Hosea 10

1Israa7eela asai daayida woine turaa mala; eti banttau aifiyaa aifoosona. Eti aifiyo aifee darido keenaa yarshshiyo sohota darissi keexxidosona. Eta biittai duretido keenaa, goinniyo eeqa tuussata alleeqissidi medhdhidosona. 2Eta wozanan genee kumiis; ha77i eti bantta mooruwaa qixaatiyaa ekkanau koshshees. GODAI eti yarshshiyo sohota laalana; eta eeqa tuussata xaissana. 3He wode eti, "Nuuni GODAASSI yayyibeenna gishshau, nuussi kawoi baawa; shin nuussi woni kawoi de7iyaakkonne ai oottanee?" yaagana. 4Eti hekkennabaa haasayoosona; maachchaa maacettiiddikka wordduwan caaqqoosona. Hegaa gishshau, woriya sharafai shooqan doliyoogaadan, eta bollan pirddai dolana. 5Samaariyaa kataman de7iya asai Beeti-Aweenan de7iya maraa misiliyaayyo yayyoosona. A bonchchoi appe shaahettiichchido gishshau, asai au yeekkana; he eeqaa misiliyau oottiya qeesetikka waassana. 6He eeqa misilee Asoore biitti toohetti biidi, gita kawuwaassi giiradan imettana. Efireema asai yeellatana; Israa7eela asaikka ba eeqaa misiletu daafan kauyyana. 7Samaariyaa kawoi haattaa bollan qaixaaree toohettiyoogaadan, toohetti xayana. 8Qassi Israa7eela asai Aweena giyo kataman eeqau goinnidi, nagaraa oottiyo xoqqa sohotikka qolettana; eti yarshshiyoosan agunttainne gom77oree mokkana. Yaatin, eti dereta, "Nuna genttite!" yaagana. Keratakka, "Nu bolli kunddite!" yaagana. 9GODAI hagaadan yaagees; "Israa7eelatoo, intte Gib77an nagaraa oottido gallassaappe doommidi, nagaraa oottiyoogaa aggibeekketa. Hegaa gishshau, Gib77a kataman intte bolli olai denddana. 10Taani koyiyo wode, he makkalanchchata qaxxayana. Eti oottido daro nagaraa gaasuwan taani eta qaxxayiyo wode, kawotettati eta bollan shiiqana. 11"Efireemi kattaa yerettaa dosiya, wadhdhidi kessido mirggo mala; shin taani a puula morggiyan qambbaraa wottada waaxana. Yihudaa asai goyanau koshshees; Yaaqooba asaikka gadiyaa phalqqanau koshshees. 12GODAI yiidi, xillotettaa intte bolli iraadan bukissana gakkanaashin, intte a koyiyo wode gidiyo gishshau, inttessi xillotettaa zerite; zeridi aggenna siiquwaa cakkite; otta biittaakka phalqqite. 13"Intte iitatettaa zeridi, nagaraa cakkideta; intte wordduwaa aifiyaakka miideta. "Intte intte wolqqaaninne intte daro olanchchatun ammanettido gishshau, 14intte asaa bolli olaa dirbbai denddana; denddidi beni olaa wode Kawoi SHalmmaani Beeti-Arbbeela katamaa olidi bashshidoogaadaaninne aayetuuranne naatuura gatto mentterettidoogaadan, intte qatoti hegaadan olin bayana. 15Inttenoo, Beeteele katamaa asatoo, intte hanttaara iitatettaa daafan intte bollikka hagaa malabai gakkana. He gallassi sa7ai wonttiyo wode, Israa7eela kawoi muleera xayana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\