Ibraawe 5

1Qeese ubbatu halaqati huuphiyan huuphiyan ba asaa giddoppe doorettidi, he asaa gishshaa Xoossau oottanau, imuwaa immanaunne nagaraa yarshshuwaa yarshshanau sunttettidosona. 2I ba huuphen daafuranchcha gidiyo gishshau, tamaaribeennaageetuyyoonne baliyaageetuyyo qarettanau danddayees. 3Hegaa gishshau, he qeese ubbatu halaqai asaa gishshau yarshshuwaa yarshshiyoogaadan, ba huuphe nagaraa gishshaukka yarshshanau bessees. 4Xoossai Aaroona qeese ubbatu halaqa gidanau xeesidoogaadan, Xoossai xeesanaappe attin, ooninne qeese ubbatu halaqa gidiyo bonchchuwaa bau ekkanau danddayenna. 5Hegaadankka, Kiristtoosi qeese ubbatu halaqa gidiyo bonchchuwaa bau ekkibeenna; shin Xoossai a, “Neeni ta Na7aa. Taani hachchi neeyyo Aawa gidaas” yaagiis. 6Hegaadankka qassi harasan, “Malkki-Xedeqi qeese gididoogaadan, neenikka merinau qeese gidana” yaagiis. 7Yesuusi sa7an de7iyo wode, bana haiquwaappe ashshanau danddayiya Xoossaa keehi yeekkidinne afuxxidi woossiisinne oichchiis; Xoossai a woosaa siyidoogee, i bana toochchidoogaassanne bau yayyidoogaassa. 8Yesuusi Xoossaa Na7aa gidikkokka, ba waayettido waayiyan azazettiyoogaa tamaariis. 9Yesuusi bali bainnaagaa gidido wode, bau azazettiya ubbau merinaa atotettaa demmanau gaaso gidiis. 10Qassi Xoossai Malkki-Xedeqa sunttatettaadan, qeese ubbatu halaqa gidana mala, a sunttiis. 11Nuuni ha yohuwan haasayanabai darobai de7ees; shin intte akeekanau azalla gidiyo gishshau, intteyyo yooti gelissanau waissees. 12Aissi giikko, intte ha wodiyan tamaarissiyaageeta gidanau bessikkokka, Xoossaa qaalaa koiro timirttiyaa inttena zaaretti tamaarissiya issi uraa koshshees; inttena uyiyo maatta koshsheesippe attin, mino quma koshshenna. 13Maatta paahettidi de7iya ooninne gacino na7a gidiyo gishshau, xillotettaa timirttiyaabaa erenna. 14SHin mino qumai iitaa kehaa de7uwaa daruwan shaakkida wozannaama asaassa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\