Genesis 42

1Yaaqoobi Gibxxen kattai de7iyoogaa siyido wode, ba attuma naata, "Intte issoi issuwaa aissi xeelleetii? 2Be7ite! Gibxxen kattai de7iyoogaa taani siyaas; yaa duge biidi, nuuni haiqqennan paxa de7ana mala, yaappe amaridabaa nuuyyo woommite" yaagiis. 3Yaagin Yooseefa ishantti tammati kattaa woommanau duge Gibxxe biidosona. 4SHin Yaaqoobi Yooseefa ishaa Biniyaama a ishanttuura yeddibeenna; aissi giikko, i qohettanaakkonne giidi qoppiis. 5Kanaane biittan wolqqaama koshai de7iyo gishshau, kattaa woommanau yiidaageetuura Israa7eela attuma naati Gibxxe gelidosona. 6He wode Yooseefi he biittaa aissiyaagaanne biittan de7iya asau ubbau kattaa baizziyaagaa; hegaa gishshau Yooseefa ishantti gakkido wode, bantta som77uwaa sa7aa gattidi ayyo ziggidosona. 7Yooseefi ba ishantta be7osaara eri bayiis; shin i eta erennabaadan harshshuushiis; i eta, "Intte awappe yiidetii?" yaagidi oichchiis. Oichchin eti, "Katta woommanau, Kanaane biittaappe yiida" yaagidosona. 8Yooseefi ba ishantta eriis; shin eti a eribookkona. 9Hegaappe guyyiyan, Yooseefi etabaa aimottido ba aimuwaa hassayidi eta, "Intte wochchi xeelliya asa; intte nu biittan naagoi leppiyo baggai augaakko be7anau yiideta" yaagiis. 10Yaagin eti, "CHii, nu godau, nuuni wochchi xeelliya asa gidokko; nuuni ne ashkkarati kattaa woommanau yiida. 11Nuuni ubbaikka issi aawaa naata. Nuuni ne ashkkarati ammanettiya asa" yaagidosona. 12Yaagin Yooseefi eta, "CHii; intte nu biittan naagoi leppiyo baggai augaakko be7anau yiideta" yaagiis. 13SHin eti, "Nuuni ne ashkkarati tammanne naa77u ishanttanne Kanaane biittan de7iya issi bitaniyaa naata. Wurssetta kaaloi ha77i nu aawaara de7ees; issoi xayiis" yaagidosona. 14Yooseefi eta, "Taani intteyyo yootidoogaadankka intte biittaa wochchiyaageeta. 15Qassi intte paacettanaagee hagaana; tumuppe kawoi haiqqo; intte wurssetta kaalo ishai hagaa yaana xayikko, intte ha sohuwaappe beekketa. 16Intte yootiyoogee tuma gidiyoogaa paaccanau, intteppe issuwaa kiittite; i intte ishaa ekkidi yo; attidaageeti qasho keettan qashettishsheeta. Hegaa gidana xayikko, kawoi haiqqo; intte biittaa wochchiyaageeta" yaagiis. 17Yaagidi eta heezzu gallassau qasho keettan yeggiis. 18Heezzantta gallassan Yooseefi eta, "Taani Xoossau yayyiya asa; intte issibaa oottikko, paxa de7ana. 19Intte tumukka ammanettiya asa gidikko, intte ishanttuppe issoi hagan qasho keettan de7o; attidaageeti namisettiya intte so asau kattaa ekkidi efiite; 20shin intte qaalaa tumayana malanne intte haiqqenna mala intte intte wurssetta kaalo ishaa taakko ehaana koshshees" yaagiis. Etinne ha yohuwaa maayidosona. 21Eti issoi issuwaa, "Tumu nuuni nu ishau oottidobai nuna kaa7ees. I ba shemppuwaayyo haniyoobai ixxin, nuussi watiwatiyo wode, nuuni siyiiddi ixxida; ha waayee nuna gakkidoogee hegaa gishshassa" yaagidosona. 