Ibraawe 3

1Hegaa gishshau, Xoossai xeesido geeshsha ishatoo, nu ammanuwau Xoossai kiittidoogaa qeese ubbatu halaqaa, Yesuus Kiristtoosa qoppite. 2Muusee ba oosuwan Xoossaa keetta ubban ammanettidaagaa gididoogaadan, Yesuusikka bana dooridi, ha oosuwau yeddida Xoossaayyo ammanettidaagaa. 3Aissi giikko, keexettiya keettaappe keexxiya bitanee bonchchettiyoogaadan, Muuseegaappe aadhdhiya bonchchuwaa i ekkanau bessiyoogee erettidaagaa. 4Aissi giikko, keetta ubbaa keexxidaagee issi asa; shin ubbabaa keexxidaagee Xoossaa. 5Muusee Xoossaa keetta ubban ammanettida ashkkara gididi, Xoossai sinttappe gaanabaa markkattiis. 6SHin Kiristtoosi Xoossaa keettan na7adan ammanettidaagaa; nuuni ekkana giidi ufaissan naagiyoogaa xalatettaaninne ammanuwan naagikko, Xoossau keetta gidoos. 7Hegaa gishshau, Geeshsha Ayyaanai hagaadan yaagees; “Xoossaa qaalaa intte hachchi siyiyaabaa gidikko, 8intte aawati taayyo ixxi makkalidi, oitamu laittaa ta oosuwaa be7ido bazzo paaciyaa gallassaadan, inttekka zore ekkennan ixxoppite. 10Hegaa gishshau, taani he asaa hanqqettada, 'Eti ubba wode bantta wozanan baloosona. Ta ogiyaakka eribookkona' yaagaas. 11Hegaadankka qassi, taani hanqqetta caaqqada, 'Taani shemppiyoosaa eti mulekka gelokkona' yaagaas” yaagees. 12Ta ishatoo, de7o Xoossaappe inttena shaakkiya iita ammanenna wozani inttenan oonaaninne de7enna mala naagettite. 13SHin Xoossai inttena ubba gallassi hachchi giidi xeesishin, intteppe oonanne nagari balettin, zore ekkennan ixxenna mala, issoi issuwaa zorite. 14Aissi giikko, nuuni koiro nuuyyo de7iya ammanuwaa wurssettai gakkanaassi mintti naagikko, Kiristtoosaara issippe shaakkana. 15Xoossaa maxaafai, “Xoossaa qaalaa intte hachchi siyiyaabaa gidikko, he wode eti ixxi makkalidoogaadan, zore ekkennan ixxoppite” yaagiis. 16Xoossai giyoogaa siyidi, ayyo makkalida asati oonee? Muusee Gibxxeppe kaalettin kiyida ubbata gidokkonaayye? 17Xoossai oitamu laittaa oona hanqqettidee? Ahai bazzuwan attido asata, nagaraa oottidaageeta gidokkonaayye? 18Qassi Xoossai baayyo azazettennan ixxidaageeti i shemppiyoosaa mulekka gelenna mala, etayyo caaqqidoogaappe attin, ooyyo caaqqidee? 19Eti ammanibeenna gishshau, shemppiyoosaa gelanau danddayibeennaagaa nuuni be7oos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\