Ibraawe 2

1Hegaa gishshau, nuuni siyido tumu yohuwaappe wora beenna mala, he yohuwaa mintti oiqqanau bessees. 2Aissi giikko, kiitanchchati yootido qaalai tuma gidiyo gishshau, naaqqiya woi azazettenna asai ubbai qaxxayettidobaa gidikko, 3Yaatin, nuuni ha gita atotettaa wudennaageeta gidikko, waanidi kessi ekkanee? Godai koiro ba huuphen ha atotettaa yootiis; qassi i yootidoogaa siyidaageeti nuuyyo geeshshidi yootidosona. 4He siyidaageeti markkattidoogaa bolli Xoossaikka malaataa, oorattabaanne Xoossai oottiyo dumma dumma malaataa oottiyoogan gujji markkattiis; qassi Geeshsha Ayyaanaa imuwaakka ba koyidoogaadan, gishi gattiis. 5Aissi giikko, Xoossai nuuni haasayiyo sinttappe yaana sa7aa, kiitanchchata haarissibeenna. 6SHin Xoossaa maxaafai issisan hagaadan yaagees; “Xoossau, neeni asabaa qoppanau asi aibee? Woi neeni ayyo hirgganau i aibee? 7Neeni kiitanchchatuppe amarida wodiyaa a guuttadasa. A huuphiyankka bonchchonne saba akiliiliyaa wottadasa. 8Qassi ubbabaa a tohuwaappe garssaara wottada haarissadasa” yaagees. Aissi giikko, Xoossai ubbabaakka a haarissidoogan aani haarettibeennabi aibinne baawa; shin ha77i ubbabai ayyo haarettiyoobi nuuyyo beettenna. 9SHin nuuni Yesuusa be7oos; Yesuusi Xoossaa aaro kehatettaa baggaara asa ubbau haiqqana mala, amarida wodiyaa kiitanchchatuppe garssa gidiis. Qassi haiqo waayiyaa i waayettido gishshau, poo7iya bonchchonne saba akiliiliyaa wottidaagaa ha77i nuuni be7oos. 10Xoossai ubbabaa medhdhiyaagee, ubbabaakka naagiyaagee, Yesuusi daro naata ehiidi, banaara bonchchissana mala, waayiyaa baggaara Yesuusa bali bainnaagaa oottanau bessees; aissi giikko, he naata atotettaayyo kaalettiyaagee Yesuusa. 11Aissi giikko, asa geeshshiyaagaukka qassi he geeyida asa ubbaukka Aawai issuwaa. Yesuusi eta, “Ta ishantta” giidi yeellatennan xeesiyoogee hegaassa. 12Yesuusi, “Taani ne sunttaa ta ishanttuyyo awaajjana. Maabaraa shiiquwankka nena galatana” yaagees. 13Qassi i, “Taani ta ammanuwaa Xoossan wottana” qassikka, “Xoossai tau immido naatuura taani hagan de7ais” yaagees. 14Naata giidi i xeesiyoogeeti, ashoppenne suuttappe merettida asata gidiyo gishshau, Yesuusi ba huuphen eta milatidi, eta meretaa ekkiis; qassi i hegaa oottidoogee, xalahe halaqaa wolqqaa ba haiquwan xaissanaassa. 15Qassi bantta de7o ubban haiquwau yayyidi, au ailletidi de7iyaageeta ubbata ailletettaappe kessiis. 16Aissi giikko, Abrahaama zariyaa i maaddiyoogaappe attin, kiitanchchata maaddennaagee erettiis. 17Hegaa gishshau, asaa nagarai atto geetettana mala, Xoossaa oosuwan ammanettida maariya qeese ubbatu halaqa gidana mala, ubbaban i ba ishantta milatanau bessees. 18Aissi giikko, i ba huuphen paacettido gishshaunne waayettido gishshau, paacettiyaageeta maaddanau danddayees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\