Genesis 8

1SHin Xoossai Noha, aara markkabiyaa giddon de7iya do7a ubbaanne mehe ubbaa qoppiis; qoppidi sa7aa bollan carkkuwaa carkkissiis; carkkissin he haattai wodhdhi wodhdhi biis. 2Qassi biittaa giddon de7iya ciimmaa pulttoinne saluwan de7iya haattaa maskkooteti gorddettidosona; iraikka saluwan teqettiis. 3Yaanin haattai wodhdhi wodhdhi biis. He xeetanne ishatamantta gallassaappe guyyiyan, haattai wodhdhiis. 4Haattai wodhdhin markkabee laappuntta aginan, tammanne laappuntta gallassan Araaraate giyo deretu bolli shemppiis. 5Haattai tammantta aginai gakkanaassikka wodhdhi wodhdhi biis; tammantta aginaayyo koiro gallassi deretuyyo xeerai beettiis. 6Oitamu gallassaappe guyyiyan, Nohee ba keexxido markkabiyaa maskkootiyaa dooyiis; 7dooyidi issi quuruwaa kare yeddiis; yeddin quuroi haattai biittaa bollappe melana gakkanaassi, yaanne haanne paalliiddi gam77iis. 8Qassi Nohee haattai biittaa bollappe wodhdhi wuridaakkonne be7anau issi haraphphiyo kare yeddiis; 9shin he haraphphiyaa haattai biittaa ubbaa bollan ha77ikka de7iyo gishshau, shemppiyoosaa demmabeikku. Hegaa gishshau simmada, markkabiyaa giddon de7iya Nohekko yaasu; yin i ba kushiyaa yeddidi, baakko markkabiyaa giddo ekkiis. 10Hegaappe guyyiyan, hara laappun gallassaa takkidi, haraphphiyo zaarettidikka markkabiyaa giddoppe kessidi yeddiis. 11He haraphphiyaa sa7ai omariyo wode akko simmada yaasu; yaidda wogaraa aacaappe duuttido irxxa haittaa ba doonan saxxa ekkada yaasu. Hegaa gishshau, haattai biittaa bollappe wodhdhidoogaa Nohee eriis. 12Qassi Nohee hara laappun gallassaa takkidi, he haraphphiyo zaarettidi yeddiis; shin he haraphphiyaa akko simmada yabeikku. 13Nohee usuppun xeetanne isiini laittaa de7in, koiro aginan koiro gallassi, haattai biittaa bollappe xi77iis; Nohee markkabiyaa qum77uwaa qaari xeellidi, biittai xi77idoogaa be7iis. 14Naa77antto aginan laatamanne laappuntta gallassan, biittai muleera meliis. 15Xoossai he wode Noha hagaadan yaagidi azaziis; 16"Neeni ne keettaayyiyo, ne attuma naatanne ne naatu maccaasata ekkada markkabiyaa giddoppe kiya. 17Eti yelettidi, daridi corattana mala, paxa de7iya mereta ubbaappe nenaara de7iyaageeta: kafota, meheta, do7atanne biittaara gooshettiya ubbaa nenaara kessa" yaagiis. 18Yaagin Nohee ba attuma naatuura, ba keettaayeeranne ba naatu maccaasatuura markkabiyaa giddoppe kiyiis. 19Kiyin mehenne do7a ubbai, biittaara gooshettiya mereta ubbai, kafo ubbainne sa7aa bollan woxxi qaaxxiyaabai ubbai ba qommuwan qommuwan markkabiyaa giddoppe kiyidosona. 20Kiyidoogaappe guyyiyan, Nohee GODAAYYO yarshshiyoosaa gimbbiis; gimbbidi geeshsha mehiyaanne do7aa ubbaappenne geeshsha kafo ubbaappe ekkidi, yarshshiyoosan xuuggidi yarshshiis. 21Yaatin GODAI yarshshuwaa peenuwaa sawiyaagaa singgidi, ba wozanan hagaadan yaagiis; "Naatettaasappe doommin, asi wozanan qoppiyoobai ubbai iita gidikkokka, taani asa gishshau gaada naa77antto mulekka ha sa7aa qanggikke. Qassi taani ha77i oottidoogaadan paxa de7iya mereta ubbaa naa77antto mulekka xaissikke. 22Ha sa7ai de7ido peesha ubban, zeriyo wodeenne cakkiyo wodee, meegoinne hombbee, boneenne balggoi, gallassainne qammai ubbatookka de7ana" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\