Hosea 3

1GODAI tana, "Israa7eela asai hara xoossatukko simmidi, woiniyaa teeraa melaa lichchakkuwaa siiqishinkka GODAI eta siiqiyoogaadan, ba; baada laggettuwaa siiqada, shaaramuxaidda de7iya beni ne machchiyo neenikka zaarettada siiqa" yaagiis. 2Yaagin taani o tammanne ichchashu xaqara biraaninne xeetanne ishatamu kilo giraame deexxiya gisttiyan shammaas. 3SHammada o, "Neeni shaaramuxennaaninne hara asaara de7ennan tanaara daro wodiyaa de7anau koshshees. Taanikka nenaara de7ana" yaagaas. 4Hegaadankka, Israa7eela asai kawoi woikko halaqai bainnan, yarshshoi woikko eeqa tuussi bainnaaninne eefuudiyaa giyo maayoi woikko so giddo eeqaa misilee bainnan daro wodiyaa de7ana. 5Hegaappe guyyiyan, Israa7eela asai simmidi, GODAA bantta Xoossaanne Daawita bantta kawuwaa koyana; koyidi wurssetta gallassatun eti kokkoriiddi, GODAAKKONNE a anjjuwaakko yaana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\