Ibraawe 13

1Intte ishata siiqiyoogaa aggoppite. 2Imatta mokkiyoogaakka dogoppite. Aissi giikko, yaatiyoogan issi issi asai erennan kiitanchchata mokkiis. 3Qasho keettan de7iyaageetubaa inttekka etaara issippe qasho keettan de7iyoogaadan qoppite; qassi intte intte huuphen waayettiyoogaadan, waayettiyaageetubaa qoppite. 4Ekkiyoogaanne geliyoogaa asai ubbai bonchchanau bessees; qassi azinainne machchiyaa issoi issuwau ammanettanau bessees; aissi giikko, Xoossai shaaramuxanau qaaqqatiyaageetanne shaaramuxiyaageeta pirddana. 5Miishsha siiqoppe inttena naagite; intteyyo de7iyaagee intteyyo gido. Aissi giikko, Xoossai ba huuphen, Taani nena mulekka yeggikke woikko aggikke” yaagiis. 6Hegaa gishshau, nuuni xalidi, “Godai tana maaddiyaagaa; taani yayyikke. Asi tana ai oottii?” yaagoos. 7Xoossaa qaalaa intteyyo yootida inttena kaalettidaageeta hassayite; eti waani de7idaakkonne hassayite; qassi etaagaadan ammanite. 8Yesuus Kiristtoosi zinekka hachchikka merinaukka laamettenna. 9Dumma dumma ooratta timirttiyan wora booppite. Nu wozanai Xoossaa aaro kehatettan galatiyoogee lo77o gidiyoogaappe attin, miyoobau azazettiyoogaa gidenna; hegau azazettidaageetikka maadettibookkona. 10Nuuyyo yarshshiyoosai de7ees; Dunkkaaniyaa giddon oottiyaageeti he yarshshiyoosaappe maanau etau maati baawa. 11Qeese ubbatu halaqai nagaraa gishshau, mehiyaa suuttaa yarshshanau Ubbaappe Aadhdhiya Geeshsha Sohuwaa efees; shin he mehiyaa ashuwaa qassi dirssaappe kareera xuuggees. 12Hegaa gishshau, Yesuusikka qassi nagaraappe asaa ba suuttan geeshshanau, katamaa penggiyaappe kareera waayettiis. 13Simmi nuuni i borettido boriyaa ekkidi, dirssaappe kare akko kiyoos. 14Aissi giikko, nuuyyo hagan merinau de7iya katami baawa; shin nuuni yaana katamaa naagoos. 15Simmi Xoossaayyo Yesuusa baggaara ubba wode galataa yarshshuwaa immoos; hegaa giyoogee menttershshai a sunttaayyo immiyo galataa giyoogaa. 16Lo77obaa oottiyoogaanne issoi issuwaa maaddiyoogaa dogoppite. Aissi giikko, Xoossaa ufaissiyaagee hegaa mala yarshshuwaa. 17Inttena kaalettiyaageetuyyo azazettite; qassi eti azaziyoogaakka oottite. Eti bantta oottidobaa Xoossau yootana gishshau, intte shemppuwaa mintti naagoosona; intte etau azazettikko, bantta oosuwaa ufaittidi oottana; hegee xayikko, eti yiillotiiddi oottana; hegee inttena ainne maaddenna. 18Nuuyyo Xoossaa woossite. Nuuni ubba wode lo77obaa oottanau koyiyo gishshau, nuna zoriya lo77o wozanai nuuyyo de7ees. 19Xoossai tana inttekko eesuwan zaarana mala, Xoossaa intte mintti woossanaadan, taani inttena keehi woossais. 20Sarotettaa Xoossai, nu Godaa Yesuusa, dorssaa heemmiya gitaa, merinaa maachchaa suuttan haiquwaappe denttiis. 21Xoossai Yesuus Kiristtoosa baggaara ba sinttan bana ufaissiyaabaa inttena ootissiiddi, inttekka i koyidobaa oottana mala, lo77o ooso ubban inttena i giigisso; Xoossai meri merinau bonchchetto. Amin77i. 22Ta ishatoo, taani ha dabddaabbiyaa intteyyo qanttan xaafido gishshau, intte ha zoriyaa salettennan ezggana mala, taani inttena woossais. 23Nu ishai, Ximootiyoosi qashuwaappe birshshettidoogaa erite. Eesuwan i haa yiikko, taani aara baada inttena be7ana. 24Inttena kaalettiya ubbatanne geeshshata ubbaa saro saro giite. Xaaliyaappe yiida ammaniyaageeti inttena saro saro goosona. 25Aaro kehatettai inttenaara ubbaara issippe gido. Amin77i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\