Ibraawe 9

1Koiro maachchaayyo Xoossau goinniyo wogainne asai oottido Beeta Maqidasee de7ees. 2Aissi giikko, koiro Dunkkaanee eqqiis; a giddon muqaaddaa wottiyoogee, xaraphpheezainne Godaa sinttan wottiyo oittai de7ees; he sohuwaa Geeshsha Sohuwaa giidi xeeseettees. 3Naa77antto magalashuwaappe guyye baggaara Ubbaappe Aadhdhiya Geeshsha Soho geetettiya Dunkkaanee de7ees. 4A giddon ixaanaa cuwayanau worqqappe oottido saaxineenne ubbasaara worqqan sheeshshido Maachchaa Taabootai de7ees. He Maachchaa Taabootan mannai de7iyo worqqa xaaroi, Aaroona xam77ai aacidaageenne qassi Muuse higgee xaafettido naa77u masettida shuchchati de7oosona. 5He Maachchaa Taabootaappe bolla baggaara atto giyo sohuwaa qum77uwaa bantta qefiyan genttiya bonchcho kiruubeti de7oosona; shin ha ubbabaa ha77i wurssi yootanau danddayokko. 6Hegee hegaadan giigidaashin, qeeseti ubba wode, bantta oosuwaa oottanau koiro Dunkkaaniyaa geloosona. 7SHin qeese ubbatu halaqa xalaalai naa77antto Dunkkaaniyaa laittaappe issitoo gelees; geliiddi ba gishshaunne erennan asi oottido nagaraa gishshau, Xoossaayyo yarshshiyo suuttaa ekkidi gelees. 8Koiro Dunkkaanee eqqi de7ishin, ubbaappe aadhdhiya geeshsha sohuwaa efiya ogee biron dooyettibeennaagaa Geeshsha Ayyaanai hegan erissees. 9He Dunkkaanee ha wodiyau leemiso; hegaa giyoogee Xoossau immiyo imoinne yarshshoi goinniyaagaa zoriya wozanaa bali bainnaagaa oottanau danddayokkona. 10Hegeeti meettaabaa, ushshaabaanne dumma dumma meechchaabaa yootiyaageeta; eti ooraxxiyo wodee gakkanaassi oosettiya wogata. 11SHin Kiristtoosi hagan de7iya lo77obau qeese ubbatu halaqa gididi yiichchiis. Giddon i oottiyo Dunkkaanee ubbaappe aadhdhiyaagaanne bali bainnaagaa; qassi he Dunkkaaniyaa asi oottibeenna; ha merettida sa7aabaakka gidenna. 12Kiristtoosi Ubbaappe Aadhdhiya Geeshsha Sohuwaa geliyo wode, deeshsha suuttanne galo suutta oiqqidi gelibeenna; shin ba suuttaa oiqqidi, nuuyyo merinaa atotettaa demmidi, naa77anttennan issitoo geliis. 13Tunida asa bolli korimaa suuttaanne deeshshaa suuttaa caccafidi, xuugettida usa bidintta qolin, he uraa tunatettaappe geeshshanau danddayikko, 14Merinaa Geeshsha Ayyaanaa baggaara bali bainna yarshshodan, Xoossau bana immida Kiristtoosa suuttai, nuuni de7o Xoossau oottana mala, kase nu haiqqida oosuwaappe nuna zoriya wozanaa waati geeshshanddeeshsha! 15Hegaa gishshau, Xoossai xeesidoogeeti i immana giido merinaa anjjuwaa laattana mala, Kiristtoosi ooratta maachchau gaannatiis; hegee hanana danddayiyoogee, asai koiro maachchaappe garssan de7iiddi oottido bala ailletettaappe kessiya haiqoi de7iyo gishshassa. 16Aissi giikko, haiqqiya urai azazidobai de7ikko, he urai haiqqidoogee erettana koshshees. 17Aissi giikko, azazida urai haiqqido wode, i azazidoogee polettees; he azazidaagee paxa de7ishin, ainne polettenna. 18Harai atto, koiro maachchaikka suutti bainnan injjetibeennaagee hegaassa. 19Aissi giikko, higgiyan de7iya azazo ubbaa Muusee asa ubbau yootiis; hegaappe guyyiyan, galo maraa suuttaanne deeshshaa suuttaa, haattaara, zo7o dorssa ikisiyaaranne hiisoophphiyaa giyo mittaa bonccuwaara issippe ekkidi, “Hagee inttena Xoossai azazido maachchaa suuttaa” yaagidi, higgiyaa maxaafaa bollinne asa ubbaa bolli caccafiis. 21Hegaadankka, Dunkkaaniyaa bollinne oottiyo miishsha ubbaa bolli suuttaa Muusee caccafiis. 22Higgee giyoogaadan, tumakka amaridabaappe attin, ubbabaikka suuttan geeyees; suutti gukkana xayikko, atotetti baawa. 23Hegaa gishshau, saluwan de7iyaageeta milatiyaageeti he yarshshuwan geeyanau koshshees; shin saluwan de7iyaageetikka bantta huuphen geeyanau aadhdhiya yarshshuwaa eta koshshees. 24Aissi giikko, Kiristtoosi tumu geeshshasan leemisettiya asi oottido geeshshasaa gelibeenna; shin i ha77i nu gishshaa Xoossaa sinttan beettanau yaa saluwaa geliis. 25Qeese ubbatu halaqai laittan laittan ba suuttaa gidennaagaa oiqqidi, Geeshsha Sohuwaa geliyoogaadan, i bana ubbatoo yarshshanau gelibeenna. 26Hegaa gidiyaakko, Kiristtoosi sa7ai merettoosappe doommidi darotoo waayettanau koshshees; shin ha77i wodiyaa wurssettan nagaraa xaissanau bana yarshshidi, naa77anttennan issitoo beettiis. 27Asai ubbai issitoo haiqqanau bessees; hegaappe guyyiyan Xoossai asaa pirddana. 28Hegaadankka, qassi Kiristtoosi daro asaa nagaraa xaissanau issitoo yarshshettiis; qassi i bana mintti naagiyaageeta ashshanau beettanaappe attin, naa77antto nagara tookkanau beettenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\