Hosea 9

1Israa7eela asatoo, ufaittoppite! Hara kawotettatudan, poocu gooppite! Aissi giikko, intte intte Xoossaappe shaahettidi, shaaramuxideta; kattaa qoxxiyo aude ubban shaaramuxeessi immiyo waagaa dosideta. 2Hegaa daafan intte audiyaappe katta, woiniyaa gum77iyoosaappekka eessa demmekketa; qassi woiniyaa turaikka etau aifenna. 3Eti GODAA biittankka gam77okkona. SHin Efireemi Gibxxe biitti simmana; qassi Asoore biittan tuna qumaa maana. 4Eti GODAASSI woiniyaa eessaa yarshshuwaa gussokkona; eta yarshshoikka a ufaissenna. He yarshshoi etau shochcha mala gidana; hegaa miya ubbai tunana. He oittai eti maanaassappe attin, GODAA Beeta Maqidasiyaa gelenna. 5Keerido baala gallassinne GODAA bonchchiyo baala gallassi, intte ai oottuuteetii? 6Eti bashshaappe kessi ekkikkokka, Gibxxee eta shiishshana; shiishshin Memppisa giyo katamai eta moogana. Eti shiishshido bira miishsha ubbai dooyee maayin attana; eta dunkkaaniyaa giddonkka buloi buuzoi mokkana. 7Qixaatiyaa gallassai yiis; Xoossai asaayyo a oosuwaadan oosuwaadan zaariyo wodee gakkiis. Israa7eela asai hegaa ero! Intte iita nagaraa gishshaunne intte diina morkketettaa gishshau intte, "Hananabaa yootiyaageeti eeyya; ajjuutaa be7iyaageetikka gooyiyaageeta" yaagideta. 8Hananabaa yootiyaagee ta Xoossaara issippe gididi, Efireema naagiyaagaa. SHin hemettiyo oge ubban Efireemayyo kafo oiqqiyoogaadan, piree wodhdhi uttiis; a Xoossaa keettankka morkketettai de7ees. 9Beni Gib77a kataman hanidoogaadan, eti keehi tunidosona. Xoossai eta mooruwaa hassayana; hassayidi eta nagaraa qaxxayana. 10GODAI hagaadan yaagees; "Taani Israa7eela asaa bazzon woine teeraa demmiyoogaadan demmaas. Taani intte aawata balasiyaa giyo mittan de7iya koiro aifiyaa be7iyoogaadan be7aas. SHin eti Ba7aali-Pa7oora giyoosaa yiidi, Ba7aala giyo eeqaassi goinnidosona; yaatidi bantta dosido eeqaadankka tunidosona. 11Efireema bonchchoi kafodan paalli xayana; hagaappe sinttanau yeliyoobi baawa; abbe ixettiyoobi baawa; shahaariyoobi baawa. 12Eti naata yelidi dichchikkokka, issoinne attennan worarggada, eta yeloi bainna asa kessana. Taani etappe haakkido wode, etau aayye7ana. 13Efireema asai omooduwau imettishin be7aas; Efireema asai bantta naata goora7iyaageetussi kessidi immanau koshshees" yaagees. 14Abeet GODAU, etau imma! Neeni etau ai immuutee? Neeni etau boshettiya uluwaanne melida xanttaa imma. 15GODAI hagaadan yaagees; "Eta iitatetta ubbai Gelggala giyoosaana; taani eta ixxiyoogaa yan doommaas. Eta oosuwaa iitatettaa gishshau, taani eta ta keettaappe gooddana; hagaappe sinttanau taani eta siiqikke; eta haariyaageetikka makkalanchcha. 16Efireema asai deshettin, eta xaphoi meliis; aifiyaakka aifokkona. Eti naata yelikkokka, taani eti siiqiyo naata worana" yaagees. 17Eti ta Xoossai giyoobaa siyenna gishshau, i eta pixiri olana; olin eti kawotettatu giddon toilattiyaageeta gidana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\