Ibraawe 12

1Simmi nuuyyo hagaa keena daro asai, shaaraadan nu matan yuuyi aadhdhidi markkattiyaagee de7ishin, nuna xubbiya ubbabaanne baqqi oiqqiya nagaraa diggoos; diggidi nu sinttan de7iya nuuni woxxana wottaa genccidi woxxoos. 2Nuuni nu ammanuwau huuphenne polo gidiya Yesuusa xeelloos. Yesuusi yeellaa karidi, wodeppe au de7iya ufaissaa gishshau, masqqaliyaa bolli misimaariyan xishettidi haiqqanaagaa genccidi, Xoossaa kawotaa araataappe ushachcha baggaara uttiis. 3Intte intte wozanaa bayidi daafurenna mala, nagaranchchati bana daro ixxinkka genccida Yesuusa qoppite. 4Nagaraara intte baaxetiiddi, suuttaa gussana gakkanaassi biron olettiichchibeekketa. 5Xoossai ba naatudan, inttena zoriyoogaa dogidetii? Xoossai inttena, “Ta na7au, Xoossai nena qaxxayiyo wode, laafabaadan qoppoppa. I nena seeriyo wodekka yayyoppa. 6Aissi giikko, i ba siiqiyo uraa qaxxayees; qassi ba na7adan ekkiyo ubbaakka lissuwan garafees” yaagiis. 7Xoossai inttena qaxxayiyo wode genccite. Aissi giikko, i inttena naatudan oottees. Aawai qaxxayenna na7i de7ii? 8Naata ubbaa qaxxayiyoogaadan, inttena qaxxayennan yeggi bayikko, karen yelettidaageeta gideetappe attin, tumu naata gidekketa. 9Hegaa bollan qassi, nuna yelida nu aawati nuna qaxxayido wode, nuuni eta bonchchida. Yaatin, nuuni waanidi ayyaanatu Aawaayyo keehi darissi haarettidi de7okkonii? 10Aissi giikko, nuna yelida nu aawati banttana ufaissiyaadan, amarida wodiyaa nuna qaxxayidosona; shin Xoossai nuuni a geeshshatettaa ekkana mala, nuna maaddanau qaxxayees. 11Nuuni qaxxayettiyo wode, ha77issau yiilloyees; ufaissenna. SHin qaxxayidoogeetuyyo guyyeppe he qaxxayoi xillotettaa de7uwaa sarotettaa woituwaa immana. 12Hegaa gishshau, intte arggaacida kushiyaanne intte daafurida gulbbataa minttettite. 13Wobbiya tohoi paxanaappe attin, burqqenna mala, sitta ogiyan hemettite. 14Asa ubbaara saro de7anau minnite; qassi geeshsha de7uwaa de7ite. Aissi giikko, hegee bainnan ooninne Godaa be7anau danddayenna. 15Xoossaa aaro kehatettaa ooninne ekkennan attenna mala naagettite; qassi mokkidi, ba marzziyan asa waissiya camo mittadan hanidi, ooninne daro asaa tunissenna mala naagettite. 16SHaaramuxanau qaaqqatiya asi ooninne de7enna mala, woi qassi issitoo miyoobau ba bairatettaa baizzida, Xoossaa Ayyaani bainna Eesawa mala asikka de7enna mala naagettite. 17Hegaappe guyyiyan, Eesawi ba aawaa anjjuwaa ekkanau koyidoogaa ereeta; shin a aawai a anjjennan ixxiis; aissi giikko, nagaraappe simmiyo ogiyaa i harai atto, afuxxi koyidikka demmanau danddayibeenna. 18Intte bochchanau danddayiyo deriyaakkonne eexxiya tamaakko, xumaakko, ciggaaraakkonne gotiyaakko, 19qassi malkkataa waasuwaakkonne qaalaa cenggurssaakko yibeekketa. Asai he cenggurssaa siyido wode, haraa gujji siyenna mala woossiis. 20Aissi giikko, Xoossai eta, “Harai atto, do7ikka he deriyaa bochchikko, shuchchan cadettidi haiqqo” yaagido azazuwaa eti genccanau danddayibookkona. 21Aifiyan beettiyaagee daro daganttiyaagaa gidiyo gishshau Muusee, “Taani yashshan kokkorais” yaagiis. 22SHin intte Xiyoone Deriyaa, de7o Xoossai de7iyo katamaa, issippe shiiqidi ufaittiya daro sha7u kiitanchchatukko saluwaa Yerusalaame yiideta. 23Xoossaa baira naatukko, issippe shiiqidaageetukko, eta sunttai saluwan xaafettidoogeetukko yiideta; qassi asa ubbaa pirddiya Xoossaakkonne, bali bainnaageeta oottido xillo asatu ayyaanatukko yiideta. 24Ooratta maachchau gaannatiya Yesuusanne Aabeela suuttaappe aadhdhiyaabaa yootiya caccafettida suuttaakko yiideta. 25Intteyyo yootiya uraa yohuwaa ezggiyoogaa intte ixxenna mala, inttena naagite. Xoossaa kiitaa sa7an banttau yootiyaagee yootiyoogaa ezggennan ixxidaageeti kessi ekkana xayikko, saluwan, “Inttena naagite” giya Xoossaappe nuuni waanidi kessi ekkanee? 26He wode a cenggurssai sa7aa qaattiis; shin i ha77i, “Taani sa7aa xalaalaa gidennan, issitoo gujjada saluwaakka qaattana” yaagiis. 27“Issitoo gujjada” giya qaalai qaaxxennabai minnidi de7ana mala, merettidabai qaaxxanaagaanne kichchanaagaa geeshshidi bessees. 28Nuuni qaaxxanau danddayenna kawotettaa ekkiyo gishshau, ane Xoossaa galatoosinne a ufaissoos; au bessiyoogaadan bonchchuwaaninne yashshatettan au goinnoos. 29Aissi giikko, nu Xoossai tumu bashshiya tama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\