Genesis 48

1Hegaappe guyyiyan asai Yooseefassi, "Ne aawai sakettees" yaagidi yootiis. Yootin i ba naa77u attuma naata Minaasanne Efireema ekkidi biis. 2Bin asai Yaaqooba, "Be7a; ne na7ai Yooseefi neekko yiis" yaagiis; yaagin Israa7eeli minettidi ba hiixan uttiis. 3Yaaqoobi Yooseefa, "Ubbaa Danddayiya Xoossai Kanaane biittan Looza giyoosan taayyo qonccidi, yan tana anjjiis. 4I tana, 'Taani nena yeletissananne corayana; taani nena daro dere oottana. Ha biittaa taani neeppe guyyiyan, ne zerettaayyo merinaa laata oottada immana' yaagiis. 5"Simmi ha77i, ne naa77u attuma naati, taani neekko hagaa yaanaappe kase Gibxxen neeyyo yelettidaageeti tabaa; Efireeminne Minaasee taayyo Roobeelanne Simoona mala. 6Etappe guyyiyan neeyyo yelettidaageeti nebaa; eti laattana biittai Efireemanne Minaasa sunttan gido. 7Taani Masphphexoomiyaappe simmishin, Efiraata gakkanau guuttaa ashshidaashin, Raaheela Kanaane biittan haiqqaasu. Haiqqin, taani o Beetaliheeme giyo Efiraataa efiya ogiyaa doonan moogaas" yaagiis. 8Israa7eeli Yooseefa attuma naata naa77ata be7ido wode, "Hageeti oonee?" yaagidi oichchiis. 9Oichchin Yooseefi ba aawaa, "Hageeti Xoossai taayyo hagan immido ta naata" yaagiis. Yaagin Israa7eeli, "Taani eta anjjana mala, eta taakko haa shiishsha" yaagiis. 10Israa7eeli cimin a aifee daafurido gishshau, xeellanau danddayenna. Hegaa gishshau Yooseefi ba attuma naata akko shiishshin, a aawai eta idimmidi yeriis. 11Israa7eeli Yooseefa, "Taani ne som77uwaa be7ana gaada qoppabeikke; shin Xoossai hekko ne naatakka tana bessiis" yaagiis. 12Yooseefi eta a gulbbataappe denttidi, ba som77uwaa sa7aa gattidi ziggiis. 13Yooseefi ba naa77u attuma naata, Efireema ba ushachcha baggan Israa7eelau haddirssa baggaara, Minaasa ba haddirssa baggan Israa7eelau ushachcha baggaara ekkidi, akko shiishshiis. 14Efireemi kaalo gidikkokka, Israa7eeli ba ushachcha kushiyaa yeddidi a huuphiyan wottiis; qassi Minaasee baira gidikkokka, Israa7eeli ba kushiyaa qaxiballidi, ba haddirssa kushiyaa Minaase huuphiyan wottiis. 15Hegaappe guyyiyan, Yaaqoobi Yooseefa hagaadan yaagidi anjjiis; "Ta aawati Abrahaaminne Yisaaqi a sinttan hemettido Xoossai, ta de7o ubban hachchi gakkanaassi tana heemmida Xoossai, 16iitabaa ubbaappe tana ashshida kiitanchchai, ha naata anjjo. Ta sunttainne ta aawatu Abrahaamanne Yisaaqa sunttai etan xeesetto. Eti sa7aa bollan corattona" yaagidi anjjiis. 17Yooseefi ba aawai ba ushachcha kushiyaa Efireema huuphiyan wottidoogaa be7ido wode dosibeenna. Hegaa gishshau, Efireema huuphiyaappe denttidi, Minaase huuphiyan wottanau ba aawaa kushiyaa oiqqiis. 18Oiqqidi Yooseefi ba aawaa, "Ta aawau, hegaa gidenna; bairai hagaattennee; ne ushachcha kushiyaa hagaa bolli wotta" yaagiis. 19SHin a aawai ixxidi a, "Taani erais; ta na7au, taani erais; ikka gita dere gidana. Gidikkonne a kaalo ishai appe aadhdhi gitatana; a zerettaikka daro gita kawotetta gidana" yaagiis. 20I he gallassi eta anjjidi, "Israa7eelati anjjiyo wode, 'Xoossai inttena Efireemadaaninne Minaasedan ootto' yaagidi intte sunttan anjjana" yaagiis. Yaatidi Efireema Minaaseppe sinttayiis. 21Hegaappe guyyiyan Israa7eeli Yooseefa, "Taani haiqqana hanais; shin Xoossai inttenaara gidana; qassi i intte aawatu biitti inttena guyye zaarana. 22Qassi nena ne ishanttuura gakkiya biittaappe issi saamaa darissada neeyyo immais; hegeenne taani Amooretuppe ta bisuwaaninne ta wonddafiyan ekkido biittaa" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\