Isaiah 13

1Amoxa na7aa Isiyaasayyo GODAI Baabiloonebaa qonccissin be7idoogee hagaa. 2Mela deriyaa bolli banddiraa essite; essidi, intte qaalaa xoqqu oottidi, etayyo waassite; eti halaqatu penggiyaara gelana mala, wuttite. 3Taani hanqqettidoogeeta qaxxayana mala, ta geeshshata azazaas; taani xooniyoogan ufaittiya ta wolqqaama tooranchchatakka xeesaas. 4Cora asai wocamiyoogaadan, deriyaa huuphiyan wocamiyo wocamaa siyite! Qassi kawotettati issippe shiiqidi shabbirettiyo wocamaa siyite! Ubbaappe Wolqqaama GODAI tooranchchata olau salppissees. 5GODAINNE i ba hanqquwaa polissanau go7ettiyo miishshati biitta ubbaa xaissanau, haaho biittaappe, salotu gaxaappe yoosona. 6GODAA gallassai matido gishshau yeekkite! He gallassai Ubbaappe Wolqqaama Xoossaa matappe bashshadan yaana. 7Hegaa gishshau, kushe ubbai hilssi gaana; asa ubbaa wozanaikka seerana. 8Eti dagammana; miixainne sahoi eta oiqqana. Maareti oiqqido maccaaseedan, eti miixattana. Eti dagammidi, issoi issuwaa xeellana; eta som77oikka yeellatana. 9Be7ite; meqettaa iitidi, yiilluwaaninne suulo hanqquwan biittaa baisa kessanaunne an de7iya nagaranchchata xaissanau, GODAA gallassai yees. 10Saluwaa xoolinttetinne xoolinttetu citati bantta poo7uwaa immennan ixxana; awa aifee mokkiiddi xumana; aginaikka poo7ennan aggana. 11GODAI hagaadan yaagees, "Taani ha sa7aa a iitatettaa gishshau, iitatakka eta nagaraa gishshau qaxxayana. Taani otoranchchatu otoruwaa shaarana; meqettaa iitatu otoruwaakka kaushshana. 12He bashsha ubbaappe attidaageeti walahi bainna worqqaappekka aadhdhidi be7anau al77ana; asa na7ai Ofiira walahi bainna worqqaappekka aadhdhidi be7anau al77ana. 13Hegaa gishshau, Ubbaappe Wolqqaama GODAA hanqquwan, a hanqquwaa suuluwaa gallassi taani salota kokkorssana; sa7aikka ba de7iyoosaappe qaaxxana" yaagees. 14SHankkaappe baqatiya gaaraadan, woikko heemmiya asi bainna dorssaa wudiyaadan, asi ubbi ba asaakko asaakko simmana; ubbaikka ba biitti baqatana. 15Beettidai ooninne cadettana; oiqettidai ooninne bisuwan haiqqana. 16Eta guutta naati eta sinttan busakettana; eta keettatikka bonqqettana; eta maccaasatuurakka wolqqan hara attumaasati gaittana. 17Be7ite, biraa koyenna, worqqankka ufaittenna Meedoona biittaa asata taani eta bollan denttana. 18Eta wonddafeti wodallata woroosona; qiiba naatakka yeddi maarokkona; eta aifee purggiya naatuyyookka qarettenna. 19Kawotettatussi bonchcho, qassi Baabiloone asaassikka alleeqonne ayyo gidida Baabiloone biittaa GODAI Sadoomadaaninne Gamooradan aatti yeggana. 20He biittan mulekka asi uttenna; woikko yeletaappe yeletaa gakkanaassikka yan asi de7enna; Araba asikka yan ba dunkkaaniyaa tolenna; dorssaa wudiyaa heemmiyaageetikka yan bantta wudiyaa allaxxissokkona. 21SHin yan bazzo do7ati allaxxana. Worakanati eta keettaa kumana; guttoti hegan de7ana; bazzo deeshshati hegan guppana. 22Eta qatotun godaree waassana; eta yallisa kawo keettatunkka worakanai boccana. A wodee matattiis; gallassaikka gam77enna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\