Isaiah 1

1Ooziyaani, Yo7aataami, Akaazinne Hizqqiyaasi Yihudaa kawota gidido wode, Amoxa na7ai Isiyaasi Yihudaabaanne Yerusalaamebaa be7ido ajjuutai hagaa. 2Salotun de7iyaageetoo, siyite; sa7an de7iyaageetoo, ezggite; aissi giikko, GODAI hagaadan yaagiis; "Taani naata dichcha gattaas; shin eti taayyo makkalidosona. 3Boorai ba godaa erees; hareekka bana haaridaagaa zadaluwaa erees; shin Israa7eelati erokkona; ta asati akeekokkona. 4"Nagaraa oottiya kawotettau, intte naaquwan deexettida asau, iitaa oottiya zariyau, tuniya naatoo, intteyyo aayye7ana! GODAA intte aggideta; Israa7eela Geeshshaa sheneyideta; ayyo zokkuwaa zaarideta. 5Intte aissi makkalaa bolli makkalaa gujji gujji beetii? Aissi qassikka shocettuuteetii? Intte kumetta huuphee sakettiis; intte kumetta wozanaikka daafuriis. 6Tohuwaa biradhdhiyaappe huuphiyaa binnaanaa gakkanaassi payyatetti baawa; masuntti, kixinne giiyiyaabi de7ees; etinne giiyibookkona, woikko meecetti qashettibookkona, woikko zaitiyan tiyettidi looxigibookkona. 7"Intte biittai xafe gidiis; intte katamatikka taman xuugettidosona; intte goshshaa intte xeellishin, allagati ekkoosona; imatta asati laalin, mela attiis. 8Yerusalaame katamai woiniyaa turaa naagiyo daasedan, lellehiyaa naagiyo zamppadaaninne morkkiyan direttida katamadan hanidi attiis. 9Ubbaappe Wolqqaama GODAI nuuyyo amarida zareta ashshennaakko, nuuni Sadooma katamaadaaninne Gamoora katamaadan hanidashin" yaagiis. 10Inttenoo, Sadooma haariyaageetu malatoo, GODAA qaalaa siyite! Inttenoo, Gamoora asaa malatoo, nu Xoossaa higgiyaa ezggite! 11GODAI hagaadan yaagees; "Intte yarshshuwaa daroi taayyo ai go77ii? Hanno gakkanau intte taayyo shiishshido xuugettida orgge dorssatanne xiikkido mehetu modhdhuwaa yarshshuwaa taani kallaas; korima booratu, dorssa maratunne deeshshatu suuttan taani ufaittikke. 12Intte tau goinnanau yiyo wode, ta Beeta Maqidasiyaa dabaabaa inttena yedhdhite giidai oonee? 13Simmi hada yarshshuwaa ehiyoogaa aggite! Intte cuwayiyo ixaanai tana sheneyees; aginaa xeeruwaa intte bonchchiyo gallassaa, intte Sambbataanne intte keerido yaa7ata, ha shiiqota ubbaa iitatettaara issippe walahettidaageeta taani danddayikke. 14Aginaa xeeruwaa intte bonchchiyo gallassaanne keerettida intte baalaa gallassata taani ixxaas; eti taayyo tooho gididosona; taani eta tookkaidda daafuraas. 15"Intte kushiyaa miccidi, intte woossiyo wode, taani ta aifiyaa intteppe genttana; intte daro woosaa woossikkokka, taani siyikke; aissi giikko, intte kushee suuttan munaqettiis. 16Meecettite; geeyite; intte iita oosuwaa ta sinttappe diggite. Iitaa oottiyoogaa aggite; 17lo77obaa oottanau tamaarite. Xillo pirddaa koyite; un77ettidaageetu morggiyaa oiqqite. Aawu bainnaageetuyyo pirddite; azini haiqqido maccaasatuyyo mootettite" yaagees. 18Qassikka GODAI, "Haayite; ane zorettoos. Intte nagarai baaraadan zo77ikkokka, shachchaadan booxxana; sinadan zo77ikkokka, puuttodan booxxana. 19Intte eeno giidi, tau azazettikko, biittaappe mokkiya murutaa maana. 20SHin intte ixxis giidi makkalikko, bisuwan meetettana" yaagees. GODAI ba doonaappe hagaa haasayisttenne. 21Ammanettida gita katamiyaa waanada shaaramuxa gidadee! A kase suure pirddai kumidooro; xillotettai kase i giddon de7iis; shin ha77i asa woriyaageeti i giddon de7oosona. 22Ne birai shiyiichchiis; ne lo77o woiniyaa eessaikka haattaara yeelettiis. 23Intte daannati makkalanchchatanne kaisotu exata gididosona; eti ubbatikka mattaayiyaa dosoosonanne miishshaa yedettoosona; aawi bainnaageetussi pirddokkona; azini haiqqido maccaasatu mootoi etakko shiiqenna. 24Hegaa gishshau, Godai, Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Wolqqaamai, hagaadan yaagees; "Hai taani ta ixotuppe shemppana; taani ta morkketu bolli ta haluwaa kessana. 25Taani ta kushiyaa ne bolli wottana; ne kinssaa qulxxuxxissada geeshshana; nenaara walahettidabaa ubbaa geeshshada yedissana. 26Taani beniigeetu mala daannata, koiroogeetu mala zoriyaageeta neeyyo zaarana. Hegaappe guyyiyan, neeni Xillotettaa Katama, Ammanettida Katama geetettana" yaagees. 27Xiyoonee suure pirddan, bantta nagaraa paaxiyaageetikka xillotettan wozettana. 28SHin makkalanchchatinne nagaranchchati naa77aikka meqqana; GODAA aggiyaageeti xayana. 29Bassaa wottanau dosido wolaa gishshau, intte yeellatana; intte doorido kaashshaa gishshaukka intte kauyyana. 30Bonccoi qoqqofettiyo woladan, woikko dubbi bainna shooqadan, intte hanana. 31Minoi galaba gidana; a oosoikka xiifa gidana; eti issippe xuugettana; he tamaa toissiyaabi xayana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\