Ibraawe 10

1Aissi giikko, higgiyau yaana lo77obaa eesho xalaalai de7ees; ayyo tumu leemisoi baawa. Ubba wode laittan laittan issi mala yarshshoi yarshshettees; hegaa gishshau, higgee Xoossaakko shiiqiya asa he yarshshon bali bainna asa oottanau mulekka danddayenna. 2Xoossau goinniya asai ba nagaraappe muleera geeyidobaa gidiyaakko, bana zoriya wozanan naa77anttuwaa nagara qoppenna; qassi yarshshiyoogaakka aggi bayana. 3SHin asai laittan laittan he yarshshuwan ba nagaraa hassayees. 4Aissi giikko, korima suuttinne deeshsha suutti nagara xaissanau mulekka danddayenna. 5Hegaa gishshau, Kiristtoosi ha sa7aa yaana haniiddi, hagaadan yaagiis; “Neeni yarshshonne imo koyabaakka; shin taayyo bolla giigissadasa. 6Neeni xuuggiyo yarshshuwaaninne nagaraa yarshshuwan mulekka ufaittakka. 7Taani he wode, 'Xaatta maxaafan tabai xaafettidoogaadankka, Xoossau, taani neeni koyiyoogaa oottanau yaas' yaagaas” yaagiis. 8Yarshshoi yarshshettana mala, higgee azaziyoobaa gidikkokka, Kiristtoosi koiro, “Neeni yarshsho, imo, xuuggiyo yarshshonne nagaraa yarshsho mulekka koyabaakka; hegeetun ufaittakka” yaagiis. 9Hegaappe guyyiyan Kiristtoosi, “Xoossau, taani neeni koyiyoogaa oottanau yaas” yaagiis. Hegaa gishshau, Kiristtoosi naa77anttuwaa essanau koiroogaa xaissees. 10Yesuus Kiristtoosi Xoossai koyidoogaa oottido gishshau, ba ashuwaa naa77anttennan issitoo yarshshidoogan nuuni nu nagaraappe geeyi aggida. 11Qeese ubbai hachchi hachchi eqqidi, ba oosuwaa oottees; qassi nagara xaissanau mulekka danddayenna issi mala yarshshuwaa zaari zaaridi yarshshees. 12SHin Kiristtoosi nagaraa gishshau, ubba wodiyau gidiya issi yarshshuwaa yarshshidi, Xoossaappe ushachcha baggaara utti aggiis. 13Xoossai sinttappe Kiristtoosa morkketa Kiristtoosayyo tohuwan yedhdhiyoobaa oottana gakkanaassi, yaani naagees. 14Aissi giikko, i issitoo yarshshidoogan, nagaraappe geeyidaageeta merinau bali bainnaageeta oottiis. 15Qassi Geeshsha Ayyaanai nuuyyo markkattiiddi, hagaadan yaagees; 16“Taani he gallassatuppe guyyiyan, etaara maacettiyo maachchai hagaa: Taani ta higgiyaa eta qofan wottana; qassi eta wozanankka xaafana” yaagees. 17Qassi hegaappe guyyiyankka, “Taani eta nagaraanne eta makkala oosuwaa naa77antto hassayikke” yaagees. 18Xoossai he nagara atto giido wode, nagara xaissanau hagaappe sinttau yarshsho koshshenna. 19Simmi ta ishatoo, nuuni Yesuusa suuttaa baggaara Ubbaappe Aadhdhiya Geeshsha Sohuwaa gelanau nuuyyo xalatettai de7ees. 20Kiristtoosi nuuyyo ooratta ogiyaanne de7o ogiyaa magalashuwaa baggaara, hegaa giyoogee ba bollaa baggaara dooyiis. 21Nuuyyo Xoossaa keettan sunttettida gita qeesee de7iyo gishshau, 22Nuuni suure wozanaara, tumu ammanuwaara, iitabaa zoriya wozanaappe geeyida wozanaaranne qassi xillo haattan meecettida bollaara Xoossaakko shiiqoos. 23Nuuyyo immana giida Xoossai ammanttiyo gishshau, nuuni demmana giidi ufaissan naagi uttidoogaa mintti oiqqoos. 24Issoi issuwaara waani siiqettanaakkonne qassi lo77o oosuwaa waati oottanaakko, issoi issuwau qoppoos. 25Issooti issooti shiiquwaa meeze oottidi shiiqiyoogaadan, nuunikka issippe shiiqiyoogaa aggokko; shin Godaa gallassai matattiyoogaa intte be7iyo gishshau, issoi issuwaa minttettoos. 26Nuuni tumatettaa eratettaa ekkirggidi, eriiddi nagara oottiyaabaa gidikko, hagaappe sinttau nagara xaissiya yarshshoi issibinne baawa. 27SHin yashshiya pirddaa naagiyoogeenne Xoossaa ixxiya ubbaa maanau wolqqaama tamai de7ees. 28Muuse higgiyau azazettenna urai, naa77u urai woi heezzu urai a bolli markkattikko, qareti bainnan haiqqees. 29Xoossaa Na7aa karida urai, bana nagaraappe geeshshida Xoossaa maachchaa suuttaa tunabaadan qoppida urai, qassi aaro kehatettaa Geeshsha Ayyaanaa cayiya urai, ai keena iita pirddaa ekkanau bessiyaakkonne ane qoppite. 30Aissi giikko, “Taani haluwaa kessananne kushiyaa zaarana” giidaagaa nuuni eroos; qassikka, “Godai ba asaa pirddana” yaagiis. 31De7o Xoossaa kushiyan kunddanaagee daro yashshiyaabaa. 32Intteyyo Xoossaa poo7oi poo7idoogaappe guyyiyan, intte daroban waayettidi, gita waretan genccido beni wodiyaa hassayite. 33Issi issitoo inttena asa sinttan cayidosonanne paxa kaa7idosona; qassi hara wode hegaadan oottidoogeetuura issippe de7ideta. 34Aissi giikko, qashuwan de7iya asatuyyo intte qarettideta; yaatidi intteyyo merinau wurenna ubbaappe aadhdhiya miishshai saluwan de7iyoogaa intte huuphen erido gishshau, inttebaa ubbaa ekkirgginkka ufaissan genccideta. 35Hegaa gishshau, gita woituwaara de7iya intte xalatettaa oloppite. 36Xoossai koyiyoogaa oottidi, i intteyyo immana giidoogaa ekkanau genccana koshshees. 37Aissi giikko, Xoossaa maxaafai, “Amarida wodee attiis. Yiyaagee yaana; gam77enna. 38Ta xilloi ammanuwan de7ana. SHin ooninne guyye simmikko, tana ufaissenna” yaagees. 39Nuuni ammanidi attidaageetu bagga gidiyoogaappe attin, guyye simmidi xayidaageetu bagga gidokko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\