Hosea 8

1"Malkkataa punna! Aissi giikko, eti ta maachchaa kanttidi, ta higgiyaa menttido gishshau, GODAA asaa bolli morkkee argganttaadan aallanttees. 2Eti, 'Abeet nu Xoossau, nuuni Israa7eela asai nena eroos' yaagidi taayyo waassoosona. 3SHin Israa7eela asai lo77obaa ixxido gishshau, morkkee eta yedettana. 4"Eti tana oichchennan banttau kawota kawoyidosona; taani yootennan de7ishin, halaqata dooridosona. Bantta xayuwau gaaso gidiya eeqa misileta bantta biraappenne worqqaappe medhdhidosona. 5Samaariyaa asau, mara milatissidi intte medhdhido eeqaa taani ixxaas; ta hanqqoi intte bolli eexxi kiyiis. Eti geeshsha gidennan aude gakkanaasshin daanee? 6Kushe hiillai a medhdhiisippe attin, i Xoossaa gidenna. Samaariyaa eeqa misilee meqerettana. 7"Eti carkkuwaa zeroosona; zeridi gotiyaa cakkoosona. Equwan de7iya eta kattau aifee baawa; hegaa gishshau, xiillee baawa; xiillee de7iyaakkokka allagati maana. 8Israa7eela asai mitettiis; ha77i eti allaga asatu giddon de7oosona; eti meqqida miishshadan, pattenna asa gididosona. 9Eti baddo harddiidai barkka yuuyiyoogaadan yuuyiiddi, Asoore biitti biidosona; Efireema asai bana maaddiya asa miishshan shammiis. 10SHammikkokka, taani eta shiishshana. Kare biittaa kawotinne halaqati eta huqqunnobare, eti sohuwaara hitana. 11"Efireema asai nagaraa yarshshuwaa yarshshiyo daro sohota keexxiis; shin he yarshsho sohoti nagaraa oottiyo soho gididosona. 12Taani etau ta higgiyan darobaa xaafaas; shin eti he higgiyaa allagabaadan xeellidosona. 13Eti yarshshanau dosoosona; yarshshuwaa ashuwaakka moosona; shin GODAI etan ufaittibeenna. I ha77i eta mooruwaa hassayana; qassi eta nagaraa gishshaukka eta qaxxayana; eti Gibxxe biitti baana. 14Israa7eela asai bana Medhdhidaagaa dogidi, kawo keettata keexxiis; Yihudaa asaikka gimbbettida daro katamata keexxiis. SHin taani he katamatun tamaa yeddana; yeddin eta qatota maana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\