Genesis 46

1Israa7eeli baayyo de7iyaabaa ubbaa ekki denddidi, Berssaabeha gakkiis; gakkidi i ba aawaa Yisaaqa Xoossaayyo yarshshuwaa yarshshiis. 2Yarshshin Xoossai qammi aimuwan a, "Yaaqoobaa, Yaaqoobaa" yaagiis. Yaagin i, "Yee" giidi koyiis. 3Koyin a, "Taani Xoossaa, ne aawaa Xoossaa; neeni duge Gibxxe baanau yayyoppa; aissi giikko, taani nena yan gita kawotetta kessana. 4Taani nenaara issippe Gibxxe baana; qassi taani ne zerettaa yaappe kessana. Yooseefi ba kushiyan ne aifiyaa shiishshana" yaagiis. 5Hegaappe guyyiyan, Yaaqoobi Berssaabehappe denddiis; Israa7eela attuma naati bantta aawaa Yaaqooba, bantta naatanne bantta maccaasata Gibxxe kawoi etau kiittido paraa gaariyan wottidi efiidosona. 6Eti Kanaane biittan haarido aquwaanne mehe ubbaa efiidosona. Yaaqoobinne a zeretta ubbai aara Gibxxe biidosona. 7I ba attuma naatanne ba naatu attuma naata, ba macca naatanne ba naatu macca naata, hegeenne ba zerettaa ubbaa banaara Gibxxe efiis. 8Israa7eelaara Gibxxe biitti biida Israa7eela naatu sunttai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa. Yaaqooba baira na7ai Roobeela; 9Roobeela attuma naati Hanooka, Paalu, Hexiroonanne Karmma. 10Simoona attuma naati Yimu7eela, Yaamiina, Ohaada, Yaakiina, Xohaaranne Kanaane mishiree na7aa SHaa7uula. 11Leewi attuma naati Gershshoona, Qahaatanne Maraara. 12Yihudaa attuma naati Eera, Oonaana, SHeela, Paareesanne Zaraaha; shin Eerinne Oonaani Kanaane biittan haiqqidosona. Paareesa attuma naati Hexiroonanne Hamuula. 13Yisaakoora attuma naati Tolaa7a, Puuwa, Yaashuubanne SHimiroona. 14Zaabiloona attuma naati Sereeda, Eloonanne Yaahila7eela. 15Hageeti Liya Masphphexoomiyan Yaaqoobau yelido attuma naata; i macca na7iyaa Diino. Hageeti a naatinne naatu naati muleera hasttamanne heezza. 16Gaada attuma naati Xafoona, Hagga, SHuuna, Exiboona, Eri, Aroodanne Ar77eela. 17Aseera attuma naati Yimina, Yishiwa, Yishiwaahanne Barii7a; eta michchiyaa Seraaho. Barii7a attuma naati Hebeeranne Malkki7eela. 18Laabaani ba na7ee Liyiyyo immido Zilppa Yaaqoobau yelido naati hageeta; eti muleera tammanne usuppuna. 19Yaaqooba keettaayee Raaheeli attuma naati Yooseefanne Biniyaama. 20Oona katamaa qeesiyaa PHoxiifeera na7iyaa Asinaata Yooseefayyo Gibxxen Minaasanne Efireema yelaasu. 21Biniyaama naati Belaa7a, Bekeera, Ashibeela, Geera, Naa7imaana, Eeha, Roosha, Muppiima, Huppiimanne Arada. 22Yaaqoobau yelettida Raaheeli attuma naati hageeta; eti muleera tammanne oidda. 23Daana attuma na7ai Hushiima. 24Nifttaaleema attuma naati Yaahixi7eela, Guna, Yexeeranne SHiileema. 25Laabaani ba na7ee Raaheeliyyo immido Baala Yaaqoobau yelido naati hageeta; eti muleera laappuna. 26Yaaqoobaara Gibxxe biida, a gulbbataappe yelettidaageeti, a naatu keettaayeta gujjennan, muleera usuppun tammanne usuppuna. 27Gibxxen Yooseefayyo yelettida naa77u naata gujjin, Gibxxe biida Yaaqooba so asai muleera laappun tamma. 28Geseema biittan mokkana mala, Yaaqoobi Yihudaa baappe sinttau Yooseefakko kiittiis; eti Geseema gakkido wode, 29Yooseefi ba para gaariyaa giigissidi, ba aawaa Israa7eelaara gaittanau Geseema biis. Yooseefi ba aawaa demmidosaarakka a qooriyan xaaxetti qoommidi, daro wodiyaa yeekkiis. 30Israa7eeli Yooseefa, "Neeni paxa de7ishin, taani ne aifiyaa be7ido gishshau, ha77i taani haiqqikkonne aikkobaa" yaagiis. 31Hegaappe guyyiyan, Yooseefi ba ishanttanne ba aawaa so asata, "Taani Gibxxe kawuwaakko baana; baada ayyo, 'Kanaane biittan de7iya ta ishanttinne ta aawaa so asai taakko yiidosona. 32Eti dorssa henttanchcha; eti mehe heemmoosona; eti banttanaara bantta dorssata, bantta miizzatanne banttayyo de7iyaabaa ubbaa ekkidi yiidosona' yaagana. 33Kawoi inttena xeesissidi, 'Intte oosoi aibee?' yaagidi oichchikko, 34intte ayyo, 'Nuuni ne ashkkarati naatettaasappe doommidi, nu aawatudankka mehiyaa heemmeettees' yaagite. Yaagikko i inttena Geseema biittan wottana; aissi giikko, dorssa henttanchcha ubbi Gibxxe asan karettidabaa" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\