Hosea 11

1"Israa7eeli naatettan de7iyo wode, taani a siiqaas; siiqada taani ta na7aa Gibxxe biittaappe xeesaas. 2Taani eta darissada xeesin, eti taappe daro haakkidi biidosona. Ba7aala geetettiya eeqatussi yarshshuwaa yarshshidosona; qassi eeqaa misiletussi ixaanaa cuwayidosona. 3Efireema asaa haraqiyaa oiqqada hemetaa tamaarissidai tana; shin eta pattidaagee tana gidiyoogaa eti erokkona. 4Taani eta qaretaaninne siiquwaa wodoruwan goochchaas; eta morggiyaappe qambbaraa denttaas; denttada hokkada eta mizaas. 5"Eti taakko simmennan ixxido gishshau, Gibxxe biitti simmana; qassi Asoore biittaa kawoi eta bolli kawotana. 6Eta morkkiyaa bisoi eta katamata olana. Eta katamatu penggetakka mentterettana; eta zoretaikka laalettana. 7Ta asai taappe haakkidi baanau qofaa qachchiis. Huqqunnaa qambbaraa gaasuwan eti waassana; shin ooninne he qambbaraa eta morggiyaappe denttenna. 8"Efireemaa, taani nena waatada aggoo? Israa7eelaa, taani nena waatada aatta immoo? Taani nena waatada Adaama giyo katamaadan oottoo? Taani nena waatada Xaboima giyo katamaadan oottoo? Taani nena keehi siiqiyo gishshau, ta wozanai hegaa eenenna. 9Taani ta suulliya hanqquwan eta ainne oottikke; qassi Efireema naa77anttuwaa xaissikke. Aissi giikko, taani Xoossappe attin, asa gidikke. Taani Geeshsha Xoossai intte giddon de7ais; inttekko suulo hanqquwan yiikke. 10"Eti GODAA kaallana; ikka gaammodan gudana. I gudiyo wode, a naati arggo baggappe yaana; 11Gibxxe biittaappe kafotudan, Asoore biittaappekka haraphphetudan, paalliiddi yaana. Yin taani eta eta keettan keettan wottana. Taani GODAI hagaa odaas" yaagees. 12Efireema asai wordduwan, Israa7eela asaikka cimuwan tana dooddidosona. Yihudaa asaikka ammanttiya Geeshsha Xoossaa bolli xalttaamiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\