Hosea 14

1Israa7eela asau, intte nagaraa gaasuwan xubettidi kunddideta. Intte ha77i GODAAKKO, intte Xoossaakko simmite. 2GODAAKKO simmidi, hagaadan yaagidi woossite; "Nu nagara ubbaappe nuna maara; neeni nuna ne kehatettan shiishsha ekka; yaatin nuuni nu inxxarssan nena galatana. 3Asoore biittai nuna ashshenna; nuuni olaa paratakka toggokko. Nuuni nu kushen medhdhido eeqa misileta mulekka, 'Hageeti nu xoossata' gookko. Aawai bainnaageetussi qarettiyai nena" yaagite. 4GODAI hagaadan yaagees; "Ta hanqqoi etappe simmiis; hegaa gishshau, taani eta makkala hanuwaappe eta pattana; pattada eta wozanappe siiqana. 5Taani Israa7eela asaayyo xaaza mala gidana; eti ciishshaadan ciyyidi, Liibaanoosa zigaadan, xaphuwaa yeddana. 6Eta yelaga marati daayana; wogaraadan eti lo77ana. Eta sawoikka Liibaanoosa zigaadan tonggu gaana. 7Asai simmidi, ta kuwaa garssan de7ana; kattaa carshshaadan, eti salqqisalqqana; qassi eti woiniyaa turaadan ciyyana; Liibaanoosa woiniyaa eessaadan, deree eriyoobaa gidana. 8Hagaappe sinttan Efireema asai eeqa misileera gaittenna; taani intte woosaa siyananne inttena naagana. Taani irxxa zigaa mala; intteyyo anjjo ubbai taappe beettana" yaagees. 9Aadhdhida erai de7iyo ooninne hagaa akeeko; wozani de7iyo ooninne hagaa ero. GODAA ogee suure; xilloti he ogiyaara hemettoosona. SHin nagaranchchati an xubettoosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\