Isaiah 14

1GODAI Israa7eela asau qarettana; Israa7eelakka zaarettidi doorana. Eta eta buzo biittan wottana; betetikka etaara gaittidi, Israa7eela asaara issippe de7ana. 2Daro kawotettai Israa7eela asaa ekkidi, eta sohuwaa ehaana; ehin Israa7eela asai kawotettata maccanne attuma ashkkaradan, GODAA biittan haarana. Eti banttana omooddidaageeta omooddana; banttana huqqunnidaageetakka haarana. 3GODAI inttena intte tuggaappe, metuwaappenne intte haarettido iita ailletettaappe shemppissido gallassi, 4intte Baabiloone kawuwaa bolli hagaadan yaagidi qilliiccana; "Huqqunniyaagee waani aggidee; a hanqquwaa suuloikka waani attidee! 5Kawotettata qareti bainna naaquwaa naaqqida iitatu gatimaanne haariyaageetu xam77aa GODAI menttiis. Eti asaa wurssetti bainna hanqquwan shocidosona. 7Biitta ubbai etappe shemppidi, woppan de7ees; asaikka yettaa yexxees. 8Harai attin, zigatikka Liibaanoosa xiiddatikka, kawuwaa kunddettan ufaittidi, 'Neeni kauyyada wodhdhaichchaappe sinttan, nuna qanxxanau yiyaabi baawa' yaagoosona. 9"Neeni yiyo wode, Si7oolee nena mokkanau hirkkin giigiis; i kase biittaa kaalettida asatu moitilleta nena sarotanaadan denttettees; qassi kase kawotettatussi kawo gidida ubbatakka eta araataappe dentti essees. 10Eti ubbaikka hagaadan yaagana; 'Hekko neenikka nunadan, wolqqa xayadasa; neenikka nu mala gidadasa! 11Kase diittaa diixxiiddi sabbiyo ne bonchchoi Si7ooliyan duge geliis. Duuchchati neeni zin77iyo hiixa; guxunetikka neeni maayiyo afala gidana' yaagana. 12"Nenoo wonttaa na7au, bakkaaliyau, saluwaappe waana kunddadii! Nenoo kawotettaa kaushshidaagoo, waana qanxxettada sa7an wodhdhadii! 13Neeni ne wozanan, 'Taani saluwaa kiyana; ta kawotettaa araataakka Xoossaa xoolinttetuppe bollaara xoqqan wottana; huuphessa bagga gaxan, yaa7ai shiiqiyo deriyaa huuphiyan uttana. 14SHaarati de7iyo xoqqaappekka bollau pude aadhdhana; taani tana Ubbaappe Xoqqiya Xoossaa mala oottana' yaagadasa. 15SHin neeni Si7ooliyan, hirkki ciimma ollan duge yegettadasa. 16"Nena be7iyaageeti, 'Biittaa qaattidaagee, kawotettata kokkorssidaagee, 17sa7aa bazzo kessidaagee, sa7an de7iya katamatakka aatti yeggidaagee, ba qasho asatakka soo yeddennan diggida bitanee hagee?' yaagidi tishshi ootti akeekidi xeellana. 18"Kawotettatu kawoti ubbai ba duufuwan duufuwan bonchchuwan zin77ana. 19SHin neeni ixettida tashedan, ne duufuwaappe gaxi olettadasa; ne ahai bisuwan cadetti haiqqida ahan, qassi ollan de7iya shuchchatukko duge wodhdhiyaageetu ahan kamettiis. Neeni tohuwan yerettida aha mala gidadasa. 20Neeni mooguwaakka etaara issippe moogettakka; aissi giikko, neeni ne biittaa bashshadasa; ne asaakka woradasa. Iitaa oottiyaageetu sunttai naa77antto mulekka xeesettoppo. 21Eta aawatu nagaraa gishshau, naata woranau giigissite; hegee xayikko eti denddidi, biittaa laattana; sa7aa ubbaakka katama xalla oottana" yaagana. 22Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Taani eta bollan denddana; denddada eta sunttaa, eta atettaa, eta zerettaanne eta yeletaa Baabilooneppe xaissana. 23Taani Baabiloone guttoi de7iyoosanne haatti eelliyoosa oottana; bashshaa puxan taani a pittana. Taani Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaa odais" yaagees. 24Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagidi caaqqiis; "Taani halchchidoogaadan hanana; taani qoppidoogaadankka polettana. 25Taani Asoore biittaa bitaniyaa ta biittan mentterettana; ta deretu huuphiyan taani a yedhdhana; a qambbarai eta bollaappe, a toohoikka eta hashiyaappe kichchana" yaagiis. 26Sa7au muliyau qofettida qofai hagaa; kawotettatu ubbaa bollan micettida kusheekka hagaa. 27Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaa qoppido gishshau, a ooni digganau danddayii? A kusheekka micettiis; hegaa ooni guyye zaaranau danddayii? 28Kawoi Akaazi haiqqido laitti odettida qaalai hagaadan yaagiyaagaa; 29"Inttenoo Pilisxxeema asatoo ubbatikka, inttena shocida xam77ai meqqido gishshau ufaittoppite; aissi giikko, he shooshshaa zariyaappe hasoi kiyana; a zerettaikka qassi paalliya shooshshaa gidana. 30Hiyyeesatu baira naati qumaa maana; metootanchchati woppu giidi zin77ana. SHin taani ne zariyaa koshan wurssana; qassi neeppe attidaageetakka worana. 31"Nenoo penggiyau, yeekka! Nenoo katamau, waassa! Inttenoo Pilisxxeema asau ubbau, intte ubbaikka hirggan maashite! Aissi giikko, huuphessa baggappe cuwai kiyidi yees; he citaappe duuxxidi guyye attiyaabi baawa. 32Kawotettai kiittidoogeetussi woigidi zaaranee? 'GODAI Xiyoone keexxiis; keexxin qohettida a asai i giddon qosetti attiyoosaa demmiis' yaagana" yaagiya qaalai odettiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\