22Roobeeli, "Taani inttena, 'Na7aa bolli nagara oottoppite' gaada yootabeikkinaa? SHin intte siyennan ixxideta. Simmi ha77i, a suuttai nuna achchees" yaagiis. 23Eti giyoobaa Yooseefi eridoogaa eti akeekibookkona; aissi giikko, i etaara wokkaaliyan haasayees. 24I etappe wora simmidi yeekkiis; shin qassi etakko simmidi, etayyo gujjidi haasayiis. I Simoona etappe duutti ashshidi eti be7ishin qachchiis. 25Yooseefi ba ashkkarata, "Kattaa eta ogoruwaa kunttite; eta biraakka zaaridi, eta ogoruwan ogoruwan wottite; qassi etau ogiyaassi shinqqiyaa immite" yaagidi azaziis. 26Azazin i giidoogaadan oottidoogaappe guyyiyan, Yooseefa ishantti kattaa bantta haretun caanidi, denddidi biidosona. 27Eti qammaa aqanau simmidosan etappe issoi ba hariyaayyo kattaappe yegganau ba ogoruwaa birshshidi, he ogoruwaayyo doonan de7iya ba biraa be7iis. 28Be7idi i ba ishantta, "Ta birai taayyo simmiis; tumu hagaa be7ite! Ta ogoruwan de7ees" yaagiis. Eta wozanai taahin, kokkoriiddi issoi issuwaakko simmidi, "Xoossai nu bolli oottidobi hagee aibee?" yaagidosona. 29Eti Kanaane biittan de7iya bantta aawaa Yaaqoobakko yiido wode, banttana gakkidabaa ubbaa ayyo odidosona. 30Eti ayyo, "He biittaayyo goda gidiya bitanee nuna harshshuushiis. Hegaappe guyyiyan, i nuna he biittaa wochchiyaabaadan godatiis. 31SHin nuuni a, 'Nuuni ammanettiya asa; biittaa wochchiyaageeta gidokko. 32Nuuni tammanne naa77u ishantti issi aawaa naata; issoi xayiis; wurssetta kaaloi Kanaane biittan ha77i nu aawaara de7ees' yaagida. 33Yaagin he biittaayyo goda gidiya bitanee nuna, 'Intte ammanettiya asa gidiyoogaa taani hagan erana; intte ishanttuppe issuwaa hagan ta matan yeggidi, namisettiya intte so asaayyo kattaa ekkidi biite. 34Intte biittaa wochchiyaageeta gidennan, ammanettiya asa gidiyoogaa taani erana mala, intte wurssetta kaalo ishaa taakko ekki yiite. Yaatikko taani han attida intte ishaa intteyyo zaarada immana; inttenne ha biittan zal77eeta' giis" yaagidosona. 35Eti bantta ogoruwaappe kattaa qoliiddi, bantta ogoruwan ogoruwan bantta biraa qashuwaara uttidaagaa demmidosona. Etinne eta aawai he qashuwaara de7iya biraa be7idi yayyidosona. 36Eta aawaa Yaaqoobi eta, "Intte tana ta naatuppe mela kessideta; Yooseefi baawa, Simooni baawa; qassi intte Biniyaama efaana koyeeta. Ubbabai taayyo tiraara sitti giis" yaagiis. 37Hegaappe guyyiyan Roobeeli ba aawaa, "Taani Biniyaama neeyyo zaarada ehaana xayikko, ta attuma naata naa77aakka wora; tana ammanettada a ta kushiyan wotta; qassi taani a zaarada ehaana" yaagiis. 38SHin Yaaqoobi eta, "Ta na7ai inttenaara yaa duge beenna; a ishai haiqqiichchin, attidaagee a xalaala; intte efishin, ogiyan iitabi a gakkiyaabaa gidikko, intte ta puuluntta huuphiyaa azzanuwaara duufuwan yeggana" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\