Ibraawe 1

1Xoossai beni wode, nu aawatuyyo hananabaa yootiyaageetu baggaara dumma dumma ogiyaaninne daro wodiyan haasayiis. 2SHin ha wurssetta wodiyan, ubbabaa a laatissidi, sa7aa a baggaara medhdhido ba Na7aa baggaara nuuyyo haasayiis. 3Na7ai Xoossaa bonchcho poo7uwaa phoolees; qassi muleerakka a meretaa ekkidi, ba wolqqaama qaalan ha sa7aa naagees; yaatidi asaa nagaraappe geeshshidi, Ubbaappe Bolla Xoossaappe ushachcha baggaara saluwan uttiis. 4Xoossai ayyo immido sunttatettai kiitanchchatuugaappe xoqqa gidiyoogaadankka, etappe a keehi xoqqu oottiis. 5Aissi giikko, Xoossai ba kiitanchchatuppe oona, “Neeni ta Na7aa; taani hachchi neeyyo aawa gidaas” giidee? Woi qassi oona, “Taani ayyo aawa gidana; ikka taayyo na7a gidana” giidee? 6Qassi Xoossai ba baira Na7aa ha sa7aa yeddana haniiddi, “Ta kiitanchchati ubbatikka ayyo goinnona” yaagiis. 7Xoossai kiitanchchatubaa haasayiiddi, “Taani ta kiitanchchata carkko kessais; qassi ta ashkkaratakka tama laco kessais” yaagees. 8SHin ba Na7aabaa haasayiiddi, “Xoossau, ne kawotaa araatai meri merinau de7ees. Ne kawotaa xam77aikka xillotettaa xam77aa. 9Neeni xillotettaa siiqadasa; naaquwaa ixxadasa. Xoossai, ne Xoossai nena ne laggetuppe aattidi, ufaissa zaitiyaa tiyidoogee hegaassa” yaagees. 10Xoossai hagaadan yaagees; “Godau, koiro neeni sa7aa medhdhadasa; saluwaakka ne kushiyan medhdhadasa. 11Hegeeti ubbai xayana; shin neeni de7ana. Eti ubbaikka afaladan wurana. 12Neeni eta iirichchodan dakkoyana; qassi eti afaladan laamettana. SHin neeni nenakka; ne laittai mulekka wurenna” yaagees. 13SHin Xoossai ba kiitanchchatuppe issuwaanne, “Taani ne morkketa neeni tohuwan yedhdhiyoobaa oottana gakkanaassi, hagan taappe ushachcha baggan utta” gibeenna. 14Kiitanchchati ubbai Xoossau oottanaunne atotettaa demmana asata maaddanau Xoossai kiittido ayyaanata gidokkonaayye?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\