Genesis 47

1Yooseefi gelidi Gibxxe kawuwaayyo hagaadan yaagidi yootiis; "Ta aawainne ta ishantti, bantta dorssaa wudiyaara, bantta miizzaa wudiyaaranne banttayyo de7iyaabaa ubbaara Kanaane biittaappe yiidi, ha77i Geseema biittan de7oosona" yaagiis. 2I ba ishanttuppe ichchashata dooridi kawuwaa sintti aattiis. 3Kawoi he ishantta, "Intte oosoi aibee?" yaagidi oichchiis. Oichchin eti kawuwaayyo, "Nuuni ne ashkkarati nu aawatuugaadankka dorssa wude heemmoos" yaagidi zaaridosona. 4Qassi eti ayyo, "Kanaane biittan koshai suullido gishshaunne ne ashkkaratu mehiyau miyoobi aibinne bainna gishshau, nuuni hagan amarida wodiyaa daanau yiida; hayyanaa nuna ne ashkkarata Geseeman wottarkkii!" yaagidosona. 5Yaagin kawoi Yooseefa, "Ne aawainne ne ishantti neekko yiidosona. 6Simmi Gibxxe biittai ne kushiyan de7ees; ha biittan ubbasaappe aadhdhidi lo77iyaasan ne aawaanne ne ishantta wotta; eti Geseema biittan de7ona. Neeni erin, eta giddoppe dumma eratettai de7iyoogeeti de7ikko, hegeeta ta mehiyaa bolli suntta" yaagiis. 7Hegaappe guyyiyan, Yooseefi ba aawaa Yaaqooba gelissidi, kawuwaa sintti aattiis. Yaaqoobi Gibxxe kawuwaa anjjidoogaappe guyyiyan, 8kawoi Yaaqooba, "Neeyyo woisu laittee?" yaagidi oichchiis. 9Oichchin Yaaqoobi kawuwaa, "Taani yuuyaidda de7ido laittai xeetanne hasttama; ta laittai beni ta aawati yuuyiiddi de7ido laittatuppe guuttanne metoi daridoogaa" yaagiis. 10Hegaappe guyyiyan, Yaaqoobi kawuwaa anjjidi, a sinttappe kare kiyiis. 11Yooseefi ba aawaanne ba ishantta Gibxxe biittan wottiis; kawoi azazidoogaadan Gibxxe biittan Raamisa giyo katamaa matan de7iya, ubbasaappe aadhdhidi lo77iya gadiyaa etau immiis. 12Yooseefi qassi ba aawaayyo, ba ishanttuyyoonne ba aawaa so asa ubbau eta naatu qoodaadan kattaa immiis. 13Gidikkonne koshai suullido gishshau, he biitta ubban katti baawa. He koshan Gibxxenne Kanaane biittai naa77aikka qohettidosona. 14Yooseefi Gibxxe kattaa baizzidi, Gibxxenne Kanaane biittatun de7iya miishshaa ubbaa shiishshiis; shiishshidi Gibxxe kawuwaa keettaa gelissiis. 15Gibxxenne Kanaane miishshai wurido wode, Gibxxe asai ubbai Yooseefakko yiidi a, "Nuuyyo kattaa imma; nu miishshai wurido gishshau, nuuni ne sinttan aissi haiqqiyoonii?" yaagidosona. 16Yaagin Yooseefi eta, "Yaanikko intte mehiyaa ekki yiite; intte miishshai wuriichchidabaa gidikko, taani kattaa intte mehiyaara laammana" yaagiis. 17Hegaa gishshau eti bantta mehiyaa Yooseefayyo ehiidosona. Ehin Yooseefi eta paraa, dorssaa, deeshshaa, miizzaanne hariyaa kattaara laammiis; i he laittaa eta mehiyaa ubbaara kattaa laammiiddi eta mizi shaachchiis. 18He laittai wurin, eti naa77antta laittan akko yiidi a, "Nuuni nu godaappe qosiyoobi baawa; nu miishsha ubbai wuriichchiis; nu mehiyaakka neessi sheedhdhiichchida; nu bollaappenne nu gadiyaappe attin, nu godaayyo attidabi harabi baawa. 19Nuuni ne sinttan aissi haiqqiyoonii? Nu gadeekka aissi xayii? Nunakka nu gadiyaakka kattan shamma; nuuni kawuwaayyo ailletana; nu gadeekka abaa gido; nuuni paxa attana mala, haiqqenna malanne nu gadeekka oxxenna mala, zerettaa nuuyyo imma" yaagidosona. 20Yooseefi Gibxxe biitta ubbaa kawuwaayyo shammiis. Gibxxeti ubbai koshai suullido gishshau, bantta gadiyaa baizzidosona; baizzin gadee kawuwaabaa gidiis. 21Yooseefi asa ubbaa Gibxxeyyo ha gaxaappe doommidi hini gaxaa gakkanaassi kawuwaayyo aille kessiis. 22Gidikkonne i qeesetu gadiyaa shammibeenna; aissi giikko, kawoi qeesetuyyo kattaa immees. Hegaa gishshau bantta gadiyaa baizzibookkona. 23Yooseefi asaa, "Simmi hachchi taani inttenanne intte gadiyaa kawuwaayyo shammaas. Zerettaa efiidi, gaden zerite. 24SHin kattaa cakki gelissiyo wode, aifidabaappe ichchashu kushiyaappe issi kushiyaa kawuwaayyo immite. Ichchashu kushiyaappe attida oiddu kushee intte gadiyaa zerettanne intteyyo, intte so asaayyoonne intte naatuyyo quma gido" yaagiis. 25Yaagin eti, "Neeni nuna ashshadasa! Nu godaa sinttan nuuni sabettorkkoniishsha; nuuni kawuwaayyo ailletana" yaagidosona. 26Hegaa gishshau, Yooseefi Gibxxen biittappe aifidabaappe ichchashu kushiyaappe issuwaa kawuwaayyo immiyoogaa higge kessiis. He higgeenne hachchi gakkanaassi eqqidi de7ees. Kawuwaabaa gidibeenna gadee qeesetu gadiyaa xalaala. 27Israa7eelati Gibxxe biittan Geseema giyoosan uttidosona; eti yan aqo demmidosona; eti yelettidosonanne daro corattidosona. 28Yaaqoobi Gibxxe biittan tammanne laappun laitta de7iis. Yaaqoobi de7ido laittai xeetanne oitamanne laappuna. 29Israa7eelayyo haiqqiyo wodee matattin, ba na7aa Yooseefa xeesissidi hagaadan yaagiis; "Taani ne sinttan sabettidabaa gidikko, ne kushiyaa ta gulbbatan wottada, neeni taayyo kehanaunne ammanettanau ane geppa. Tana Gibxxen moogoppa; 30shin taani ta maizzan gaittiyo wode, tana Gibxxeppe efaada, eti moogettidosan mooga" yaagiis. Yaagin Yooseefi, "Taani nena neeni giidoogaadan oottana" yaagiis. 31Yaaqoobi a, "Ane taayyo caaqqa" yaagiis. Yaagin Yooseefi ayyo caaqqiis; hegaappe guyyiyan, Israa7eeli ba hiixan gufannidi, Xoossaassi goinniis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\