Isaiah 16

1Moo7aaba asai bazzo biyo ogiyan de7iya Selaa7a katamaappe yelaga dorssa orggeta Yerusalaamen de7iya biittaa haariyaagaayyo yeddite. 2Moo7aaba maccaasai bantta de7iyo keettaappe gaxan laalettida kafotudan, Arnnoona SHaafaa lanqqiyan laalettana. 3Moo7aaba asai Yihudaa asaa hagaadan yaagana; "Nuna zorite; suure pirddite; seeta gallassan intte kuwaa qammaadan kuwayite. Yedetettidaageeta qosite; baqati yiidaageetakka aatti immoppite. 4Moo7aabappe yedetettidaageeti intte giddon de7ona; eta xaissiyaageetuppe eti qosetti attiyo soho gidite. Eta huqqunniyaageeti wuridosona; bashshai attiis; eta tuggayiyaageetikka biittaappe xayidosona. 5Hegaappe guyyiyan, issi kawotaa araatai aggenna siiquwan eqqana; he araatan, Daawita dunkkaaniyan issi ammanettiya daannai uttana. I suuretettaa koyana; xillotettaa oottanaukka eesotana" yaagana. 6Yihudaa asai hagaadan yaagana; "Moo7aaba biittaa asai ai keenaa otorettiyaakko, nu eta otoruwaabaa siyida; eta ayyuwaanne eta cashshaakka siyida; shin eta otoroi hada" yaagana. 7Hegaa gishshau, Moo7aabi yeekko; asi ubbikka Moo7aabassi yeekko; Qiirihereesa kataman intte de7iyo wode miido lo77o qumaa hassayidikka yeekkite. 8Haseboona shooqatinne Siibima woiniyaa tokkiyo sohoti xayidosona; etau tashee Yaa7izeera gakkidi, bazzuwau zaa7ido doorettida woineta kawotettatu halaqati yererettidi xaissidosona; eta aacaikka zaa7idi, abbaa pinniis. 9Taani Yaa7izeera katamau yeekkiyoogaadan, Siibima katamaa woinetussikka yeekkais. Haseboonanne El77aale katamatoo, taani ta afuttan inttena looxigissais. Aissi giikko, intte mittaa aifiyaanne intte bootida kattaa bollan olaa waasoi denddiichchiis. 10Kattaa aifiyan kumida shooqaappe ufaissainne hashshu guussai ekettiichchiis. Woiniyaa tokkiyo sohuwankka mazamuree yexettenna. Ufaissan woiniyaa teeraa gum77iyo sohuwan gum77iyaabi baawa. Taani gum77iyaageeti ililiyo ililssaakka xaissaas. 11Hegaa gishshau, ta wozanai Moo7aabassi, ta garssa asatettaikka Qiirihereesassi diittaadan waassees. 12Moo7aabi ba xoqqa sohuwaa biikkonne, coo bana daafurssees; qassi i ba eeqa keettaa woossanau biikkonne, hegee a ainne maaddenna. 13GODAI kasetidi, Moo7aababaa yootido qaalai hegaa. 14SHin ha77i GODAI hagaadan yaagees; "Konttiraate oosanchchaa laittaa qoodaadan, Moo7aaba bonchchoinne a coratettai heezzu laittatu giddon wurana; an attiya asatikka amaridaageetanne wolqqi bainnaageeta gidana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\