Genesis 44

1Yooseefi ba keettaa halaqaa, "Neeni ha asatu ogoroi ekkiyoogaa keena kattaa etayyo kuntta; eta ubbaa biraanne eta ogoruwaa ogoruwaa doonan wotta; 2yaatada wurssetta kaaluwaa ogoruwaa doonan ta bira wanccaanne a kattaa biraa wotta" yaagidi azaziis; azazin i Yooseefi giidoogaadan oottiis. 3Sa7ai wonttin he asati bantta hareta ekkidi baanau moisettidosona. 4Eti he katamaappe kiyidi haakki biichchennan de7ishin, Yooseefi ba keettaa halaqaa, "Dendda! Ha asatu geeduwaa kaalla; neeni eta gakkido wode eta, 'Intte aissi kehaa iitan zaaridetii? 5Hagee ta godai uyiyoonne qassi xuurabaa demmiyo wanccaa gidennee? Hagee intte oottidobai hanttaaraba' yaaga" yaagiis. 6Yaagin i eta geeduwaa gakkidi, ha giidoogaadankka etayyo yootiis. 7SHin eti, "Ta godai hagaa mala qaala aissi haasayii? Hegaa malabaa oottiyoogee nuuppe ne ashkkaratuppe haakko! 8Nuuni harai atto nu ogoruwaa doonaappe demmido biraa addaa Kanaane biittaappe guyye neeyyo zaari ehiida. 9Ne godaa keettaappe nuuni worqqa woi bira waati wuuqqiyoonii? Ne ashkkaratu giddon he wanccai beettido uri haiqqo; qassi attida nuuni nu godaayyo aille gidana" yaagidosona. 10I eta, "Hegaa gidikko lo77o; intte giidoogaadan gidobain; wanccaa ekkida ooninne ta aille gidana; hinkko attida intte boriyaappe saro attana" yaagiis. 11Hegaappe guyyiyan, eti eesuwan bantta ogoruwaa ogoruwaa sa7an wottidi birshshidosona. 12Birshshin he halaqai ubbaappe bairatiyaagaa ogoruwaappe doommidi wurssetta kaaluwaagaa gakkanaassi koyiis; he wanccaanne Biniyaama ogoro giddoppe demmiis. 13Hegan eti azzanidi, bantta maayuwaa pooshshidosona; bantta ogoruwaa bantta haretun caanidi, guyye katamaa simmidosona. 14Yihudai ba ishanttuura Yooseefakko geliyo wode, Yooseefi son de7ees; eti a sinttan sa7an gufannidosona. 15Yooseefi eta, "Intte aiba palabaa oottidetii? Ta mala asi xuurabaa demmiyoogaa erekketiiyye?" yaagiis. 16Yaagin Yihudai, "Ta godaayyo nuuni ai gaanee? Nuuni ai haasayanee? Woikko nuuni xillo gidiyoogaa waati bessanee? Xoossai ne ailletu mooruwaa qonccissirggiis. Simmi nuunikka he wanccai appe beettidoogeekka ta godaayyo aille gidida" yaagiis. 17SHin Yooseefi, "Hagaa malabaa oottiyoogee taappe haakko; ta wanccai appe beettido bitaniyaa xalaalai ta aille gidana. Hinkko intte intte aawaakko guyye saro simmite" yaagiis. 18Yaagin Yihudai akko shiiqidi a, "Ta godau, taani issi qaala haasayana mala nena woossais; tana ne ailliyaa hanqqettoppa; aissi giikko, neeni kawuwaa mala. 19Neeni ta godai nuna ne ailleta, 'Intteyyo aawi de7iiyye woikko ishi de7ii?' yaagada oichchadasa. 20Nuuninne, 'Nuuyyo ceeggida aawai de7ees; i ceeggiichchidi yelido kaalo na7aikka de7ees; he na7aa ishai haiqqiis; ba aayeeyyo issi a xalaalai attiis; a aawai a siiqees' yaagida. 21"Neeni ne ailleta, 'Taani a be7ana mala taayyo ehiite' yaagadasa. 22Yaagin nuuni ta godaa, 'He na7ai ba aawaappe shaahettanau danddayenna; shaahettikko a aawai haiqqana' yaagida. 23SHin neeni ne ailleta, 'Intte kaalo ishai inttenaara duge yaana xayikko, naa77antto ta som77uwaa be7ekketa' yaagadasa. 24Nuuni ne ailliyaa nu aawaakko simmidi biido wode, ta godai giidoogaa ayyo yootida. 25"Yootin nu aawai, 'Guyye biidi amarida katta woommite' yaagin, 26nuuni a, 'Nuuni nu kaalo ishai nunaara biikkoppe attin, duge baanau danddayokko; aissi giikko, nu ishai kaaloi nunaara beennabaa gidikko, nuuni he bitaniyaa som77uwaa be7anau danddayokko' yaagida. 27"Yaagin nu aawai ne aillee nuna, 'Ta keettaayyiyaa Raaheela taayyo naa77u attuma naata yelidoogaa intte ereeta; 28etappe issoi taappe shaahettidi bin, "Tumu a do7i zaazzidi miis" yaagaas; hachchi gakkanaassikka taani a be7abeikke. 29Hagaa qassi intte taappe shaakki efin, iitabi a gakkikko, intte ta puuluntta huuphiyaa azzanuwaara duufuwan yeggana' yaagiis. 30"Hegaa gishshau, ha77i taani guyye ne ailliyaa ta aawaakko biyo wode, ta aawai, na7aa ba shemppuwaadan siiqiyaagee, na7ai nunaara bainnaagaa be7ikko haiqqi aggana. Nuuni ne ailleti nu aawaa puuluntta huuphiyaa azzanuwaara duufuwan yeggoos. 32Taani ne aillee na7aa ta waasetettan ekkaas; taani a, 'Ta aawau, taani a neeyyo saro zaarada ehaana xayikko, ta de7uwaa ubban ne qanggettai tana gakko!' yaaga wottaas. 33"Yaanido gishshau, taani ne aillee ta godaayyo na7aa gishshaa ailletada, hagan attin, na7ai ba ishanttuura guyye simmo. 34Na7ai bainnan taani waanada guyye ta aawaakko simmanee? CHii, tana ta aawai seelettana seelaa bessoppa" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\