Isaiah 10

1Iita higgiyaa kessiyaageetussinne huqqunniyo xuufiyaa xaafiyaageetuyyoo aayye7ana! 2Hegan eti manqqotu pirddaa geellayoosona; hiyyeesatu maataakka sugoosona. Yaatidi am77etu aquwaanne aayyiyaa aawai bainna naatakka bonqqoosona. 3Haaho biittaappe yiya metuwan i inttena qaxxayiyo wode, waanuuteetii? Maaduwaa demmanau ookko baqatuuteetii? Intte duretettaa awan qottuuteetii? 4Intte olan haiqqana; qachchidi goochchin, intte baana. Hegee ubbai haninkka, GODAA hanqqoi wuribeenna; qaxxayanau i ba kushiyaa yeddi wottiis. 5Godai hagaadan yaagees; "Ta yiilluwau gatima gididanne ta eexxiya hanqquwau xam77a gidida Asoore biittaa asau aayye7ana! 6Taani Asooreta Xoossaa erenna kawotettatu bolli kiittana; eta duretaa ubbaa omooddanaadaaninne bonqqanaadan, qassi ogiyan de7iya urqqaadan, eta yedhdhanaadan, tana hanqqetissida asaa bolli taani Asooreta azazana" yaagiis. 7SHin Asoore kawoi hagaa halchchibeenna; a wozanaikka hagaadan qoppibeenna. I halchchidoogee kawotettata bashshanaassanne muleera xaissanaassa. 8I ceeqettiiddi, hagaadan yaagiis; "Ta gadaawati ubbati kawo gidokkonaayye? 9Kalnno katamai Karkkamiisha katamaa mala gidenneeyye? Hamaata katamai Arifaada katamaa mala gidenneeyye? Samaariyaa katamaikka Damasqqo katamaa mala gidenneeyye? 10Yerusalaameeninne Samaariyan de7iya masettida eeqaa misiletuppe dariya misiletussi goinniya kawotettata qaxxayanau, taani ta kushiyaa yeddaas. 11Taani Samaariyaa katamaa bollinne an de7iya eeqa misiletu bolli oottidoogaadan, Yerusalaame katamaa bollinne a eeqatu bolli oottikkinaayye?" yaagiis. 12Godai Xiyoone Deriyaa bollinne Yerusalaame bolli ba oottiyo ooso ubbaa polidoogaappe guyyiyan, Asoore biittaa kawuwaa a ayyuwaunne a otoruwau qaxxayana. 13Aissi giikko, Asoore kawoi hagaadan yaagees; "Ta kushiyaa minotettan, ta aadhdhida eratettaaninne taayyo de7iya akeekan taani hagaa oottaas. Taani kawotettatu giddon de7iya zawata shoddaas; eta biittatun de7iya asaa aquwaa bonqqaas; korima booraadan qaicada, kawotaa araatatun uttidaageeta ubbaa duge wottaas. 14Asi kafo keettan kushiyaa yeddiyoogaadan, taani kawotettaa duretettaa bolli ta kushiyaa yeddaas. Qassi dogettidi attida phuuphulleta shiishshiyoogaadan, taani biitta ubbaa shiishshaas. Paallanau ba qefiyaa baqqiyaabi, woi haasayanau ba doona pogiyaabi, woikko qassi waassiyaabi issoinne baawa" yaagiis. 15Tumu kalttai banan qanxxiya bitaniyaappe, "Taani aadhdhais" gaanau danddayiiyye? Woikko magaazee bana goochchiya bitaniyaappe, "Taani darais" giiyye? Xam77ai bana oiqqiya asa denttenna; cugoi asa denttenna. 16Hegaa gishshau, Godai, Ubbaappe Wolqqaama GODAI, a mino tooranchchatu bolli laafettiya harggiyaa yeddana; a bonchchuwaappe garssaara mishoi eexxiya tamaadan eexxi kiyana. 17Israa7eela Poo7oi tama gidana; Israa7eela Geeshshaikka laco gidana; yaatidi a agunttaanne a kinddiichchuwaa issi gallassi xuuggananne maana. 18GODAI ba woraa mittaa bonchchuwaanne ba aradda gadiyaa bonchchuwaa xaissana; simmi hegee harggiya asi siliyoogaadan silana. 19A woran attana mittati keehi guutta gidiyo gishshau, issi guutta na7ikka qoodidi wurssana. 20He gallassan Israa7eelappenne Yihudaappe attidaageeti banttana shocidaageetun zemppokkona; shin eti tumuppe GODAN, Israa7eela Geeshshan zemppana. 21Atettai, Yihudaa asaa atettai Wolqqaama Xoossaakko simmana. 22Nenoo Israa7eelaa, ne asai abbaa matan de7iya shafiyaa keena gidikkokka, etappe amaridaageetu xalaalai simmana. Xillotettai kumi palahido bashshai awaajettiis. 23Ee, Godai, Ubbaappe Wolqqaama GODAI sa7aa ubbaa bollan ehaanau qachchido bashshaa ehaana. 24Hegaa gishshau, Godai, Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Xiyoone kataman de7iya ta asatoo, Gibxxeti oottidoogaadan, Asooreti inttena xam77an shociyo wodenne bantta gatimaa intte bolli denttiyo wode yayyoppite. 25Qii guutta wodiyaappe guyyiyan, taani inttena hanqqettiyoogaa aggana; hegaappe guyyiyan, ta hanqqoi eta xaissanau baana" yaagees. 26Ubbaappe Wolqqaama GODAI Oreeba giyo shuchchaa achchan Midiyaamata shocidoogaadan, eta bolli lissuwaa denttana. I Gibxxen oottidoogaadan, ba gatimaa abbaa bolli denttana. 27He gallassi, a toohoi intte hashiyaappe wodhdhana; a qambbaraikka intte morggiyaappe kichchana. Intte orddido gishshau, qambbarai meqqana. 28Morkkiyaa wotaaddarati Aaya katamaa gelidosona; Migiroona giyo sohuwaarakka kanttidosona; bantta ola miishshaakka Mikimaasa kataman wottidosona. 29Eti deriyaa kanttiyoosaara pinnidi, Gebaa7a kataman aqidosona. Raama kataman de7iya asai ubbai kokkoriis; kawuwaa Saa7oola kataman Gib77an de7iya asaikka baqatiis. 30Galliima asau, waasuwaa xulluusite! Laisha asau, ezggite! Anatoota kataman de7iya asau, oichchiyoogaa odite! 31Maadimeena giyo katamaa asai baqatiis; Gebiima asaikka ba shemppuwau qosettiis. 32Hachchi morkkiyaa wotaaddarati Nooba kataman de7oosona; yan eti bantta kushiyaa qaattiiddi, Xiyoone Deriyaa, Yerusalaame katamaa baabisoosona. 33Be7ite, Godai, Ubbaappe Wolqqaama GODAI tasheta gita wolqqan qanxxana; aduqqida mittatikka qanxxettana; qassi bonchchettidaageetikka kauyyana. 34GODAI sikkida woraa kalttan qanxxana; Liibaanoosikka Wolqqaamaa sinttan kunddana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\