Hosea 4

1Inttenoo, Israa7eela asatoo, GODAA qaalaa siyite! Aissi giikko, ha biittan de7iya asaa ubbaa GODAI mootiyoobai de7ees. Hegeekka, ha biittan ammanoi, siiqoinne Xoossaa eriyoogee baawa. 2Ha biittan de7iyaabai qanggetta, worddo, asa woro, wuussanne shaaramuxa xalaala. Eti maachcha ubbaa kanttidosona; asaa woroi woruwaa kaallees. 3Hegaa gaasuwan biittai melana; biittan de7iya ubbai daafurana. Sa7aa do7atikka, saluwaa kafotikka, harai attin, abbaa moletikka haiqqana. 4GODAI hagaadan yaagees; "Inttenoo, qeesetoo, taani inttena mootiyoobai de7ees. Hegaa gishshau, ooninne hara asaara palamettoppo; qassi ooninne hara asa mootoppo. 5Intte gallassi xubettana; hananabaa yootiyaageetikka inttenaara qammi xubettana. Hegaa gishshau, taani intte aayyiyo xaissana. 6Ta asai eratettai xayin bayiis. Intte eratettaa ixxido gishshau, taanikka intte tau qeese gidanaagaa ixxais. Intte Xoossaa higgiyaa intte dogido gishshau, taanikka intte naata dogana. 7"Qeeseti dari dari biido keenaa, tana darissi naaqqidosona; taanikka eta bonchchuwaa yeellau laammana. 8Ta asaa nagarai etau quma gidiis; hegaa gishshau, eti ta asaa moorobaa ootissanau jaamoosona. 9Qeesetikka asai haniyoogaadan hanana. Taani eta hanotaa gishshau, eta qaxxayana; qassi eta oosuwaadan, etau zaarana. 10Eti GODAA aggido gishshau, maana, shin kallokkona; shaaramuxana, shin naata corayokkona. 11"SHaaramuxatettai, gam77ida woine eessainne yelaga woine eessai ta asaa wozanaa bashshees. 12Ta asai mittaappe oosettida eeqa misiliyaa zoriyaa oichchees; eta gatimai eta oishaa zaarees. SHaaramuxa ayyaanai eta balettiis; eti bantta Xoossaappe shaahettidi shaaramuxidosona. 13Deretu huuphiyan yarshshuwaa yarshshoosona; keratu bollankka kuwai lo77o gidiyo adussanne daashsha mittatu garssankka ixaanaa cuwayoosona. "Hegaa gishshau, intte macca naati shaaramuxa kiyoosona; intte naatu maccaasatikka shaaramuxoosona. 14Intte macca naati shaaramuxiyo wodenne intte naatu maccaasati shaaramuxiyo wode, taani qaxxayikke; aissi giikko, attuma asati bantta huuphiyan shaaramuxiyaageetuura zuppetoosona; shaaramuxiyaageetuura yarshshuwaa yarshshoosona. Hegaa gishshau, akeekai bainna asai aadhdhi wodhdhana. 15"Israa7eela asatoo, intte shaaramuxa kiyikkokka, Yihudaa asai intteegaadan, mooranchcha gidoppo. Gelggala booppite; Beeti-Aweenikka pude kiyoppite; 'GODAI ero!' yaagidi caaqqoppite. 16Israa7eela asai makkalanchcha usseedan makkaliis. Yaatin, GODAI eta aaho dembban dorssa maratudan waatidi heemmanee? 17Efireema asai eeqatun gaittiis; eta aggiigite. 18Eti daro woiniyaa uyi simmidi, shaaramuxiyoogaa aggokkona; eta haariyaageetikka yeellayiyaabaa keehippe dosoosona. 19Carkkoi eta efaana; bantta eeqau yarshshido yarshshotu gaasuwan eti yeellatana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\