Genesis 32

1Yaaqoobi denddidi ba ogiyaa biishin, Xoossaa kiitanchchati aara gaittidosona. 2Yaaqoobi eta be7ido wode, "Hagee Xoossai aqiyoosaa" yaagidi, he sohuwaa Maahinaima giidi sunttiis. 3Yaaqoobi Se7iira giyoosan, Eedooma biittan de7iya ba ishaa Eesawakko kiitaa baappe sinttau kiittiis. 4I eta hagaadan yaagidi azaziis; "Intte ta godaa Eesawayyo gaanabai hagaa; 'Ne ashkkarai Yaaqoobi, "Taani Laabaana matan de7aidda hanno gakkanaassi gam77aas. 5Taayyo miizzainne haree, dorssainne deeshshai, attuma ashkkaratinne macca ashkkarati de7oosona; ha77i taani ha kiitaa ta godaa sinttan nashettana mala kiittaas" yaagiis' yaagite" yaagiis. 6Kiitettidaageeti Yaaqoobakko simmidi a, "Nuuni ne ishaa Eesawakko biida; ha77i i qassi nenaara gaittanau yees; aaranne oiddu xeetu asai de7ees" yaagidosona. 7Yaagin Yaaqoobi yayyidi batibatiis; banaara de7iya asaa naa77u citan shaakkiis; qassi ba dorssaa, deeshshaa, miizzaanne gaameelaa naa77u citan shaakkiis. 8I, "Eesawi yiidi issi citaa oliyaabaa gidikko, attida citai kessi ekkikkonne" yaagidi qoppiis. 9He wode Yaaqoobi hagaadan yaagidi woossiis; "Abeet GODAU, ta aawaa Abrahaama Xoossau, ta aawaa Yisaaqa Xoossau, tana, 'Ne biitti, ne dabbotukko simma; taani neeyyo lo77obaa oottana' giidaagoo, 10neeni ne ashkkaraayyo oottido kehatettaunne tumatettau ubbau taani bessennaagaa. Taani ha Yorddaanoosa SHaafaa pinnido wode, taayyo issi xam77a xalaalai de7ees; shin ha77i taani naa77u cita gidaas. 11Taani nena woossais; ta ishaa Eesawa kushiyaappe tana ashsha; aissi giikko, i yiidi, tananne aayeta eta naatuura xaissanaakkonne gaada yayyaas. 12SHin neeni tana, 'Taani neeyyo tumu lo77obaa oottana; taani ne zerettaanne qoodanau danddayettenna abbaa shafiyaa keena oottana' giidoogaa qoppa" yaagiis. 13He gallassa qammi i yan aqiis; bau de7iyaabaa ubbaappe ba ishaa Eesawayyo immiyoobaa qoridi kessiis; 14i kessidoogeeti naa77u xeetu macca deeshshatanne laatamu deeshsha orggeta, naa77u xeetu macca dorssatanne laatamu dorssa orggeta, hasttamu xanttiya gaameelata eta maratuura, oitamu macca miizzata, tammu korima boorata, laatamu macca haretanne tammu attuma hareta. 16Hageeta wudiyan wudiyan shaakkidi, ba ashkkaratu kushiyan wottidi, ba ashkkarata, "Taappe sinttau biidi, wudiyaa wudiyaappe haahuwan haahuwan laaggite" yaagiis. 17Sinttan kaalettiyaagaa, "Ta ishai Eesawi nenaara gaittidi nena, 'Neeni oossee? Neeni awa bai? Ne sinttan de7iya mehe ubbai oossee?' yaagidi oichchiyaabaa gidikko, 18neeni ayyo, 'Hageeti ne ashkkaraa Yaaqoobassa; eti ta godaa Eesawayyo immanau yeddidoogeeta; qassi ikka nuuppe guyyeera yees' yaaga" yaagidi azaziis. 19Qassi i naa77antta heezzanttanne wudiyaa kaalliya harata ubbata hagaadan azaziis; "Intte Eesawaara gaittiyo wode, hannidenkka geeta; 20'Ne ashkkaraa Yaaqoobi nuuppe guyyeera yees' geennan aggoppite" yaagiis. Aissi giikko i, "Taani taappe sinttau immanau kiittidoban a doshissana; ooni erii, hegaappe guyyiyan taani aara gaittiyo wode, i tana mokki ekkanaakkonne" yaagidi qoppiis. 21Hegaa gishshau ba immiyoobaa baappe sinttau yeddiis. SHin i ba huuphen he gallassi qammi yan aqiis. 22He gallassi qammi Yaaqoobi denddidi, ba naa77u keettaayeta, ba naa77u kaadumatatanne ba naata tammanne isiineta ekkidi, Yaabooqa giyo pinuwaa gakkiis; i eta shaafaa pinttiis; bau de7iyaabaa ubbaakka pinttidi yeddiis; 24shin Yaaqoobi barkka attiis. He wode issi asi sa7ai wonttana gakkanaassi aara baaxetiis. 25He asi a xoonanau danddayibeennaagaa be7ido wode, Yaaqoobayyo bulxxiyaa meqettaa bochchiis; bochchin a bulxxiyaa meqettai kiyi wodhdhiis. 26Yaatin bitanee a, "Sa7ai wonttido gishshau, tana yedda" yaagiis. SHin Yaaqoobi a, "Neeni tana anjjennan taani nena yeddikke" yaagiis. 27Yaagin bitanee a, "Ne sunttai oonee?" yaagidi oichchiis. Oichchin i, "Yaaqooba" yaagidi zaariis. 28Yaagin bitanee a, "Hagaappe sinttau ne sunttai Israa7eela geetettoppe attin, Yaaqooba geetettoppo; aissi giikko, neeni Xoossaaranne asaara baaxetada xoonadasa" yaagiis. 29Yaaqoobi a, "Ne sunttai oonee?" yaagidi oichchiis. SHin bitanee, "Neeni ta sunttaa aissi oichchai?" yaagiis; yaagidi a anjjiis. 30Hegaa gishshau Yaaqoobi he sohuwaa PHinii7eela giidi sunttiis; aissi giikko i, "Taani Xoossaa baazzan xeellaas; gidikkonne taani paxa attaas" yaagiis. 31I PHinii7eelappe denddiyo wode, a bolli xalqqee doliis. I ba bulxxiyaa meqettaa gishshau wobbees. 32Yaaqooba bulxxee ashuwaa matan boshettido gishshau, Israa7eela asai mehiyaa bulxxiyaa ashuwaa hachchi gakkanaassikka meenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\