Ibraawe 8

1Nuuni haasayiyo gitabai hagaa; saluwan Ubbaappe Bolla Xoossai uttiyo kawotaa araataappe ushachcha baggaara uttida qeese ubbatu halaqai, hagaa malai nuuyyo de7ees. 2Geeshsha Sohuwaaninne tumu Dunkkaaniyan i oottees; he Dunkkaanee asi essidoogaa gidennan, Xoossai essidoogaa. 3Qeese ubbatu halaqa ubbai imuwaanne yarshshuwaa Xoossau immanau sunttettido gishshau, ha qeese ubbatu halaqaayyookka yarshshanau issibai de7anau koshshees. 4Simmi sa7an i de7iyaabaa gidikko, mulekka qeese gidenna; aissi giikko, higgee azaziyoogaadan, imuwaa immiya qeeseti de7oosona. 5Eti qeesetuugaadan oottiyo oosoi saluwan de7iya oosuwau tumu leemisonne eesho; aissi giikko, Muusee Dunkkaaniyaa essana hanishin, Xoossai a, “Akeeka; ubbabaakka taani nena deriyaa huuphiyan bessido leemisuwaa kaallada ootta” yaagiis. 6SHin Yesuusi gaannatiyo maachchai kaseegaappe aadhdhiyoogaadankka, ayyo imettida oosoikka etaagaappe aadhdhees; aissi giikko, he maachchai Xoossai immana giido ubbaappe aadhdhiya oosuwan oosettiis. 7Aissi giikko, koiro maachchan bali bainnabaa gidiyaakko, naa77antto maachchaa koshshenna. 8SHin eta boriiddi, Godai hagaadan yaagees; “Taani Israa7eela asaaranne Yihudaa asaara ooratta maachchaa maacettiyo gallassati yaana. 9He maachchai taani Gibxxe biittaappe eta aawatu kushiyaa oiqqada, goochcha kessido wode, etaara maacettido maachchaa mala gidenna. Eti ta maachchan ammanettibeenna gishshau, taanikka eta yegga bayaas. Taani, Godai, hagaa odais. 10Aissi giikko, he gallassatuppe guyyiyan, taani Israa7eela asaara maacettana maachchai hagaa: Taani ta higgiyaa eta qofan wottana; qassi eta wozanankka xaafana. Taani eta Xoossaa gidana; etikka ta asa gidana. 11Etappe ooninne ba shooruwaa woi ba ishaa, 'Godaa era' yaagidi tamaarissenna. Aissi giikko, eti guuttaappe gitaa gakkanaassi ubbai tana eroosona. 12Taani eta naaquwaa maarana; eta nagaraakka naa77antto hassayikke” yaagees. 13Xoossai ooratta maachchaa giidi haasayiyoogan koiroogaa ceegettiis; qassi ceeggiyaabainne wuriyaabai eesuwan xayana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\