Isaiah 17

1Damasqqo katamaabaa GODAI hagaadan yaagees; "Be7ite, hagaappe sinttanau Damasqqoi katama gidiyoogee attana; i burcce doore gidana. 2Sooriyaa biittaa katamati asi de7enna bazzo gidana; hegan mehiyaa wudee allaxxana; eta yashissiyaabikka de7enna. 3Efireemappe qatoti, Damasqqoppekka kawotettati xayana; Sooriyaa asaappe attidaageeti Israa7eela asaa bonchchuwaa mala gidana. Taani, Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaa odais" yaagees. 4GODAI hagaadan yaagees; "He gallassi Israa7eela bonchchoi qaarettana; a modhdhoikka shoorana. 5Israa7eeli cakkiyaagee equwan de7iya kattaa shiishshi oiqqidi, maqa zawaappe qanxxi qanxxi cakkiyoogaa mala gidana; woikko Rafaima wombban kattaa cakkidi, pushalido soho mala gidana. 6Wogaraa qaatti simmin, xeeran naa77u woikko heezzu poshilo aifeti attiyoogaadan, woikko daashshaa giddon oiddu woikko ichchashu aifeti attiyoogaadan, Israa7eelappe poshiloti attana" yaagiis. Hegaa GODAI, Israa7eela Xoossai haasayiis. 7He gallassi asai banttana Medhdhidaagaakko xeellana; bantta aifiyaakka Israa7eela Geeshshaakko zaarana. 8Eti bantta kushiyan giigissido yarshshiyoosaa xeellokkona; Asheero giyo eeqee misiliyaa gidinkka, ixaanaa cuwayiyoosaa gidinkka, eti bantta biradhdhiyan medhdhidoban ammanettiyoogaa aggana. 9He gallassi Israa7eela asaa gaasuwan Hiiwetanne Amooreta katamati laalettidoogaadan, eta mino katamati laalettana; he katamati baisa gidana. 10Aissi giikko, intte inttena Ashshiyaagaa, Xoossaa dogideta; intte baqati attiyo wogga Zaallaakka hassayibeekketa. Hegaa gishshau, neeni lo77o mittata tokkikkokka, kare biittaappe yiida lo77o ataakilttiyaa tokkikkokka, 11ne tokkido gallassi eta dichchiyaakkokka, qassi ne zerido maallado neeni eta ciyyissiyaakkokka, ne azzanuwaanne ne paxanau danddayenna sahuwaa gallassi he cahau gakkida kattai baqati xayana. 12Be7a, daro asai guummees; eti abbaa beetaadan guummoosona. Qassi kawotettati waassoosona; eti wolqqaama haattaadan waassoosona. Etau aayye7ana. 13Kawotettati daro haattatu gunttaadan guummoosona; shin GODAI eta seerana; seerin eti deriyaa huuphiyan de7iya suullai carkkuwan denddiyoogaadaaninne gotee denttiyo baanaadan, yedetettidi, haahosaa baqatana. 14Sa7ai qammiyo wode, eti shabbirettana; sa7ai wonttanaappe kasetidi, eti xayiichchana; nubaa wolqqan ekkiyaageetu qaadainne nuna bonqqiyaageetu saamai hagaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\