Isaiah 19

1Gibxxe biittaabaa GODAI hagaadan yaagees; "Be7ite, GODAI eesotiya shaaraa toggidi, Gibxxe yees. Gibxxe eeqati a sinttan kokkorana; Gibxxe asaa wozanaikka eta giddon seerana" yaagees. 2Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Taani Gibxxe biittaa asaa Gibxxe asa bolli denttana; eti bantta giddon ishai ishaara, shooroi shooruwaara, katamai katamaara, kawotettai kawotettaara olettana. 3Gibxxe asaa ayyaanai gagettana; taani eta halchchuwaa hada oottana. Eti eeqatanne moitilliyaa haasayissiya asata, kaayiyaageetanne shareechchota zoretaa bessana. 4Qassi taani Gibxxe biittaa asaa issi meqetti bainna godaa kushiyan aattada immana; immin issi meqetti bainna kawoi eta haarana" yaagees. 5Naile SHaafaa haattai melana; shaafaikka leelan leelan meli aggana. 6Zaaro haattati xinqqana; Gibxxe pulttoti guuxxananne to77ana. SHombboqotinne ceeccati shullana; 7Naile SHaafaa lanqqen de7iya sohoti, abbaa shoobbati ubbai booddilana. Naile SHaafaa lanqqen zeridobai ubbai melana, laalettananne xayana. 8Moliyaa oiqqiyaageeti kayyottana. Naile SHaafan piriyaa yeggiya ubbati yeekkana; haattan gitiyaa yeggiyaageetikka doccana. 9Paatettida talbbaappe liinuwaa oottiyaageeti, qassi bootta puuttuwaa maayuwaa daddiya shimainnetikka yeellatana. 10SHimainnetinne keraa oottiya ubbatikka azzanana. 11Xo7aane katamaa haariyaageeti mulekka eeyya; aadhdhida eranchcha giyo Gibxxe kawuwaa zoriyaageetu zoreekka damma. Yaatin, intte Gibxxe kawuwaayyo, "Nuuni aadhdhida eranchchatu naata; nuuni beni kawotu naata" gaanau waanidi danddayeetii? 12Ne aadhdhida eranchcha asati yaatin ha77i awan de7iyoonaa? Ubbaappe Wolqqaama GODAI Gibxxe bolli oottanau halchchidobaa ane eti neeyyo odonanne nena erissona. 13Xo7aane katamaa haariyaageeti eeyyidosona; Memppisa katamaa haariyaageetikka cimettidosona. Gibxxe asaa zariyaa giddoppe asaa kaalettiyaageeta giidi wottidoogeeti Gibxxe balettidosona. 14GODAI eta giddon geella ayyaanaa walakkiis; yaatin, eti mattottida asi ba cooshshan ganddigaariyoogaadan, Gibxxee ba ooso ubban ganddigaaranaadan oottidosona. 15Gibxxessi a huuphee woikko a goinai, a zambbaa tashee, woikko a shombboqoi oottanabi aibinne baawa. 16He gallassi Gibxxe biittaa asai maccaasa mala gidana. Qassi Ubbaappe Wolqqaama GODAI eta bollan wuxaawuxiyo a kushiyaa be7idi, eti yashshan kokkorana. 17Yihudaa biittai Gibxxe biittaa asaa yashshiyaagaa gidana; Ubbaappe Wolqqaama GODAI eta bollan oottanau qoppido qofaa gishshau, Yihudaabaa siyiya ubbai yayyana. 18He gallassi Gibxxe biittan de7iya ichchashu katamati Kanaane qaalan haasayiyaageetanne Ubbaappe Wolqqaama GODAASSI ammanettanau caaqqiyaageeta gidana. He katamatuppe issoi, "Awaa katamaa" geetettidi xeesettana. 19He gallassi Gibxxe biittaayyo gidduwan, GODAAYYO yarshshiyoosai giigana; qassi Gibxxe biittaa zawankka GODAAYYO tuussai eqqana. 20Hegee Ubbaappe Wolqqaama GODAAYYO Gibxxe biittan malaatanne markka gidana; eti banttana huqqunniyaageetuppe denddidaagan GODAAKKO waassiyo wode, i etau ashshiyaagaa kiittana; kiittidi eta ashshana. 21He wode GODAI Gibxxe biittan erettidaagaa gidana; Gibxxe asaikka he gallassi GODAA erananne yarshshuwaanne xuuggiyo yarshshuwaa ekki yiidi, ayyo goinnana. Eti GODAASSI shiiqqananne bantta shiiquwaakka gattana. 22GODAI Gibxxe shocana; shocananne pattana. Etikka GODAAKKO simmana; ikka eta watiwatuwaa siyidi, eta pattana. 23He gallassi Gibxxeppe Asoore gakkanau aaho oge kiyana; Asoore asai Gibxxe, Gibxxe asaikka Asoore simerettana; qassi Gibxxe asai Asoore asaara issippe goinnana. 24He gallassi Israa7eeli Gibxxeeranne Asooreera heezzantto biitta gididi, sa7aa giddon anjjo gidana. 25Ubbaappe Wolqqaama GODAI eta hagaadan yaagidi anjjana; "Ta asau Gibxxee, ta kushee medhdhido Asooreenne taani doorido Israa7eelaa anjjettidaageeta gidite" yaagana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\