Ibraawe 7

1Ha Malkki-Xedeqi, Saleema kawoi, Ubbaappe Bolla Xoossaa qeesee, Abrahaami kawota woridi olaappe simmishin, aara gaittidi, a anjjiis. 2Abrahaami ba omooddido ubbaappe asirataa kessidi, ayyo immiis; Malkki-Xedeqa sunttau koiro birshshettai xillotettaa kawuwaa giyoogaa; qassi Saleema kawo i gidiyo gishshau, naa77antto birshshettai sarotettaa kawuwaa giyoogaa. 3Malkki-Xedeqayyo aayyiyaa woi aawai, woi ayyo zare paidoi baawa; qassi a yeletau doometti woi a haiquwau wurssetti baawa; shin Xoossaa Na7aa milatidi, merinau qeese gidiis. 4Nu aawatu halaqai Abrahaami olan omooddidi, ehiidobaappe asirataa immido Malkki-Xedeqi ai keena gitakko be7ite. 5Qeese gidiya Leewa zareti Israa7eela asaappe, hegeenne bantta dere asaappe harai atto eti Abrahaama zare gidikkokka, asirataa ekkana mala, higgiyan azazettidosona. 6Malkki-Xedeqi Leewa zare gidenna; shin Abrahaamappe asirataa ekkidi, Xoossai immana giidoogaa naagiya Abrahaama anjjiis. 7Qassi anjjiyaagee anjjettiyaagaappe gitatiyoogee palanttenna. 8Issi baggaara, haiqqiya asai asirataa kessees; shin hara baggaara qassi, haiqqenna giidi markkattiyo urai asirataa kessees. 9Hagaadan haasayanau harai atto, asirataa kessiya Leewikka Abrahaama baggaara asirataa immiis. 10Aissi giikko, Malkki-Xedeqi Abrahaamaara gaittiyo wode, Leewi biron yelettibeenna; shin ba zariyaa Abrahaama gulbbatan de7ees. 11Israa7eela asaayyo higgee Leewa qeesetettaa baggaara imettiis. He qeesetettaa oosoi bali bainnaagaa gidikko, Aaroonaagaa mala gidennan Malkki-Xedeqa mala hara qeesee sunttettanau aissi koshshii? 12Aissi giikko, qeesetettai laamettiyo wode, higgeekka qassi laamettanau koshshees. 13Ha yohoi haasayettido urai hara zaree; a zariyaappe ooninne yarshshiyoosan qeesedan oottibeenna. 14Nu Godai Yihudaa zariyaappe yiidoogee erettidaagaa gidiyo gishshau, Muusee qeesetubaa haasayiiddi, he zariyaabaa ainne haasayibeenna. 15Malkki-Xedeqa mala hara qeesee yiidobaa gidiyaakko, hagee aadhdhidi erettana. 16I asa higgeeninne wogan qeese gidibeenna; shin wurenna de7uwaa wolqqan qeese gidiis. 17Aissi giikko, Xoossaa maxaafai, “Malkki-Xedeqi qeese gididoogaadan, neenikka merinau qeese gidana” yaagidi markkattees. 18Beni de7iya higgee laafanne pattennaagaa gidiyo gishshau attiis. 19Aissi giikko, Muuse higgee aibanne bali bainnabaa oottanau danddayenna; qassi nuuni a baggaara Xoossaakko shiiqana giidi ufaissan naagi uttido ubbaappe aadhdhiyaagee yiis. 20Hegaa bollan qassi Xoossaa caaqoikka de7ees; harati qeese gidido wode, hegaa mala caaqoi baawa. 21SHin Yesuusi caaquwan qeese gidiis; Xoossai a, “Godai caaqqiis; i ba qofaa laammenna. 'Neeni merinau qeese gidana' giis” yaagiis. 22Hegaa gishshau, Yesuusi ubbaappe aadhdhiya caaquwau waase gidiis. 23Kase qeesetu qoodai daro; aissi giikko, eti oottana oosuwaa haiqoi diggiis. 24SHin Yesuusi merinau de7iyo gishshau, a qeesetettai laamettenna. 25Hegaa gishshau, i eta gishshaa gaannatanau merinau de7iyo gishshau, Xoossaakko ba baggaara yiyaageeta muleera ashshanau danddayees. 26Nuuyyo giigiya hagaa mala, qeese ubbatu halaqai de7anau koshshees; i geeshsha; aani geneenne borssoi baawa; nagaranchchatuura i gaittenna; qassi xoqqa saluwankka i bonchchettiis. 27Hara qeese ubbatu halaqatudan, i koiro ba huuphe nagaraassi yarshshidi, qassi guyyeppe asaa nagaraassi hachchi hachchi yarshshanau koshshenna; i bana yarshshido wode, naa77anttennan issitoo yarshshiis. 28Aissi giikko, Muuse higgee daafuranchcha asaa qeese ubbatu halaqa oottidi sunttees; shin Xoossai immana giidi caaqqido higgiyaappe guyye yiida qaalai merinau bali bainnaagaa, Xoossaa Na7aa sunttees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\