Genesis 31

1Yaaqoobi Laabaana naati bana, "Yaaqoobi nu aawaabaa ubbaa ekkiichchiis; ha aquwaa ubbaa nu aawaabaappe demmiis" giyoogaa siyiis. 2Yaaqoobi Laabaana som77oi baayyo kaseegaa mala gidennaagaa be7iis. 3He wode GODAI Yaaqooba, "Neeni ne aawatu biitti, ne dabbotukko guyye simma; taani nenaara gidana" yaagiis. 4Yaagin Yaaqoobi Raaheelonne Liyo ba wudee de7iyoosaa dembbaa yaana mala kiittidi xeesissiis. 5I eta, "Intte aawaa som77oi taayyo kaseegaa mala gidennaagaa taani be7ais; shin ta aawaa Xoossai tanaara de7ees. 6Taani ta wolqqa ubban intte aawaayyo oottidoogaa intte ereeta; 7shin intte aawai tana cimmidi, ta damoozaa tammutoo laammiis. Gidikkonne Xoossai tana i qohennaadan diggiis. 8I, 'Punccareti ne damooza gidana' gin, wude ubbai punccariyaa yeliis; qassi i, 'Kalaadeti ne damooza gidana' gin, wude ubbai kalaadiyaa yeliis. 9Xoossai hagaadan intte aawaa mehiyaa wotti ekkidi tau immiis. 10"Meheti orggiyau eqqiyo aginan, taani issi aimo aimottaas; he aimuwan taani xeelliyo wode, wudiyaa birassiya deeshsha orggeti kalaade, punccarenne gazza. 11Xoossaa kiitanchchai aimuwan tana, 'Yaaqoobaa' yaagiis; yaagin taani, 'Yee' yaagada koyaas. 12Koyin tana i, 'Xoqqu gaada wudiyaa birassiya deeshsha orgge ubbaa kalaadiyaa, punccariyaanne gazzaa be7a; aissi giikko, Laabaani ne bolli oottiyoobaa ubbaa taani be7aas. 13Neeni essido shuchchaa tiyada, taayyo shiiqettido Beeteele Xoossai tana. Ha77i dendda! Denddada ha biittaappe kiya; kiyada guyye ne yeleta biitti simma' yaagiis" yaagiis. 14Hegaappe guyyiyan, Raaheelanne Liya hagaadan yaagidi zaaridosona; "Nu aawaabaappe nuna gakkanabi aibee? 15I nuna allagadan xeellees gidennee? I nuna baizzi ekkiis; baizzidi ekkidobaakka mi xaissiis. 16Xoossai nu aawaappe wotti ekkido aqo ubbai tumukka nubaanne nu naatuba. Hegaa gishshau Xoossai neeyyo odidobaa ubbaa ootta" yaagidosona. 17Yaagin Yaaqoobi Kanaane biittan de7iya ba aawaa Yisaaqakko baanau denddiis; i ba naatanne ba keettaayeta gaameelaa togissiis; wude ubbaa baappe sinttaara laaggidi, Masphphexoomiyan de7iiddi i shiishshido aqo ubbaa ekkidi biis. 19Laabaani ba dorssatu ikisiyaa qanxxanau biichchidaashin, Raaheela ba aawaa so misileta wuuqqaasu. 20Qassi Yaaqoobi Sooriyaa Laabaanayyo ba baqatiyoogaa odennan cimmiis. 21I baayyo de7iyaabaa ubbaa ekkidi baqatiis; baqatidi Efiraaxiisa SHaafaa pinnidi, Gala7aade giyo gezziyaakko simmidi biis. 22Heezzantta gallassan, Laabaani Yaaqoobi baqati biichchidoogaa siyiis. 23Ba dabbota banaara ekkidi, laappun gallassa ogiyaa Yaaqooba geeduwaa kaalliiddi, Gala7aade gezziyan a gakkiis. 24He wode Xoossai qammi Sooriyaa Laabaanakko aimuwan yiidi a, "Neeni Yaaqooba bolli iita gidin, keha gidin, ainne haasayennaadan nena era!" yaagiis. 25Laabaani gakkiyo wode, Yaaqoobi Gala7aade gezziyan dunkkaanidi uttiis; qassi Laabaaninne a dabboti yan dunkkaanidosona. 26Hegaappe guyyiyan Laabaani Yaaqooba, "Neeni hagaadan aissi oottadii? Neeni tana cimmada, ta macca naata olan omoodettidabaadan laaggada kessadasa. 27Neeni aissi qosan taappe kessa ekkada, tana cimmadii? Taani nena ufaissaaninne yettan, karaabiyaaninne diittan moissana mala taayyo aissi odabeikkii? 28Neeni harai atto, ta naatu naatanne ta macca naata taani yera ekkenna mala diggadasa. Neeni eeyyabaa oottadasa. 29Taani nena genanau tau wolqqai de7ees; shin ne aawaa Xoossai zino qammi tana, 'Yaaqooba bolli iita gidin, keha gidin, ainne haasayennaadan nena era!' yaagidi taayyo yootiis. 30Ha77i gidikkonne, neeni ne aawaa soo baanau keehi laamotido gishshau kiyadasa. SHin ta so misileta neeni aissi wuuqqadii?" yaagiis. 31Yaaqoobi Laabaana, "Neeni ne naata taappe wolqqan wotta ekkanaakkonne gaada qoppido gishshaunne yayyido gishshau, hagaadan oottaas. 