Hosea 2

1"Intte ishantta, 'GODAI inttena, "Ta asa" yaagees' yaagite. Qassi intte michcheta, 'GODAI inttena, "Taani intteyyo qarettais" yaagees' yaagite. 2"Intte aayyiyo zorite; o zorite. Aissi giikko, a ta machcho gidukku; taanikka i azina gidikke. A ba som77uwaa shaaramuxatto bessiyoogaa aggu; ba shaaramuxa oosuwaakka ba xanttatu gidduwaappe diggu. 3Hegee xayikko, a yelettido gallassaadan, taani o xiire kallo ashshana. Qassi melida bazzo biittaadan o oottana; taani o saamuwan worana. 4Eti shaaramuxeeppe yelettida naata gidido gishshau, taani i naatussi qarettikke. 5Eta aayyiyaa shaaramuxaasu; eta ba uluwan tookkidaara kaushshabaa hanaasu. Waanada giikko, a, 'Taani ta kattaanne ta haattaa, ta suufiyaanne ta liinuwaa, ta zaitiyaanne ta ushshaa taassi immiya ta laggettota kaallada baana' yaagaasu. 6"Hegaa gishshau, taani i ogiyaa agunttan gorddana; a ba loossuwaa demmenna mala, taani gimbbiyaa gimbbana. 7A ba laggettotu geeduwaa woxxana, shin gakkukku; eta koyana, shin demmukku. Hegaappe guyyiyan a, 'Tau ha77i duussaappe beniigee kehiyo gishshau, simmada ta koiro azinaakko baana' yaagana. 8"Kattaa, woiniyaa eessaanne zaitiyaa iyyo immidaageenne eti Ba7aala giyo eeqau shiishshiyo biraanne worqqaa iyyo darissidaagee tana gidiyoogaa a erennan ixxaasu. 9Hegaa gishshau, ka77iyo wode ta kattaa, qassi teeriyo wode ta woiniyaa taani ippe zaarada ekkana. Hegaadankka, i kalluwaa maizzanau, suufiyaappenne liinuwaappe dadettida maayuwaakka ippe qaara ekkana. 10Qassi i laggettotu sinttan taani i kalluwaa bessana; ta kushiyaappe ooninne o ashshenna. 11Taani i ufaissai ubbai, i gibirai, i aginai xeeriyo gallassati, i Sambbata gallassati, laittan laittan bonchchettiya i baalati ubbai attanaadan, oottana. 12Akka, 'Ta laggettoti taayyo immido kerai hagaa' yaagido i woiniyaa turatanne balase geetettiya mittata taani xaissana; taani eta wora oottana; oottin bazzo do7ati eta maana. 13A tana dogada, ba laggettota kaallaidda, gutuchchatuuninne alleeqotun bau alleeqettaidda, Ba7aala giyo eeqaayyo ixaanaa cuwayido baala gallassatu gishshau, taani o qaxxayana. Taani GODAI hagaa odaas. 14"Hegaa gishshau, taani o labada bazzo ehaana; ehaada taani iyyo siiqo qaalan odana. 15Yan taani i woiniyaa turaa sohuwaa iyyo zaarada immana; Metuwaa Wombbaakka a ufaissan naagiyoobai geliyo pengge oottana. Gibxxe biittaappe kiyido wodiyaadan, ba geela7otettaa laittaadan, a yan yexxana" yaagees. 16Qassikka GODAI hagaadan yaagees; "He gallassi a tana, 'Ta azinaa' yaagada xeesanappe attin, hagaappe sinttanau, 'Ta Ba7aala' yaagada xeesukku. 17Aissi giikko, taani i doonaappe Ba7aalantta sunttaa diggana; hagaappe sinttanau taani o Ba7aala sunttaa xeesissikke. 18He gallassi taani ta asaa gishshau sa7aa do7atuura, saluwaa kafotuuranne biittaara gooshettiya meretatuura maachchaa maacettana. Taani biittaappe wonddafiyaa, bisuwaanne olaa xaissana; yaatobare eti woppu giidi, saro de7ana. 19"Taani nena merinau taassi giigissana; giigissaidda xillotettaaninne suure pirddan, aggenna siiquwaaninne maarotan taassi giigissana; 20taani ammanettada nena taassi giigissana. Neenikka GODAA erana" yaagees. 21Qassikka GODAI, "He gallassi taani zaaruwaa immana; taani salotussi zaaruwaa immin, eti sa7aassi zaaruwaa immana. 22Sa7aikka kattau, woine eessaunne zaitiyau zaaruwaa immana; immin eti Iziraa7eelau zaaruwaa immana. 23Taani o biittan taassi zerana. Kase taani qarettabeennaarissi ha77i qarettana. Qassi ta asa gidennaageeta, 'Ta asa' gaana; etikka tana, 'Neeni nu Xoossaa' yaagana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\