Hosea 13

1Efireema asai haasayido wode, siyida asai yashshau kokkoriis; Israa7eela biittan eti bonchchettida asa. SHin Ba7aala giyo eeqaayyo goinnidosona; he mooruwaa gaasuwan haiqqidosona. 2Ha77ikka nagaraa bolli nagaraa oottoosona; qassi banttau goinnanau, seerissidi misileta medhdhoosona. He misileti hiillan biraappe merettidaageeta; eti ubbaikka kushe hiillai medhdhidoogeeta. Etabaa asai haasayiiddi, "Haa yiite; etayyo yarshshuwaa yarshshite; ha maraa misiliyaakka yerite" yaagees. 3Hegaa daafan eti maallado shaaraa mala, woikko guuran qolettiya maallado xaazaa mala woikko carkkoi audiyaappe denttidi efiyo suulla mala woikko maskkootiyaara kiyiya cuwa mala gidana. 4GODAI hagaadan yaagees; "Taani inttena Gibxxe biittaappe kessada ehiida GODAA intte Xoossaa. Intte taappe attin, hara xoossa erekketa; ashshiyaageekka taappe attin, hari baawa. 5Bazzuwan, mela biittan taani inttena naagaas. 6Taani inttena mizin, miidi kallideta; kallidi otorettideta; hegaappe guyyiyan, tana dogideta. 7Hegaa gishshau, taani intte bolli gaammo mala gidana; qassi maahedan, ogiyaa doonan zuggana. 8Marata wotti ekkido maaheedan, taani inttenaara gaittana; gaittada inttena daakerettana. Qassi taani inttena gaammodan yan maana; bazzo do7adan, inttena poosherettana. 9"Israa7eela asatoo, intte ta bolli, inttena maaddiyaagaa bolli morkketettan denddiyo gishshau, taani inttena xaissana. 10Intte tana, 'Nuussi kawonne deriyaa haariyaageeta imma' yaagidi oichchideta. Inttena ashshanau intte kawoi anee? Intte deriyaa haariyaageeti intte katamatu giddon augan de7iyoonaa? 11Taani ta hanqquwan intteyyo kawuwaa immaas; immada ta yiilluwan a diggaas. 12"Efireema mooroinne nagarai xaafettidi, mazggafa keettan uttiis. 13Maareti oiqqido maccaasiyaa tuggatiyoogaa mala tuggai a bolli yaana. SHin i eri bainna na7a; aissi giikko, i yelettiyo wodee gakkin, ba aayee uluwaappe wodhdhennan ixxiya na7a mala. 14Eta taani duufuwaappe ashshana; haiquwaa wolqqaappekka wozana. Haiquwau, ne boshati awaanee? Duufuwau, ne bashshai awaanee? "Taani ta asaayyo qarettikke. 15Efireemi ba ishanttu giddon minnikkokka, GODAI yeddido arshsho bagga carkkoi bazzoppe carkkiiddi yaana. Yobare a pulttoti to77ana; a haatta ollatikka melana. Buquraa i minjjiyo keettatun de7iya al77o miishsha ubbai bonqqettana. 16Samaariyaa asai bantta Xoossaa bolli makkalido gishshau, bantta mooruwaa qixaatiyaa ekkanau bessees. Eti bisuwan busakettana; eta guutta naatikka kinchchettana; eta shahaara maccaasatu uloikka phalqqettana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\