Genesis 5

1Addaame yeletai hagaappe kaallidi xaafettiis. Xoossai asa medhdhido gallassi bana milatissidi medhdhiis. 2I attumaasanne maccaasa ootti medhdhidi, eta anjjiis. Eta medhdhidi Asa giidi sunttiis. 3Addaami 130 laittaa de7idi, bana milatiya attuma na7aa yeliis; yelidi a "Seeta" giidi sunttiis. 4Addaami Seeta yelidoogaappe guyyiyan, 800 laittaa de7iis; hara attuma naatanne macca naata yeliis. 5Addaami muleera 930 laittaa de7idi haiqqiis. 6Seeti 105 laittaa de7idi, Heenoosa yeliis; 7Seeti Heenoosa yelidoogaappe guyyiyan, 807 laittaa de7iis; hara attuma naatanne macca naata yeliis. 8Seeti muleera 912 laittaa de7idi haiqqiis. 9Heenoosi 90 laittaa de7idi, Qainaana yeliis; 10Heenoosi Qainaana yelidoogaappe guyyiyan, 815 laittaa de7iis; hara attuma naatanne macca naata yeliis. 11Heenoosi muleera 905 laittaa de7idi haiqqiis. 12Qainaani 70 laittaa de7idi, Malaali7eela yeliis; 13Qainaani Malaali7eela yelidoogaappe guyyiyan, 840 laittaa de7iis; hara attuma naatanne macca naata yeliis. 14Qainaani muleera 910 laittaa de7idi haiqqiis. 15Malaali7eeli 65 laittaa de7idi, Yaareeda yeliis; 16Malaali7eeli Yaareeda yelidoogaappe guyyiyan, 830 laittaa de7iis; hara attuma naatanne macca naata yeliis. 17Malaali7eeli muleera 895 laittaa de7idi haiqqiis. 18Yaareedi 162 laittaa de7idi, Heenooka yeliis; 19Yaareedi Heenooka yelidoogaappe guyyiyan, 800 laittaa de7iis; hara attuma naatanne macca naata yeliis. 20Yaareedi muleera 962 laittaa de7idi haiqqiis. 21Heenooki 65 laittaa de7idi, Maatusaala yeliis; 22Maatusaala yelidoogaappe guyyiyan, Heenooki 300 laittaa Xoossaara hemettiiddi de7iis; hara attuma naatanne macca naata yeliis. 23Heenooki muleera 365 laittaa de7iis; 24i Xoossaara hemettiiddi xayi bayiis; aissi giikko, Xoossai a ekki efiis. 25Maatusaali 187 laittaa de7idi, Laameeka yeliis; 26Maatusaali Laameeka yelidoogaappe guyyiyan, 782 laittaa de7iis; hara attuma naatanne macca naata yeliis. 27Maatusaali muleera 969 laittaa de7idi haiqqiis. 28Laameeki 182 laittaa de7idi, attuma na7a yeliis. 29Yelidi, "Ha na7ai GODAI qanggido biittaa bollan nuna nu kushiyaa oosuwaa daafuraappe shemppissana" giidi Noha sunttiis. 30Laameeki Noha yelidoogaappe guyyiyan, 595 laittaa de7iis; hara attuma naatanne macca naata yeliis. 31Laameeki muleera 777 laittaa de7idi haiqqiis. 32Nohee 500 laittaa de7idi, Seema, Kaamanne Yaafeeta yeliis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\