Genesis 43

1Ha77inne koshai Kanaane biittan wolqqaamiis. 2Yaanin eti Gibxxeppe ehiido kattaa ubbaa mi wurssirggin, eta aawai, "Qassikka guyye biidi nuuyyo amarida katta woommite" yaagiis. 3SHin Yihudai a, "He bitanee nuna, 'Intte ishai inttenaara yaana xayikko, ta som77uwaa zaari be7ekketa' yaagidi mintti yootiis. 4Neeni nu ishaa nunaara yeddikko, nuuni duge biidi neeyyo kattaa shammana. 5SHin neeni a yeddennabaa gidikko, nuuni duge bookko; aissi giikko, he bitanee nuna, 'Intte ishai inttenaara xayikko, intte ta som77uwaa zaari be7ekketa' giis" yaagiis. 6Yaagin Israa7eeli, "Intte, 'Nuuyyo hara ishai de7ees' giidi odidi ha metuwaa ta bolli aissi ehiidetii?" yaagiis. 7Yaagin eti a, "He bitanee nubaanne nu so asaabaa mintti oichchiis. I nuna, 'Intte aawai ha77inne paxa de7ii? Intteyyo hara ishi de7ii?' yaagidi oichchiis. Oichchin nuuni i oichchidoogaa ayyo zaarida. I nuna, 'Intte ishaa duge haa ehiite' gaanabaa nuuni aibin eranee?" yaagidosona. 8Yihudai ba aawaa Israa7eela, "Nuunikka neenikka nu naatikka paxa de7ana malanne haiqqennan attana mala, na7aa tanaara yedda; nuuni sohuwaara baana. 9Na7aa ta waasetettan imma; aban tana oichcha; taani a neeyyo saro zaarada ehaana xayikko, ta de7o ubban ne qanggettai tana gakko! 10Nuuni gam77ibeennabaa gidiyaakko, hannoode naa77anttuwaa yaa gakkidi simmana shin" yaagiis. 11Hegaappe guyyiyan eta aawai Israa7eeli eta, "Hegaa gidikko, yaatite; he bitaniyaassi kushe genttiyoobaa ha biittan mokkidabaa ubbaappe lo77iyaabaa doorite; hegeenne balasaane giyo xaliyaa, eessaa, sawuwaa, karbbiyaanne tamire lauze giyo mittatu teeraa intte ogoruwan yeggidi ekki biite. 12Intte ogoruwaa doonan simmida birai balettidabaa gidanau danddayiyo gishshau, biraakka naa77u kushe oottidi ekki biite. 13Qassi intte ishaanne ekkidi, he bitaniyaakko eesuwan guyye biite. 14I hinkko intte ishaa yeddana mala, Biniyaaminne inttenaara yaana mala, Ubbaa Danddayiya Xoossai he bitanee intteyyo qarettanaadan ootto. Tana gidikko, ta naatuppe mela attikkonne attaas" yaagiis. 15Hegaa gishshau he asati immiyoobatanne naa77u kushe biraanne qassi Biniyaamanne ekkidosona. Eti duge Gibxxe biidi, Yooseefa sintti shiiqidosona. 16Yooseefi Biniyaama etaara be7ido wode, ba keettaa halaqaa, "He asata ta soo ekkada ba; issi mehe shukkada giigissa; eti seeta gallassan laaxaa tanaara moosona" yaagidi azaziis. 17Yaatin i Yooseefi ayyo yootidoogaadan he asata Yooseefa soo efiis. 18Asati Yooseefa soo biido gishshau, yayyidosona; eti, "Nuuni hagaa yiidoi koiro nu ogoruwaara simmidi biida biraa gishshaassa; i nuna wadhdhanau, ailletettan haaranaunne nu hareta ekkanau hanees" yaagidi qoppidosona. 19Hegaa gishshau eti Yooseefa keettaa pengge gakkidi, keettaa halaqaa haasayissidosona; 20"Ta godau, nuuni koiro kattaa woommanau hagaa yiida; 21simmiiddi nuuni qammaa aqiyoosan ogoruwaa birshshidi, huuphiyan huuphiyan nu birai paccennan nu ogoruwaa doonan de7iyaagaa demmida; hegaa gishshau ha77i nuuni a guyye ekkidi yiida. 22Qassi nuuni kattaa woommanau hara biraakka ehiida. Nu biraa nu ogoruwaa ogoruwaa doonan ooni wottidaakkonne erokko" yaagidosona. 23Yaagin i eta, "Hegee aikkobaa; yayyoppite! Intte Xoossai, intte aawaa Xoossai, intte ogoruwaa giddon intteyyo biraa immiis; taani intte biraa ekkaas" yaagiis. Hegaappe guyyiyan, i Simoona etakko kessiis. 24He bitanee he asata Yooseefa soo efiidi, eta tohuwaayyo haattaa ehin, bantta tohuwaa meecettidosona. Eta haretuyyo harqquwaa yeggiis. 25Yooseefi seeta gallassi yin immanau, eti bantta immiyoobaa ayyo giigissidosona; aissi giikko, eti yan maanaagaa siyi uttidosona. 26Yooseefi ba soo gelido wode, eti soo ehiido bantta immiyoobaa son ayyo immidosona; eti a sinttan sa7aa gakkidi ziggidosona. 27I eta sarotettaa oichchi simmidi, "Intte taayyo yootido intte aawai ceegai lo77oo? Ha77inne i paxa de7ii?" yaagiis. 28Yaagin eti, "Ee, ne ashkkarai, nu aawai ha77ikka paxa de7ees; i lo77o" yaagidi hokkidi ayyo ziggidosona. 29I ba aayee na7aa Biniyaama be7ido wode eta, "Intte yootido wurssetta kaalo intte ishai hagee?" yaagiis. Qassi i Biniyaama, "Ta na7au, nena Xoossai anjjo" yaagiis. 30Yooseefi a ishai ayyo gomppan michchido gishshau, yeekkanau issisaa lauhu giis. I ba dumma qol77uwaa gelidi yan yeekkiis. 31I ba som77uwaa meecettiichchidoogaappe guyyiyan kiyidi, bana minttettidi, "Qumaa aattite" yaagiis. 32Eti ayyo dumma, he ishanttayyo dumma, hegan aara miya Gibxxe asatuyyo dumma aattidosona; aissi giikko, Gibxxe asati Ibraawe asatuura issippe mookkona. Hegee Gibxxe biittaa asata sheneyiyaaba. 33Eti Yooseefa sinttan bairai ba bairatettaadan, kaaloi ba kaalotettaadan maaran uttidosona. Eti issoi issuwaa xeellidi, eta waati utissidaakko be7idi garamettidosona. 34Yooseefa maaddaappe etau qumaa gishiyo wode, Biniyaamayyo gakkidaagee haratuugaappe ichchashu kushe darees; yaatin eti ufaittiiddi aara miidosonanne uyidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\