Isaiah 12

1He wode intte hagaadan yaagana; "Abeet GODAU, neeni tana hanqqettadasa; hanqquwaappekka simmadasa; yaatada tana minttettadasa. Hegaa gishshau, taani nena galatais. 2"Be7ite, Xoossai ta atotettaa; taani an ammanettada, yayyikke. Aissi giikko, GODAI XOOSSAI taayyo wolqqanne yetta. I ta atotettaa gidiis" yaagana. 3Ashshiya pulttotuppe haattaa intte ufaissan duuqqana. 4He gallassi qassi intte hagaadan yaagana; "GODAA galatite! A sunttaakka xeesite. A oosota kawotettatu ubbaa giddon erissite. A sunttai xoqqu xoqqu giidoogaa awaajjite. 5GODAI gita oosuwaa oottido gishshau, ayyo yexxite. Hagee sa7a ubban eretto. 6Israa7eela Geeshshai intte giddon xoqqu xoqqu giido gishshau, inttenoo, Xiyoonen de7iyaageetoo, hombbocite! Ufaissau yexxite!" yaagana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\