Hosea 7

1"Taani Israa7eela pattanaunne zaarettada ishalissanau koyiyo wode, Efireema nagarainne Samaariyaa asaa iita oosoi qoncci beettees. Aissi giikko, eti worddotoosona; kaisoti son keettaa mentti gelidi wuuqqoosona; panggatikka karen bonqqoosona. 2SHin taani eta iita oosuwaa ubbaa hassayiyoogaa eti akeekokkona. Eta iita oosoti eta dooddi wottidosona; he iita oosoti ubba wodekka ta sinttan de7oosona. 3"Eti kawuwaa bantta iitatettan, halaqatakka bantta wordduwan ufaissoosona. 4Eti ubbaikka makkalanchcha; daabbuwaa uukkiyaagee coociyan eettido tamaadan, eti hanqquwan eexxi kiyoosona. He uukkiyaagee munaqqiyoogaa polidi, munaqai denddana gakkanaashin, tamaa eettenna. 5Nu kawuwaa baalaa bonchchiyo gallassi, makkalanchchati halaqata woine eessan mattoyidi harggissidosona; uukkiyaagee ba kushiyaa denttidi, qilliicciyaageetussi malaatees. 6Eta wozanai tama cooce mala; eti shiiqidi maqettidosona. Uukkiyaagee qamma ubbaa xiskkiiddi aqees; sa7ai wonttiyo wode tama lacodan, a hanqqoi eexxi kiyees. 7Eti ubbaikka tama coocedan michchoosona; michchidi banttana haariyaageeta moosona. Eta kawoti ubbaikka kunddidosona; etappe ooninne tana xeesiyaabi baawa. 8"Efireema asai hara kawotettatu asaara walahettiis; Efireema asai aatti yeggibeenna oittaa mala gidiis. 9Allagati a wolqqaa miidosona, shin i hegaa eribeenna; a huupheekka puulummiis, shin i hegaa eribeenna. 10Israa7eela asaa otoroi eta bollan markkattees. Hegee ubbai haninkka eti GODAAKKO, bantta Xoossaakko, simmibookkona woikko a koyibookkona. 11"Efireema asai qofi bainna eeyya haraphphe mala. Maaduwaa demmanau issiton Gibxxe xeesees; issiton qassi Asoorekko simmees. 12Eti biyo wode, taani eta bollan gitiyaa yeggana; taani eta saluwaa kafotudan, duge goochchada wottana. Eta iita oosuwaa gishshau, taani eta qaxxayana. 13"Etau aayye7ana! Aissi giikko, eti taappe wora simmidosona. Eta bashshiyaabai yo! Aissi giikko, eti ta bolli makkalidosona. Taani eta wozanau koyaas; shin eti ta bolli wordduwaa haasayoosona. 14Bantta hiixan zin77idi zilaaloosonappe attin, bantta wozanaappe tana woossokkona. Kattaassinne woine eessaassi bantta bollaa mashshan qanxxiiddi, hara xoossata woossoosona; shin eti ta bolli makkalidosona. 15"Taani eta loohissaasinne minttaas; yaatinkka tau iitabaa maqettoosona. 16Eti simmoosona, shin taakko simmokkona. Eti wora xonggiya wonddafiyaa mala. Eta halaqati iitabaa haasayiyoogaa daafan, bisuwan wurana; hegan eti Gibxxe asan qilliiccettana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\