32SHin ne so misileta oiqqida asa oonanne neeni demmikko, he urai siifetto! Nebaa gididabi ta matan beettikko, nu dabbotu sinttan koya; koyada, nebaa gidikko ekka" yaagiis; aissi giikko, Yaaqoobi Raaheela he so misileta wuuqqidoogaa eribeenna. 33Hegaa gishshau Laabaani Yaaqooba dunkkaane giddo, Liyi dunkkaane giddonne naa77u kaadumatatu dunkkaane giddo geliis; shin ainne demmibeenna. Liyi dunkkaaniyaappe kiyidi, Raaheeli dunkkaaniyaa geliis. 34Raaheela so misileta ekkada, gaameelaa kooraa garssan qosada, a bolli uttaasu. Laabaani dunkkaaniyan de7iyaabaa ubbaa patipannidi koyiis; shin ainne demmibeenna. 35Raaheela ba aawaa, "Ta godau, tana hanqqettoppa; taani neeyyo eqqana danddayikke; taayyo kushe qitai yi uttiis" yaagaasu. I koyiis; shin so misileta demmibeenna. 36Yaaqoobi Laabaana hanqqettidi woqqasiis; Yaaqoobi Laabaana, "Taani ai mooridanaa? Hagaa neeni tana kaallanau, taani oottido nagari aibee? 37Ha77i neeni ta miishsha ubbaa patipannada koyadasa; ne so miishshappe ai demmadii? Eti nu naa77aa gidduwan pirddana mala, ta dabbotu sinttaaninne ne dabbotu sinttan hagan wotta. 38"Taani nenaara laatamu laittaa kumettaa de7aas; ne dorssaikka ne deeshshaikka aucayibeenna; woikko ne wudiyaappe galssaa mabeikke. 39Do7ai menttidoogaanne neeyyo ehabeikke; shin hegaa tanan qoodaas. Gallassi wuuqettidabaa woikko qammi wuuqettidabaa tana qanxxissadasa. 40Gallassa suuloi, qamma kinchchoi tana qohiis; xiskkoi taappe xayiis. 41Taani hagaadan ne son laatamu laittaa de7aas; tammanne oiddu laittaa ne naa77u macca naatu gishshaunne usuppun laittaa ne wudiyaa gishshau neeyyo oottaidda de7aas; shin neeni ta damoozaa tammutoo laammadasa. 42Ta aawaa Xoossai, Abrahaama Xoossai, Yisaaqi Yayyidoogee tanaara gidibeennabaa gidiyaakko, siree bainnan neeni tana mela kushe kessa yeddadasa; shin Xoossai ta tuggaanne ta kushiyaa oosuwaa be7idi, zino qammi nena seeriis" yaagiis. 43Yaagin Laabaani Yaaqooba, "Maccaasati ta macca naata; naatikka ta naata; wudeekka ta wudiyaa; neeni be7iyo ubbai taagaa. Hachchi ha macca naatu taageetu bollinne eti yelido naatu bolli ai oottanau danddayiyaanaa? 44Ha77i haaya; neeninne taani maachchaa maacettoos; hegee neeppenne taappe gidduwan markka gido" yaagiis. 45Hegaa gishshau Yaaqoobi issi shuchchaa ekkidi tuussadan essiis. 46Essidi i ba dabbota, "SHuchchaa shiishshite" yaagiis; yaagin eti shuchchaa shiishshidi keelidosona; he keelaa lanqqen miidosona. 47Laabaani he keelaa, Yigaari-Sahaaduta giidi sunttiis; qassi Yaaqoobi a Gal77eeda giidi sunttiis. 48Laabaani, "Ha keelai neeppenne taappe gidduwan hachchi markka" yaagiis. Hegaa gishshau a sunttai Gal77eeda geetettiis. 49Qassi i he shuchchaa tuussaa Mixiphpha giidi sunttiis; aissi giikko, Laabaani, "Nuuni issoi issuwaappe haakkidi de7iyo wode, GODAI ne gidduwaaninne ta gidduwan gididi naago. 50Neeni ta macca naata naaqqikko, woikko neeni ta macca naatu bolli hara maccaasata ekkikko, nunaara ha77i ooninne bainnabaa gidikkonne ne gidduwaaninne ta gidduwan Xoossai markka gidiyoogaa hassaya" yaagiis. 51Laabaani qassikka Yaaqooba, "Keelettida shuchchai hageeho; qassi taani ne gidduwaaninne ta gidduwan essido shuchchaa tuussai hageeho. 52Taani ha keelaappe nena genanau neekko kanttennaadan, neenikka tana genanau ha keelaappenne ha shuchchaa tuussaappe kanttennaadan, ha keelainne ha shuchchaa tuussai markka. 53Abrahaama Xoossai, Naakoora Xoossai, eta aawaa Xoossai, nu gidduwan i pirddo" yaagiis. Yaagin Yaaqoobi ba aawaa Yisaaqi Yayyidoogaa sunttan caaqqiis. 54Yaaqoobi deriyaa bollan yarshshuwaa yarshshiis; ba dabbotakka qumaa maanau xeesiis. Eti miidi deriyaa bollan aqidosona. 55Wonttetta gallassi guuran Laabaani denddidi, ba naatu naatanne ba macca naata yeriis; qassi eta anjjiis. Anjjidi, ba soo simmiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\