Hosea 6

1Israa7eela asai hagaadan yaagees; "Haayite! Ane GODAAKKO simmoos. I nuna mentterettiis, shin i nuna pattana; i nuna masunxxissiis, shin i nu masunttaa qachchana. 2Naa77u gallassaappe guyyiyan, i nuna pattana; heezzantto gallassi nuuni a sinttan de7ana mala, i nuna denttana. 3GODAA ane eroos; a erana mala, minttidi ane a kaalloos. Awai mokkiyoogee tuma gidiyoogaadan, ikka tumu beettana. Badhdheesa iraadan, biittaa aliya balggo iraadan, i nuukko yaana" yaagees. 4GODAI hagaadan yaagees; "Efireema asau, taani inttena waatooshsha! Yihudaa asau, taani inttena waatooshsha! Aissi giikko, intte siiqoi maallado shaaraa mala; sohuwaara xayiya guuraa xaazaa mala. 5Hegaa gishshau, taani hananabaa yootiyaageetu baggara inttena qanxxerettaas; ta doonaappe kiyida qaalan taani inttena woraas. Ta pirddaikka intte bolli poo7uwaadan pozhzhu gaana. 6Aissi giikko, taani aggenna siiquwaa koyaisippe attin, yarshshuwaa koyikke; Xoossaa eriyoogaa koyaisippe attin, xuuggiyo yarshshuwaa koyikke. 7"SHin eti Addaamedan, maachchaa kanttidosona; kanttidi yan taassi ammanettennan ixxidosona. 8Gala7aade katamai iita oosuwaa oottiya asati de7iyo katama; he katamai asaa suuttan mooretti uttiis. 9Panggati asa woranau qosetti uttidi naagiyoogaadan, qeesetu citaikka hegaadan naagees; naagidi Sekeema katamaa efiya ogiyan asaa worees. Ee, eti yeellayiya kobabaa oottoosona. 10Taani Israa7eela asan daganttiyaabaa be7aas. Efireema giddon shaaramuxatettai de7ees; Israa7eelikka tuniis. 11"Yihudaa biittaa asatoo, inttenakka qaxxayana gallassaa taani keera wottaas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\