Isaiah 15

1Moo7aaba biittaabaa GODAI odido qaalai hagaa: Moo7aaban de7iya Eera giyo katamai issi qammi qolettidi xayiis; qassi Moo7aaban de7iya Qiira giyo katamaikka issi qammi qolettidi xayiis. 2Diboona katamaa asai bantta eeqa keettan yeekkanau xoqqa sohuwaa kiyidosona. Moo7aaba biittaa asai Nabonne Medaaba giyo katamatussi hegaadan yeekkees. Huuphe ubbai bo77atiichchiis; buuchcha ubbaikka meedettiichchiis. 3Ogee de7iyoosan ubban eti waaruwaa maayidosona; keettaa bollan dembbayi keexxosaaninne dabaaba bolla ubban eti yeekkoosonanne afuttaa holssayoosona. 4Haseboona katamaa asainne El77aale katamaa asai waassoosona; eta waasuwaa cenggurssaikka Yahaaxa giyoosaa gakkanaashin siyettees. Hegaa gishshau, olau gixxida Moo7aaba wotaaddarati bantta cenggurssaa xoqqissidi waassidosona; eta shemppoikka eta garssan kokkoriis. 5Taani Moo7aabassi wozanaappe yeekkaas; an de7iya asai Xoo7aaronne Egilaati-SHaliishiyaa giyo katamatau baqatiis. Eti Luhiita ogiyan yeekkiiddi boosona; baggati qassi Horonaima biyo ogiyan, bantta bashshaa gishshau, waasuwaa xulluusoosona. 6Nimiriima haattati to7idosona; maatai meliis; aacaikka shulliis; irxxabai ubbaikka xayiis. 7Hegaa gishshau, eti bantta shiishshido aquwaanne minjjaa tookki ekkidi, ahaayaa giyo mittai de7iyo wombbaappe hefintti efoosona. 8Moo7aaba yuushoi ubbai waaso xalla gidiis; eta waasoi Egilaimanne Bi7eeri-Eliima gakkanaashin siyettees. 9Diboona katamaa haattati suutta xalla gididosona; gidikkonne, taani Diboona katamaa bolli hegaappekka dariyaabaa ehaana. Moo7aabappe kessi ekkidi yiyaageetu bollinne he biittan paxa attidi de7iyaageetu bolli gaammuwaa yeddada wurssana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\