Genesis 50

1Yooseefi ba aawaa ahaa bolli kunddidi, yeekkiisinne a yeriis. 2Hegaappe guyyiyan, Yooseefi xaliyaa shiishshiya ba oosanchchata ba aawaa Israa7eela ahaa sawiya shittuwaa tiyidi melissana mala azaziis; azazin eti tiyidi melissidosona. 3SHittuwaa tiyiyoogee oitamu gallassa kumettaa wurssiis; aissi giikko, hegee tiyoi wonikka oitamu gallassaa ekkees. Gibxxe asati ayyo laappun tammu gallassaa yeekkidosona. 4Yeeho gallassati aadhdhido wode, Yooseefi Gibxxe kawuwaa keettaa asata, "Taani intte sinttan nashettidobaa gidikko, intte tau kawuwaayyo hagaadan yaagidi odite; 5'Ta aawai tana issi caaqo caaqissiis; i tana, "Taani haiqqana hanais; taani ta huuphessi Kanaane biittan bookkido gonggolo duufuwan tana mooga" yaagiis. Hegaa gishshau ha77i taani pude baada ta aawaa moogana mala yeddarkkii! Hegaappe guyyiyan taani simmana' yaagite" yaagiis. 6Yaagin kawoi, "I nena caaqissidoogaadan pude baada ne aawaa mooga" yaagiis. 7Yaagin Yooseefi ba aawaa mooganau pude biis. Kawuwaa oosanchchati ubbai, a kawo keettan de7iya gita asai ubbainne Gibxxe biittan de7iya gita asai ubbai Yooseefa kaallidi biidosona. 8Qassi Yooseefa so asai ubbai, a ishanttinne a aawaa so asai biidosona; eta naati, eta miizzainne eta dorssaa wude xalaalai Geseeman attiis. 9Para gaaretikka paraasatikka aara pude biidosona; a kaallidi biida asai keehi daro. 10Eti Yorddaanoosa SHaafaa matan de7iya Axaadi giyo audiyaa gakkiiddi, bantta qaalaa xoqqu oottidi, ayyo zilaalidosonanne yeekkidosona; yan Yooseefi ba aawaa yeehuwan laappun gallassaa uttiis. 11He biittan de7iya Kanaane asati Axaadi giyo audiyan he yeehuwaa be7ido wode, "Gibxxeti aiba yibbaata yeeho yeekkiyoonaa!" yaagidosona. Hegaa gishshau Yorddaanoosa matan de7iya he sohoi, Gibxxetu Yeehuwaa geetettiis. 12Yaaqooba naati bantta aawai eta azazidoogaadan oottidosona; 13eti a ahaa Kanaane biitti efiidi, Mamire matan de7iya Maakipheela giyo gonggoluwan, Abrahaami Hiitiyaa Efiroonappe mooguwau shammido gadiyan a moogidosona. 14Yooseefi ba aawaa moogidoogaappe guyyiyan, ba ishanttuuranne a aawaa mooganau aara biida hara asatu ubbatuura Gibxxe simmiis. 15Eta aawai haiqqiichchidoogaa be7idi, Yooseefa ishantti bantta giddon, "Ooni erii Yooseefi nuna ba uluwan morkkikkonne nuuni ayyo oottido iitabaa ubbaassi halo kessana koyikko, nuuni waananee?" yaagidosona. 16Hegaa gishshau Yooseefakko hagaa mala kiitaa kiittidosona; "Ne aawai haiqqanaappe kase; 17'Intte Yooseefa, "Neeni ne ishanttu nagaraanne eti nena naaqqido iita naaquwaa hayyanaa atto yaaga" yaagiis giidi odite' yaagiis. Hegaa gishshau ha77i hayyanaa, nu nagaraa, ne aawaa Xoossaa ashkkaratu nagaraa atto yaaga" yaagidosona. Kiitai baakko gakkido wode, Yooseefi yeekkiis. 18Hegaappe guyyiyan a ishantti bantta huuphen akko yiidi, a sinttan gufannidi, "Nuuni ne ailleta" yaagidosona. 19SHin Yooseefi eta, "Yayyoppite; tana intteyyo Xoossaa giidetiiyye? 20Intte taayyo iitanau oottideta; shin hachchiigaadan daro asai haiqqennan attana mala, Xoossai lo77otettau hagaa oottiis. 21Hegaa gishshau simmi intte yayyoppite; taani inttenanne intte naata mizana" yaagidi, i eta minttettidi keha qaalaa haasayiis. 22Yooseefi ba aawaa so asa ubbaara Gibxxen gam77iis; i xeetanne tammu laittaa de7iis; 23Efireema naata, heezzantta yeletaa be7iis; qassi Minaase na7aa Maakiira naatanne i ba naata oottiis. 24Hegaappe guyyiyan Yooseefi ba ishantta, "Taani haiqqana hanais; shin Xoossai inttena maaddanau tumu xomoosana; i inttena ha biittaappe kessidi, Abrahaamayyo, Yisaaqayyoonne Yaaqoobayyo immana giidi caaqqido biittaa efaana" yaagiis. 25Yooseefi Israa7eela naata, "Xoossai inttena maaddanau tumu xomoosiyo wode, intte ta meqettaa ha biittaappe pude ekkidi biite" yaagidi caaqissiis. 26Yooseefi xeetanne tammu laittaa de7idi haiqqiis; haiqqin, eti shittuwan a ahaa tiyidi melissidoogaappe guyyiyan, Gibxxe biittan saaxiniyan yeggidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\