Hosea 12

1Efireema asai maalladoppe omarssi gakkanaashin oottiyoobai ubbai, arshshoora yiya carkkuwaa kuucciyoogaa woikko yedettiyoogaa mala go77enna. Eti wordduwaanne makkala oosuwaa darissoosona; Asoore biittaara maachchaa maacettoosona; wogaraa zaitiyaa Gibxxe biitti yeddoosona. 2GODAAYYO Yihudaa asaara mootoi de7ees; i Yaaqooba asaa eta ogiyaadan qaxxayana; eta oosuwaadankka au zaarana. 3Yaaqoobi ba aayee uluwan de7iiddi, ba ishaa ginddiyaa oiqqiis. Qassi gamma gakkidi, Xoossaara baaxetiis; 4kiitanchchaarakka baaxetidi xooniis. Bana keha aifiyan xeellanaadan, ba ishaa yeekkidi woossiis. Yaaqoobi Xoossaa Beeteelen demmiis; demmin Xoossai yan aara haasayiis. 5Hegee GODAA, Ubbaappe Wolqqaama Xoossaa. I erettido sunttaikka GODAA geetettees. 6Hegaa gishshau, intte Xoossaakko simmite; siiquwaanne suure pirddaa mintti oiqqite; intte Xoossai oottanaashin naagite. 7Zal77anchchaa kushiyan worddo meezaanai de7ees; asaa i cimmiyoogaa dosees. 8Efireemi, "Taani daro dure; taani taayyo aquwaa demmaas. Ta aquwaa ubbaa giddon tanan eti bala woikko nagara gidiyaabaa demmokkona" yaagiis. 9GODAI hagaadan yaagees; "Taani inttena Gibxxe biittaappe kessada ehiida GODAA intte Xoossaa; Daase Baalaa gallassaadan, taani inttena naa77anttuwaakka dunkkaaniyan wottana. 10Taani hananabaa yootiyaageetussi haasayaas. Daro ajjuutaakka etau immaas; qassi eta baggaara daro leemisota yootaas" yaagees. 11Gala7aaden nagarai de7ees; Gala7aade asati tumuppe pattennaageeta. Eti Gelggalan korimata yarshshoosona. Hegaa gishshau, eti yarshshiyoosati goshsha giddon keelido shuchcha mala gidana. 12Yaaqoobi Sooriyaa biitti baqatiis; maccaasa ekkanau keraa oottiis. Maccaasa ekkana gishshau, i yan dorssaa heemmiis. 13GODAI Israa7eela asaa hananabaa yootiyaagaa baggaara Gibxxe biittaappe kessiis; kessidi he hananabaa yootiyaagaa baggaara eta naagiis. 14SHin Efireemi GODAA keehi hanqqetissiis; suuttaa i gussidoogaa acuwaa a Godai a achchana; qassi a cashshaa au zaarana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\