Ibraawe 6

1Hegaa gishshau, Kiristtoosa timirttiyaa biron doommiyaagaa aggi bayidi, wozannaama asa timirttiyau sinttau boos; koiro nuuni tamaaranau koshshiyo timirttiyaa wodhdhi eqqidi tamaaranau nuuyyo bessenna; he timirttee aibee giikko, pattenna oosuwaappe simmiyoogaa, Xoossaa ammaniyoogaa, xinqqatebaa, kushe wotobaa, haiqoppe denddobaanne merinaa pirddaabaa. 3Xoossai oottite giikko, hegaa nuuni oottana. 4Aissi giikko, issitookka poo7oi poo7idoogeetanne saluwaa imuwaa baari be7idaageeta, qassi Geeshsha Ayyaanaakka shaakki ekkidaageetanne Xoossaa qaalai lo77o gididoogaa siyi eridaageeta, sinttappe yaana sa7aa wolqqaakka bochchi xeellidaageeta, 6hegaappe guyye simmidi kaddidaageeta nagaraappe naa77anttuwaa zaaranaagee danddayettennabaa. Aissi giikko, hegeeti Xoossaa Na7aa masqqaliyaa bolli misimaariyan xishidi kaqqoosonanne asa sinttan kaushshoosona. 7Ubba wode bukkiya iraa uyidi, goyida uraa go77iya kattaa mokkiya biittaa Xoossai anjjees. 8SHin buluwaa buuzuwaa mokkikko, ainne go77enna; qanggettau shiiqi eqqiis. Qassi wurssettan xuugettana. 9SHin nu siiqotoo, nuuni hagaadan haasayiyaabaa gidikkokka, intte atotettau gidiya lo77obai intteyyo de7iyoogaa eroos. 10Aissi giikko, intte oottido oosuwaanne qassi ammaniyaageeta maaddidoogaaninne ha77ikka maaddiyoogan Xoossaa siiqido siiquwaa Xoossai doganau worddanchcha gidenna. 11Intte huuphiyan huuphiyan demmana giidi, nuuni ufaissan naagi uttido kumetta tumatettaa wurssettai gakkanaassi, kaseegaadan minttidi naagana mala amottoos. 12Xoossai immana giidoogaa ammanuwaaninne genccan laattiyaageetu mala intte gidanaagaa nuuni koyiyoogaappe attin, azalla gidanaagaa koyokko. 13Xoossai Abrahaamayyo immana giidi caaqqido wode, baappe aadhdhiya giti bainna gishshau, ba huuphiyan caaqqiis. 14Xoossai a, “Taani nena anjjana; ne zerettaakka corayana” yaagidi caaqqiis. 15Hegaadankka, Abrahaami gencci naagidi, Xoossai immana giidoogaa ekkiis. 16Aissi giikko, asai baappe gitatiya uran caaqqees; qassi he caaqoi palama ubbaakka teqqees. 17Hegaa gishshau, Xoossai ba immana giidoogaa laattanaageetuyyo ba qofaa mulekka laammennaagaa geeshshi yootanau keehi koyidi, hegee tuma gididoogaayyo caaqqiis. 18Xoossai worddotanau danddayenna ha naa77u laamettenna yohotun, i immana giido nu sinttan de7iyaagaa oiqqanau baqatida nuuyyo gita minttettoi de7ees. 19Ha nuuni demmana giidi ufaissan naagi uttidoogee, nu shemppuwaayyo markkabiyaa oiqqiya qaaxxenna birata mala; he nuuni demmana giidi, ufaissan naagi uttidoogee erettida mino gididi, magalasho giddo geeshshasaa gelees. 20Qassi Yesuusi Malkki-Xedeqa sunttatettaadan, merinau qeese ubbatu halaqa gididi, nu gishshaa nuuppe kasetidi, he sohuwaa geliis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\