Ibraawe 4

1Simmi Xoossai nuna ba shemppiyoosaa, “Gelissana” giidoogee biroona gidikko, intteppe ooninne he shemppiyoosaa gelennan attenna mala yayyoos. 2Aissi giikko, eti wonggeliyaa mishiraachchuwaa siyidoogaadan, nuunikka siyida; eti siyidosona; shin ammanidi ekkibeenna gishshau, ainne eta go77ibeenna. 3Gidikkokka, Xoossaa oosoi sa7ai merettoosappe doommin polettidaagaa gidikkokka, Xoossai, “Taani hanqqetta caaqqada, 'Eti taani shemppiyoosaa mulekka gelokkona' yaagaas” giidoogaadan, nuuni ammanidaageeti i shemppiyoosaa gelana. 4Aissi giikko, laappuntta gallassaabaa issisan Xoossaa maxaafai, “Xoossai laappuntta gallassan ba ooso ubbaappe shemppiis” yaagiis. 5Qassi he sohuwankka, “Eti taani shemppiyoosaa mulekka gelokkona” yaagiis. 6Wonggeliyaa mishiraachchuwaa koiro siyidaageeti azazettibeenna gishshau, shemppo sohuwaa gelibookkona; issi issi asati he sohuwaa gelanaageeti de7oosona. 7Xoossai daro wodiyaappe guyyiyan, Daawita baggaara naa77anttuwaa issi gallassaa, “Hachchi” giyo qaalan keeridi, “Xoossaa qaalaa intte hachchi siyiyaabaa gidikko, zore ekkennan ixxoppite” yaagiis. 8Xoossai shemppiyoosaa asaa efiidi Yaasu shemppissidobaa gidiyaakko, Xoossai hara gallassabaa guyye keerenna. 9Hegaa gishshau, Xoossaa asaayyo Sambbataa shemppoi naagetti uttiis. 10Aissi giikko, Xoossai shemppiyoosaa geliya ooninne, Xoossai ba oosuwaappe shemppidoogaadan, ikka ba oosuwaappe shemppana. 11Simmi Israa7eela asai azazettennan ixxidi, Xoossaara issippe shemppiyoosaa gelennan attidoogaadan, nuuppe ooninne hegaa mala ixuwan he sohuwaa gelennan attenna mala minnoos. 12Aissi giikko, Xoossaa qaalai paxa de7eesinne oottees; naa77u zoozee de7iyo bisuwaappekka aadhdhidi qarattees. He qaalai shemppoinne ayyaanai, kureenne kolzzee issippe gaittiyoosaa shaakkana gakkanaassi caddees. Qassi asa wozanan de7iya koshshaanne qofaa i shaakkees. 13Nuuni oottiyoobaa wochchiya Xoossaa sinttan ubbabaikka beettiyoogaappenne qoncciyan de7iyoogaappe attin, a aifiyan geemmiya mereti aibinne baawa. 14Simmi saluwaa biida qeese ubbatu gita halaqai, Xoossaa Na7ai Yesuusi, nuuyyo de7iyo gishshau, nu ammanuwaa mintti naagoos. 15Aissi giikko, nu qeese ubbatu halaqai nuuni daafuriyo wode nuuyyo qarettanau danddayees; nagara i oottibeennaagaappe attin, nunadan ubbabankka paacettiis. 16Simmi nuna koshshiyo wode maaddiya maarotettaa ekkanaunne aaro kehatettaa demmanau, aaro kehatettai de7iyoosaa Xoossaa araataakko, yayyennan shiiqoos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\