Isaiah 18

1Toophphiyaa shaafatuppe hefintta baggaara de7iya markkabiyaa qefeti giirettiyo biittaassi aayye7ana! 2He biittai kiitettiya asata Naile SHaafaa bollaara kiittees; qassi shombboquwaa woliwoluwan wottidi, haattatu bollaarakka kiittees. Inttenoo, eesotiya kiitettiyaageetoo, issi adussanne liiqo asaakko biite; matai haahoi yayyiyo asaakko, wolqqaamanne xooniya kawotetta gidiya, shaafai eta biittaa gidduwan shaakkidi goggiyo biittaa asaakko biite. 3Inttenoo, sa7an de7iya ubbatoo, inttenoo, biittan de7iyaageetoo, deretu bollan malaatai eqqiyo wode, intte be7ana; qassi malkkataikka punettiyo wode, intte siyana. 4Aissi giikko, GODAI taayyo hagaadan yaagiis; "Sa7ai seetiyo wode kiyiya wolqqaama mishuwaadan, qassi kattaa cakkiyo aginan hombbiya qamman xaazatiya xaazaadan, taani co77u gaada, ta de7iyo sohuwaappe duge xeellana" yaagiis. 5Kattaa cakkiyo wodiyaappe kase, ciishshai qoletti simmin, woiniyaa aifee teeriyo wode, i xunqqiyo baacan a xeeraa xunqqirggana; daayiya maraa daashshaakka i diggirggana. 6Eti ubbaikka deriyaa huuphiyan de7iya, miyoobaa wochchiya kafotussinne sa7aa do7atussi attana; miyoobaa wochchiya kafoti balgguwaa, sa7aa do7ati boniyaa eta miiddi shaaccana. 7He wode adussanne liiqo asaappe, matai haahoi yayyiyo asaappe, wolqqaamanne xooniya kawotettaappe, qassi shaafai eta biittaa gidduwan shaakkidi goggiyo biittaa asaappe, Ubbaappe Wolqqaama GODAASSI imotai Xiyoone Deriyaa, a sunttai de7iyo sohuwaa yaana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\