Hosea 1

1Ooziyaani, Yo7aataami, Akaazinne Hizqqiyaasi kaalli kaallidi Yihudan kawotido wode, qassi Yo7aasha na7ai Iyorbbaami Israa7eelan kawotido wode, Bi7eera na7aa Hoose7akko yiida GODAA qaalai hagaa. 2GODAI koiro Hoose7a baggaara haasayido wode, Hoose7a, "Ba; baada shaaramuxa maccaasiyo neeyyo ekka; ekkada shaaramuxeeppe naata yela. Aissi giikko, shaaramuxiya maccaasiyaa ba azinaappe shaahettiyoogaadan, ta asai taappe shaahettiis" yaagiis. 3Yaagin biidi, Dibilaima na7iyo Goomero ekkiis; ekkin shahaarada, attuma na7a au yelaasu. 4Yaatin, GODAI Hoose7a, "Na7aa sunttaa 'Iziraa7eela' yaagada suntta. Aissi giikko, Iziraa7eelan gukkida suuttaa autiyau taani Yeehu zareta qantta wodiyan achchana; Israa7eela kawotettaakka xaissana. 5He gallassi taani Iziraa7eela Wombban Israa7eela olanchchata mentterettana" yaagiis. 6Goomera naa77anttuwaa shahaarada, macca na7iyo yelaasu. Yaatin, GODAI Hoose7a, "I sunttaa 'Loruhaamo' yaagada suntta. Aissi giikko, hagaappe sinttanau taani Israa7eela asau qarettikke; etau mulekka atto giikke. 7SHin taani Yihudaa asaassi qarettana; taani GODAN, eta Xoossan, eta ashshanaappe attin, wonddafiyan woikko bisuwan woikko olan woikko paratun woikko paraasatun ashshikke" yaagiis. 8Goomera Loruhaamo xanttaa duuttidoogaappe guyyiyan, haranttuwaa shahaarada, attuma na7aa yelaasu. 9Yaatin, GODAI Hoose7a, "A sunttaa 'Lo7aama' yaagada suntta. Aissi giikko, intte ta asa gidekketa; taanikka intte Xoossaa gidikke. 10"Israa7eela asai makkanaunne qoodanau danddayettenna abbaa shafe keena gidana. Etau, 'Intte ta asa gidekketa' geetetti odettidosan, 'Intte de7o Xoossaa naata' geetettana. 11Yihudaa asainne Israa7eela asai issippe shiiqana; shiiqidi banttau issi halaqaa doorana; dooridi omoodo biittaappe simmananne ishalidi de7ana. Aissi giikko, Iziraa7eela gallassai gita gallassa gidana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\