Genesis 3

1SHooshshai GODAI Xoossai medhdhido do7a ubbaappe aadhdhida genanchcha. Issi gallassi shooshshai he maccaasiyo, "Xoossai tumu inttena, 'Gannatiyan de7iya mitta teeraa ubbaappekka mooppite' giidee?" yaagidi oichchiis. 2Oichchin maccaasiyaa shooshshaayyo zaarada, "CHii, Xoossai hagaadan gibeenna; nuuni gannatiyan de7iya mittatu teeraa maanau danddayoos; shin Xoossai nuna, 'Gannatiyaassi gidduwan de7iya mitta teeraa mooppite; bochchoppite; hinkkoode intte haiqqana' giis" yaagaasu. 4SHooshshai maccaasiyo, "CHii, intte ainnekka haiqqekketa; 5Xoossai hegaa giidoogee, he mittaa teeraa intte miikko, intte aifee dooyettin, lo77uwaanne iitaa Xoossaadan intte eranaagaa i eriyo gishshaassa" yaagiis. 6Maccaasiyaa he mittaa teerai maanau mal77iyaagaa, xeellanau lo77iyaagaa, qassi asi aadhdhida eratettaa demmanau amoyiyaagaa gidiyoogaa be7aasu; be7ada he mittaa teeraappe ekkada maasu; qassi banaara de7iya ba azinaayyookka hegaappe immin, ikka miis. 7Miyoorin eta naa77aa aifeekka dooyetti aggiis; dooyettin eti banttau kallo xiire de7iyoogaa eridosona; eridi ettaa giyo mittaa haittaa sikkidi, banttayyo menttuwan gixxidosona. 8Sa7ai omarido wode, gannatiyaa gidduwan GODAI Xoossai hemettishin, a giirettaa bitaneenne a keettaayyiyaa siyidosona; siyidi eti gannatiyaa mittaa giddon GODAA Xoossaappe qosettidosona. 9SHin GODAI Xoossai bitaniyaa xeesidi, "Addaamee, awan de7ai?" yaagiis. 10Yaagin bitanee, "Gannatiyaa giddon ne giirettaa siyada, taani kallo de7iyo gishshau, yayyada qosettaas" yaagiis. 11GODAI Xoossai a, "'Neeni kallo de7aasa' giidi neeyyo odidai oonee? Taani nena, 'Mooppa' gaada azazido mittaa teeraappe maadiiyye?" yaagidi oichchiis. 12Oichchin i, "Tanaara de7anaadan neeni immido maccaasiyaa he mittaa teeraappe tau immin maas" yaagiis. 13GODAI Xoossai hegaappe guyyiyan maccaasiyo, "Neeni hegaa aissi oottadii?" yaagidi oichchiis. Yaagin maccaasiyaa, "Tana shooshshai cimmin maas" yaagaasu. 14GODAI Xoossai hegaappe guyyiyan shooshshaa, "Neeni hagaa oottido gishshau, mehe ubbaanne do7a ubbaa garssan ne xalaalai qanggettidaagaa! Neeni ne uluwan biittaara gooshettana; ne de7o laitta ubbankka baanaa laaccana. 15Taani nenanne maccaasiyoo, ne zerettaanne i zerettaa morkke kessana; i ne huuphiyaa qoxxana; neenikka a qirbbiyaa dukkana" yaagiis. 16Maccaasiyookka GODAI Xoossai, "Ne abbe ixetaa aginan neeni daro tuggatana; qassi neeni wolqqaama leessuwan naata yelana. Gidikkonne neeni ne azinaara de7anau amottana; i nena haarana" yaagiis. 17Bitaniyaakka GODAI Xoossai hagaadan yaagiis; "Neeni ne keettaayee oduwaa siyido gishshaunne taani nena, 'He mittaa teeraa mooppa' gaada azazido mittaa aifiyaappe neeni miido gishshau, biittai ne gaasuwan qanggettidaagaa gido! Neeni ne de7o laitta ubban gita daafuran biittaa oottada maana. 18Biittai neeyyo agunttanne kinddiichchuwaa mokkana; neeni bazzon mokkidabaa maana. 19Neeni biittau simmana gakkanaassi, daafuran ne som77oi cawattin oottido ne qumaa maana; aissi giikko, neeni biittaappe ekettadasa; neeni baana; neeni baanau simmana" yaagiis. 20Addaami ba keettaayyiyo Hewaano giidi sunttiis; aissi giikko, a paxa de7iya asa ubbau aayo. 21GODAI Xoossai Addaameyyoonne a keettaayeeyyo itiyaa giigissidi eta maizziis. 22Hegaappe guyyiyan GODAI Xoossai, "Simmi asi nuuppe issuwaadan lo77uwaanne iitaa eriyaabaa gidiis. I ba kushiyaa yeddidi, de7o mittaappe ekkidi, qassi meenna malanne merinau paxa de7enna mala teqettanau koshshees" yaagiis. 23Hegaa gishshau, i ba ekettido biittaa oottana mala, GODAI Xoossai Edene Gannatiyaappe a kessiis. 24A kessirggidi, de7o mittaakko efiya ogiyaa naagana mala, kiruubeta giyo kiitanchchatanne aadhdhi aadhdhi wodhdhiya tama laco bisuwaa Edene Gannatiyaappe arshsho baggaara wottiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\