Genesis 49

1Hegaappe guyyiyan, Yaaqoobi ba attuma naata xeesissidi hagaadan yaagiis; "Sinttappe intteyyo hananabaa taani intteyyo yootana mala shiiqite. 2"Inttenoo Yaaqooba naatoo, issippe shiiqidi siyite; intte aawai Israa7eeli intteyyo yootiyoobaa ezggite. 3"Roobeelaa, ta baira na7au, neeni ta wolqqaa; ta minotettaayyo koiruwaa. Neeni bonchchuwankka wolqqankka ubbaappe aadhdhiyaagaa. 4Neeni di7o mala; eqqosan de7akka; neeni ubbaappe aadhdhiyaagaa gidakka. Aissi giikko, neeni ne aawaa hiixaa kiyadasa; ne awaa arssaa tunissadasa. 5"Simooninne Leewi ishantta; eta bisoi makkalatettau ola miishsha. 6Taani eta zoretan gelikke; taani eta shiiquwankka uttikke. Aissi giikko, eti bantta hanqquwan asa woridosonanne banttana ekka ekka gin, boorata gilddayidosona. 7Eta suulo hanqqoi eta meqettaa iitatettainne qanggettidaagaa gido! Taani eta Yaaqooba asaa giddon laalana; Israa7eela biittan piskki oottana. 8"Yihudau, ne ishantti nena galatana. Ne kushee ne morkketu piillanttiyaa oiqqana. Ne aawaa naati neeyyo hokkidi ziggana. 9Yihudau, neeni wodala gaammo. Ta na7au, neeni shankkaappe woridi simmidi, cogochchidi zin77ida gaammo mala. Neeni asi bosherettanau koyenna macca gaammee mala. 10Haariyaagee yaana gakkanaashin, kawotaa xam77ai Yihudaappe, deriyaa haariyaageetu gatimai a toho giddoppe shaahettenna. Qassi dere asai ayyo azazettana. 11I ba hariyaa woiniyaa anuwan, ba hare maraa muruta woiniyaa turan qachchana. I ba afalaa woiniyaa eessan, ba maayuwaa suutta milatiya woiniyaa eessan meeccana. 12A aifee woine eessaappe aadhdhi dulkkana; a achchaikka maattaappe aadhdhi booxxana. 13"Zaabiloonee abbaa doonan de7ana; i abbaa doonan markkabeti eqqiyo soho gidana; a zawai Sidoona gakkana. 14"Yisaakoori mino hare; caaniyo naa77u joinetuppe gidduwan zin77i bayees. 15I ba shemppiyoosai lo77o gidiyoogaanne ba biittai ufaissiyaagaa gidiyoogaa be7iyo wode, caanaa tookkanau ba hashiyaa ziqqi oottidi, ailletettaa ooso oottana. 16"Daani Israa7eela zaretuppe issuwaa gidiya ba asaa bolli daannatana. 17Daani oge doonan de7iya shooshsha; paraa toggidaagee guyye kunddana mala paraa ginddiyaa dukkiya, ogiyan de7iya haso. 18"Abeet GODAU, taani neeni ashshanau naagais. 19"Gaadi bonqqiyaageetun deshettana; shin ikka eta paanaa kaallidi eta bonqqana. 20"Aseera oittai ordde; kawotuyyo i lo77o qumaa immana. 21"Nifttaaleemi qashettennan yeda de7iya, lo77o marata yeliya genessa. 22"Yooseefi aifiyaara herxxexxida woine tura. I pulttuwaa matan herxxexxa aifiyaara de7iya, daashshaikka godaappe bollaara zaa7iyo woine tura. 23Wonddafiyaa dukkiyaageeti a bolli woraajjidosona; woraajjidi bantta zubbiyan dukkidosonanne muddidosona. 24A wonddafee minni uttiis; a qeseekka minnidi gam77iis. Hegeenne Yaaqooba Wolqqaamaa kushiyaa gaasuwaana, ne henttanchchaa, Israa7eela Zaallaa gaasuwaana, 25nena maaddiya ne aawatu Xoossaa gaasuwaananne, nena bolla saluwaa anjjuwan, garssa ciimmaa anjjuwan, xanttaa anjjuwaaninne yeliya uluwaa anjjuwan anjjiya, Ubbaa Danddayiya Xoossaa gaasuwaana. 26Ne aawaa anjjoi beni deretu anjjuwaappekka merinaasappe de7iya keratu anjjuwaappekka aadhdhees. Hagee ubbai Yooseefa huuphiyan, ba ishanttu giddon halaqa gidiyaagaa liiphiyan shemppo. 27"Biniyaami bonqqiya wanggireello. Ba shankkatidobaa maallado mees; ba omooddidobaa omarssi shaakkees" yaagiis. 28Hageeti tammanne naa77u Israa7eela zareta; qassi eta aawai eta huuphiyan huuphiyan etau bessiya anjjuwaa anjjiiddi etayyo giidobai hagaa. 29Hegaappe guyyiyan, i eta hagaadan yaagidi azaziis; "Taani ta maizza asatun gaittana hanais; tana Hiitiyaa Efiroona gaden de7iya gonggoluwan, ta aawatuura moogite. 30Hegeenne Kanaane biittan, Mamire matan de7iya, Maakipheela giyo gonggoluwaa; hegee Abrahaami moogossi Hiitiyaa Efiroonappe a gadiyaara shammido gonggoluwaa. 31Abrahaaminne a keettaayyiyaa Saara yan moogettidosona; Yisaaqinne a keettaayyiyaa Ribiqa yan moogettidosona; taani qassi Liyo yan moogaas. 32He gadeenne an de7iya gonggoloi Hiitetuppe shamettidaagaa" yaagiis. 33Yaaqoobi ba naatuyyo azazuwaa wurssido wode, ba tohuwaa pude ba hiixau shiishshi ekkidi, haiqqi aggiis; haiqqidi ba maizzan gaittiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\