Isaiah 11

1Daawita aawaa Isseya zaree mittaa durumaa mala gidana; durumai aaciyoogaadan, Daawita zaretu giddoppe marai (issi kawoi) kiyana. 2GODAA Ayyaanai, aadhdhida eratettaanne akeekaa Ayyaanai, zoriyaanne wolqqaa Ayyaanai, eratettaanne GODAAYYO yayyiyo Ayyaanai a bolli shemppana. 3GODAAYYO yayyiyoogan i ufaittees; ba aifee be7idoban coo pirddenna; woikko ba haittai siyidoban coo kuuyenna. 4SHin hiyyeesatuyyo i xilluwan pirddana; sa7an de7iya metootanchchatu yohuwaakka i suuretettan kuuyana. I ba inxxarssaa gatiman sa7aa shocana; ba doonaa shemppuwan iitata worana. 5Xillotettai a xeessau dancco gidana; ammanettiyoogeekka a miyyiyau qabatto gidana. 6Wanggireelloi dorssa maraara issippe de7ana; maaheekka deeshsha maraara issippe zin77ana; miizzaa maraara, gaammuwaa maraaranne daddaruwaara issippe heemettana; guutta na7i eta heemmana. 7Miizziyaanne beeriyaa geetettiya do7ai issippe maana; eta maratikka issippe zin77ana; gaammoi booraadan utulaa maana. 8Xammiya na7i shooshshaa ollan kaa7ana; xanttaa duuxxida na7i woriya shooshshaa ollan ba kushiyaa yeddana. 9Ta geeshsha deriyan ooninne qohettenna, woikko bayenna; aissi giikko, abbai haattan kumiyoogaadan, sa7ai GODAA eriyoogan kumana. 10He gallassi Isseya zaree asaayyo malaata gididi eqqana; eqqin kawotetta ubbai a koyana; i de7iyo sohoikka bonchchettana. 11He gallassi Godai ba asaa atettaa Asooreppe, Gibxxeppe, Patiroosappe, Toophphiyaappe, Elaamappe, Baabilooneppe, Hamaatappenne abbaa doonan de7iya biittatuppe naa77anttuwaakka zaaridi ekkanau ba kushiyaa yeddana. 12Kawotettatussi malaataa i xoqqu oottidi denttana; Israa7eelappe laalettidaageeta issippe gattana; Yihudaappe piskki giidaageetakka sa7aa oiddu zooziyaappe i shiishshana. 13Hegaappe guyyiyan, Efireema qanaatee appe shaahettana; qassi Yihudaa waissiyaageetikka xoqoletti xayana. Efireemi Yihudaa qanaatenna; Yihudaikka Efireema waissenna. 14Eti arggo baggan de7iya Pilisxxeema biittaa bolli paallidi wodhdhana; arshsho baggan de7iya asaakka eti issippe bonqqana. Eti Eedooma bollinne Moo7aaba bolli bantta kushiyaa wottana; Amoonatikka etau azazettana. 15GODAI Gibxxe miyyiyan de7iya Zo7o Abbaa muleera melissana; ba laxiya carkkuwaara ba kushiyaa Efiraaxiisa SHaafaa bolli wuxaawuxana. Yaatidi asai mela sohuwaara pinnana mala, laappun qeeri shaafa kessidi shocana. 16Israa7eela asai Gibxxe biittaappe kiyiyo wode ogee de7idoogaadan, a asaappe attida atettatussi Asoore biittaappe kiyiyo ogee de7ana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\