Hosea 5

1"Inttenoo, qeesetoo, hagaa siyite! Inttenoo, Israa7eela asatoo, ezggite! Kawuwaa keettaa asatoo, akeekite! Ha pirddai intte bolli pirddettiis. Intte Mixiphphan piredan hanideta; Taaboora Deriyaa bollikka miccido gitedan hanideta. 2Makkalanchchati woriya diizzadan hanidosona; hegaa gishshau, taani eta ubbaa qaxxayana. 3Efireemabaa taani erais; Israa7eelikka taappe geemmibeenna. Efireemaa, neeni ha77i shaaramuxa kiyadasa; Israa7eelikka tuniis" yaagees. 4Israa7eela asai bantta Xoossaakko simmennaadan, eta iita oosoi eta teqqiis; shaaramuxa ayyaanai eta giddon de7ees. Hegaa gishshau, eti GODAA erokkona. 5Israa7eela asaa otoroi eta bollan markkattees; hegaa gishshau, Israa7eela asainne Efireema asai bantta nagaran xubettoosona; Yihudaa asaikka etaara xubettees. 6Eti GODAASSI yarshshanau bantta dorssatu wudiyaanne mehiyaa wudiyaa laaggi ekkidi baana; shin eti a demmokkona. Aissi giikko, i etappe shaahettiichchiis. 7Eti GODAAYYO ammanettibookkona; eti yelido naatikka assa gidokkona. Hegaa gishshau, ha aginai xeeranaashin, etikka eta biittaikka xayana. 8Gib77a kataman malkkataa, Raama kataman xurumbbaa punnite. "Biniyaama asau, nuuni intte guyyiyan de7oos; hegaa erite!" yaagidi, Beeti-Aweenan waasuwaa xulluusite. 9Qaxxayettiyo gallassi Efireemi baisa attana; Israa7eela zaretu giddon tumu hananabaa taani yootais. 10GODAI hagaadan yaagees; "Yihudaa halaqati zawaa sugiyaageetu mala gididosona; taani ta hanqquwaa eta bollan haattaadan gussana. 11Efireema asai maaddanau danddayenna kawotettatuppe maaduwaa oichchanau qachchido gishshau, naaqettiisinne pirddan qohettiis. 12Hegaa gishshau, taani Efireema asaayyo bil77a mala, Yihudaa asaayyookka quno mala. 13"Efireemi ba harggiyaa, Yihudaikka ba masunttaa be7ido wode, Efireemi Asoore biitti biis; biidi he biittaa haariya gita kawuwaa maaduwaa oichchiis. SHin i eta harggiyaa xallanau woikko eta masunttaa pattanau danddayibeenna. 14Hegaa gishshau, taani Efireemayyo gaammodan hanana; Yihudaayyookka wodala gaammodan hanana. Taani eta mentterettada, tookka ekkada baana; ooninne eta taappe wotti ekkenna. 15Eti bantta mooruwaa akeekana gakkanaashiininne tana koyana gakkanaashin, taani guyye ta sohuwaa simmashshana. Eti bantta tuggau tana minttidi koyana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\